Hotărârea nr. 516/2009

Hotărârea 516/2009 - Aprobarea P.U.D., două locuinţe familiale cuplate P+E+M, str. Cucului fn.; beneficiar: Filip Tiberiu.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și etaj are locuință unifamilială, P+E, str. Argeș nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință unifamilială, P+E, str. Argeș nr. 21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 279776 din 16.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință unifamilială, P+E, str. Argeș nr. 21, beneficiară Nistor Clara -Aurelia;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 447 din 13.04.2016, avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 601/Z/ 2016 august 3 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință unifamilială, P+E, str. Argeș nr. 21, beneficiară Nistor Clara -Aurelia, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •   retragere minimă față de limiele laterale - menținându-se amplasarea pe limitele laterale;

  • •  retrageri minime față de limitela posterioară - menținându-se amplasarea pe limita posterioară;

  • •   circulații și accese: din str. Argeș;

  • •   echipare tehnico-edilitară: existentă pe str. Argeș.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 516 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)