Hotărârea nr. 514/2009

Hotărârea 514/2009 - Alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Fundaţiei Culturale TerrArmonia pentru proiectul „Asta-i sara, Sara Mare”, concert de colinde şi cântece tradiţionale din Transilvania, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și etajare hală și amenajare locuință la etaj, str. Câmpina nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare hală și amenajare locuință la etaj, str. Câmpina nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 307397 din 17.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare hală și amenajare locuință la etaj, str. Câmpina nr. 47, beneficiari: Todoruț Ana, Todoruț Laura Carmen și Todoruț Paul Sorin;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 346320/1082 din 10.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


de ședință,

Vasile Florin Stamatian


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare hală și amenajare locuință la etaj, str. Câmpina nr. 47, beneficiari: Todoruț Ana, Todoruț Laura Carmen și Todoruț Paul Sorin, pentru extindere și etajare hală și amenajare locuință la etaj, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  regimul de înălțime: P+1E;

  • •  menținerea amplasării pe limitele parcelei;

  • •  acces auto și pietonal din str. Câmpina.

Art. 2. -

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la str. Câmpina este reglementată la profil tip II.G - 25 m și grevează parcela studiată. Terenul dezmembrat va fi transferat în proprietate publică, cf. art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 4. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 514 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)