Hotărârea nr. 511/2009

Hotărârea 511/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Hală agroalimentară piaţa Ira”.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială, P+E, str. Câmpul Pâinii nr. 49

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială, P+E, str. Câmpul Pâinii nr. 49 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 312107 din 16.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială, P+E, str. Câmpul Pâinii nr. 49, beneficiari: Andone Eugen-Alin și soția Andone Roxana-Gabriela;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 420866/1069 din 10.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială, P+E, str. Câmpul Pâinii nr. 49, beneficiari: Andone Eugen-Alin și soția, Andone Roxana-Gabriela, pentru construire locuință unifamilială, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  amplasarea pe limita sudică a parcelei;

  • •  retragerea față de limita laterală (nordică): min. 3 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară (vestică): min. 4 m;

  • •   accesul auto și cel pietonal din str. Mărgăritarilor;

  • •  staționarea autovehiculelor organizată în interiorul parcelei, conform Anexei 6 - PUG 2014.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobarea P.U.G.

Art. 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 511 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)