Hotărârea nr. 518/2009

Hotărârea 518/2009 - Aprobarea P.U.Z. – str. Augustin Bunea – str. Dornei, pentru corelare şi modificare încadrare fucţională şi P.U.D. – locuinţă unifamilială P+E+M, str. Augustin Bunea nr. 24; beneficiar: Hanga Ladislau.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale înterprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale înterprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 354.837/44.10, din 19.08.2016, al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale înterprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Văzând Adresa Instituției Prefectului Județului Cluj nr. 348.448/3/12.08.2016;

Reținând prevederile art. 3, 5 și 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța cooperativă a înterprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016, astfel:

"Art. 1 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:                         «                                                                ♦

Membri titulari:

  • 1 Florin-Valentin Gliga;

  • 2 Ovidiu Valeriu Florian;

  • 3 Dreoni Giacomo;

  • 4 Olâh Emese;

  • 5 Dan Ioan Morar;

  • 6 Reprezentant al Serviciului Resurse umane;

  • 7 Reprezentant al Serviciului Resurse umane.

Membri supleanți:

  • 1 Dan-Ștefan Tarcea;

  • 2 Csoma Botond;

  • 3 Gabriel Horia Nasra.»

Art. II. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 425/2016 cu un nou articol, după cum urmează:

"Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, formată din cinci specialiști în recrutarea resurselor umane, membri numiți prin dispoziție a primarului."

Art. III. Se aprobă renumerotarea art. 2 și 3 ale Hotărârii nr. 425/2016 în art. 3 și 4.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 425/2016 rămân neschimbate.

Art. V. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane și Direcția Tehnică.

Nr. 518 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)