Hotărârea nr. 509/2009

Hotărârea 509/2009 - Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul-Cluj Napoca, Grup I”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 399121/13.12.2012 al Serviciului Investiții și Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”„ în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I” care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1.

Art. 2.


  • (1)    Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 3.156.088,50 lei, din care 1.839.968,93 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2)    Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 1.226.645,95 lei (din care 613.329,53 revine asociațiilor de proprietari).

  • (3)    Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 89.473,62 lei, inclusiv TVA aferent (din care 44.736,81 revine asociațiilor de proprietari).

  • (4)    Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile,

neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioa                                           ale.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevedei                                           Tehnică, Serviciul

strategie și dezvoltare locală, managemer

Nr. 509 din 14 decembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)