Hotărârea nr. 512/2009

Hotărârea 512/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare WC public, Parc Ştefan cel Mare”.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modernizare și mansardare locuință unifamilială, str. Govora nr. 44

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - modernizare și mansardare locuință unifamilială, str. Govora nr. 44 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 302812 din 17.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - modernizare și mansardare locuință unifamilială, str. Govora nr. 44, beneficiară: Toma Alina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 437 din 13.04.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - modernizare și mansardare locuință unifamilială, str. Govora nr. 44, beneficiară: Toma Alina, pe parcela de teren, proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • ■  retragerea față de limita lateral sudică - minim 3 m;

  • •  amplasarea pe limita nordică;

  • •  retragerea față de limita posterioară - minim 6 m;

  • ■  circulații și accese: din str. Govora;

  • ■  echipare tehnico-edilitară: existentă pr str. Govora.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință,

Vasile Florin Stamatian

Nr. 512 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)