Hotărârea nr. 507/2009

Hotărârea 507/2009 - Rectificarea în minus a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, de la suma de 943.777.225 lei, la suma de 934.104.617 lei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Târnavelor nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Târnavelor nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 363639/453/04.11.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Târnavelor nr. 8;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale art. 879 Cod Civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b” 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Târnavelor nr. 8, înscris în CF nr. 300398 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având înscris un drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m. și lungimea de 27 m. peste imobilul cu nr. topo. 14987/1, din CF nr. 141732, în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2, precum și drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m. și lungimea de 14 m. peste imobilul cu nr. topo. 14987/2/1, din CF nr. 142371, în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2 de sub A+3, compus din: teren cu nr. topo. 14987/2/2, în suprafață de 196 mp. și construcția cu nr. topo. 14987/2/2-C1, „casă din zgură, pe fundații din piatră, acoperită cu țiglă, cu o cameră, antreu separat, o bucătărie de vară din lemn, căptușită cu scândură”, astfel:

imobil - teren în suprafață de 155 mp., cu număr topo. 14987/2/2/1, în str. Târnavelor nr. 8, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având înscris un drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m. și lungimea de 27 m. peste imobilul cu nr. topo.14987/1, din CF nr. 141732, în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2, precum și drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m. și lungimea de 14 m. peste imobilul cu nr. topo. 14987/2/1 din CF nr. 142371, în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2 de sub A+3;

- imobil în suprafață de 41 mp., compus din teren cu nr. topo. 14987/2/2/2 și construcția cu nr. topo. 14987/2/2/2-C1, „casă din zgură, pe fundații din piatră, acoperită cu țiglă, cu o cameră, antreu separat, o bucătărie de vară din lemn, căptușită cu scândură”, imobil care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având înscris un drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m. și lungimea de 27 m. peste imobilul cu nr. topo. 14987/1 din CF nr. 141732 în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2, precum și drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m. și lungimea de 14 m. peste imobilul cu nr. topo. 14987/2/1 din CF nr. 142371, în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2 de sub A+3.

Art 2. Se însușește documentația tehnică pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tâmavelor nr. 8, întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 507 din 14 noiembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 507/2013

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. TÂRNAVELOR, NR. 8. MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 300398

NR. TOPO. 14987/2/2

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064


B.E. 11/15/2013CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI


QPQIQA, i /Aix I IZrA OvrxIOH.

Fișa proiectului

1 pag.

Conținutul documentației

1 pag.

Memoriul tehnic

1 pag.

Extras C.F. nr. 300398 Cluj-Napoca

2 pag.

Tabel de mișcare a parcelelor

1 pag.


PARTEA DESENATĂ:

• Plan de încadrare în zonă


planșa 1


» Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu


propunerea de dezlipire


1

planșa z


■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului


2 planșe

Zr certificat TA

S DE AUTORIZARE £Ă\

'S SER1ACJNR.187 £ h       BIC      m

buzea g

v EUGE<^î^NyMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. ClujNapoca, str. Târnavelor, nr. 8, jud. Cluj

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen -- Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registru! de evidență la nr. /2013.

 • 5. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Târnavelor, nr.

8, având ca suprafață măsurată 196 mp.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcțiî.

 • 6. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire teren.

 • 7. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Târnavelor, nr. 8, între vecinii la:

 • - Nord - Căruntu Gheorghe,

 • - Est - Cureanu Petru,

 • - Sud — ,

 • - Vest - Căruntu Gheorghe.

8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:
 • - Drumurre combinată cu radiere, Leica TC 407;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1 (Punct GPS), 2 (Punct GPS)

 • 9. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este Intabulat pe mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 300.398 Cluj-Napoca, nr. topo. 14987/2/2 și suprafața de 196 mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului

  conform tabelului de mișcare anexat.

  Octombrie 2013

  Cluj - Napoca


  întocmit,


ing. Buzea Eugen-Cosmin

CERTIFICAT 'A

/fo DE AUTORIZARE fc SERIA CJ NR. 1    ig||

H       B i C      w

te buzea g EUGEN*COSM!NW xSfeZEXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr.cerere

122481

.Ziua

07

Luna--

10

Arul . . .

-1 2013


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cldj-Alapocâ


A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                       Nr. CF vechi: 11811

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Târnavelor, nr. 8

Nr crt

Ni.cadastral

Nr. topografic

suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ai

Top: 14987/ 2/ 2

.' i Din acte: 196;

Ma surata: -

CONSTRUCȚII

Nr.

Nr. cadastral Nr.topografîc

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Cad: Cl.

Top: 14987/ 2/ 2- Cl

Cluj-Napoca, Strada

Târnavelor, nr. 8

Casă din zgură, pe fundații din piatra, acoperită cu țigla, cu 1 cameră, antreu separat, una bucătărie de vară din lemn, căptușită cu scândură

B. Partea II, (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

7369 / 14.05.2001

Decizie nr. 242, din 05.08.1988, emis de Comitetul executiv ai Consiliului Popular al Jud. Cluj ■ ■

8.x

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l     |         '    ' ‘ ■

1

STATUL ROMÂN, în administrarea

(provenita din conversia CF 11811)

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

1635/ 04.02.2002

Act de dezmembrare parcelare nr. 168, din 04.02.2002, emis de BNP Buta'Mariana

82

Intabulare, drept de SERVITUTE, de trecere pe un drum de acces cu lăț de 3m și lung, de 27 m peste imobilul cu nr. top. 14987/1 din cf 141732 în fav. imobilului cu nr. top. 14987/2/2 precum și: drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lăț. de 3m și lung, de 14 m peste imobilul cu nr. top. 14987/2/1 din cf 142371 în fav. imobilului 14987/2/2 de sub A+3                               ‘ î

Al, Al.l    [

(provenita din conversia CF 11811): .

20735/10.12.2002-

. . ....

Act nr, acțiunea civilă nr. 14070/02, din 10.12.2002, emis de Judecătoria Cluj

B3

Csa fav. a st

notează acțiunea civilă înreg. la Jud. Cluj sub nr. 14070/02/10.12.2002,3 lui

mtu Gheorghe și soția Dina Florica c/a Statul Român pt. plata despăgudrilpr în reclaanților siumă ce reprezintă contravaloarea echivalentului lipsei de folosință pr. de 123 mp.

(provenita din conversia CF 11811)

C. Partea III, (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini                                                          |

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea X

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Nap o ca,. Strada Târn avelor, nr. 8

Nr. cadastral

Suprafața măsură ta (mp) *

Observații / Referințe

Top; 14987/

2/ 2

* Suprafața este determinata in plănui de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilpn

Suprafața (mp)

Nr. tarta

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 196; Măsurată:-

14987/2/2

Date referitoare la construcții

Nr. CrL

Număr

Destinația construcției

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 14987/ 2/ 2- CI

construcții de locuințe

Din aGie:-; Măsurată:-

Cu acte

Casă din zgura, pe fundații din piatră, acoperită cu țiglă, cu 1 cameră, antreu separat, una bucătărie de vara din lemn, căptușită cu scândură

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou,

Prezentul extras de carte funciara NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public,, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 013035513/07-10-2013,^

■          /CG

» -1-, >'X

/■?

R IZ'-r’C-''


imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării,

08/10/2013Asistent

DOIIVA IfltpL^OVAN


rstrator,


Data eliberării,

/ /

- 9 OCT. 2013
felicitate


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

CAD.

TOPO.

sr

rUAȚIA ACTUALĂ - CONFO

RM C.F.

300398

Cluj—Napoca

14987/2/2

196

Teren în str. Târnavelor, nr. 8

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA.

Drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m și lungimea de 27 m peste imobilul cu nr. topo. 14987/1 din C.F. 141732 în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2 precum și drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m și lungimea de 14 m peste imobilul cu nr. topo 14987/2/1 din C.F. 142371 în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2 de subA+3.

14987/2/2-C1

Casă din zgura, pe fundații din

piatră, acoperită  cu  țiglă,  cu 1

cameră,   antreu   separat,   una

bucătărie  de vară din  lemn,

căptușită cu scândură.

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZI.I

£

E

NOU

Cluj-Napoca

14987/2/2/1

155

Teren în str, Târnavelor, nr, 8

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

....

Drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m și lungimea de 27 m peste imobilul cu nr. topo. 14987/1 din C.F, 141732 în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2 precum și drept de servitute de trecere pe un drum de acces cu lățimea de 3 m și lungimea de 14 m peste imobilul cu ar. topo. 14987/2/1 din C.F. 142371 în favoarea imobilului cu nr. topo. 14987/2/2 de subA+3.

.....................;......;..............;.............x..................................................................................

NOU

Cluj-Napoca

14987/2/2/2

41

Teren în str. Târnavelor, nr. 8

14987/2/2/2-C1

Casă din zgură, pe fundații din

piatră, acoperită  cu țiglă,  cu 1

cameră,   antreu   separat,   una

bucătărie  de vară din  lemn,

căptușită cu scândură.

întocmit:

Cosmin


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara*. 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

300398

196mp

. Str. Tcrnove cr, .nrr. 8

Cartea Funciara rtr.

300398

UAT |

CLUJ—NAPOCA

TABEL DE MIȘCARE AL PARCELELOR


: Situația actuala (înainte de dezlipire)

■ -Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de tol.osirito

Descrierea' imobilului

300398

196

Curii- .: construcții:

Teren ou casa: din zgura, pe fundații din piatra, acoperita cu țigla, cu î camera, antreu separat, una bucătărie de vara dînlemtt, căptușită cu scândura

155

Curti-con s trudii

. . . Teren

41

Curți-, construcții

teren cu casa din zgura,- pe-fundații din'piatră,- acoperita' cu rigla, cu 1 camera, anlrau separat, ■ una ' bucătărie de-vara diu lemn, cnpbJsiia cu scasdura.'

: Total

196

196


Cu recrut Petru

Executant:

irig. Buze a Eugen-" Cosim in

Data:

Octombrie 2013-

CăruntăNr. cadastral


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: *:200


Suprafața masurata (rrip)


■ Adresa imobilului.


Cartea Furi ci era nr,Str. Tarii avelor, rir. 8CLUJ-NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr.

parcela


1.


Total


Cote gări a de . folosința


Suprafața


Valoare de ■ impozitare (lei)


Mențiuni.


Cc


155


155


Cod constr.


CI


Total


Pct.


115


j împrejmuit partid! ' J


B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei).


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE


: Sistem de proiecție: Sterebgrafie 1970 N (m)


116

117 '

11S

 • 119

 • 120

109

111

106

122

105

104

121

103

109

120
E (m) L

395037,049 3S5045.373 395055.559 395057.642 395039.164 395037.383 395037.962 395039,440 395044.947 395044.346 395045.280


395044.907

395042.871

395042.687

395037.961


3S5037.383587437,239


 • 587438.457

 • 587440.458

587430.642

587426.484

 • 587435.543

 • 587435.655

587428.709

587429.722

587432.354

587432.464

587434.965

587434.720

587436.571

 • 587435.656

 • 587435.544Suprafața fatala măsurată = 155mp Suprafața dîn act t:55mp:DE AUTORIZARE lEFUA CJ NR. 1B7

B/C

BUZEA


Dota: Ocfambriî 2013


Se .confirme, suprafața din măsurători si' introducerea imobilului în bazo de date'PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

.Adresa' imobilului       ...

41

.Str. Tarnaveior, ,nr.- 8

Cartea Funciara rir.

UAT

CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Mențiuni


Nr.

parcela

Categoria de folosința

. ' Suprafața ■ (mp)

Va'oare de . impozitare (lei)

11

Ce

41

Total

41

neimprejmult


Cod ccmstr.:


Total


Pct.

109

 • 103

121:

 • 104

 • 105

122

105

111


B. DATE REFEL^TOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la. sol.

" - - (mp) . ■ ■        :

41


. Valoare de. impozitare (lei)


Mențiuni


Casă din. zgura, pe fundații din piatra,, .acoperita -cu .țigla, ,c« I camera, ar^rey separai,, urm'bucătărie, de vara din lemn,. ■ cap tu s j Ucu- sc au dura;


41 ■


INVENTAR DE COORDONATE


Sistam da. proiecția: Ste re ograf la 1970 . . .

N (m)   .

587435.655 587435.571 .587434.720 .

587434.065

■ 587432.4.64   ■

587432.354

- .587429,722 ■ ■

587428,709


E <m)

395037.961 395042.587

■ 39.5042.871

395044-907

395045.280

395044,346

395044.947 ■

395039.44Q


Executant^, ing. Bupfi


^TRAW

RflEugen-Cosmin ■
//J CeRTSHCM'

//DE AUTORIZARE £ i ffe ser»aCJhR-^7 ț llt—          B/C         trl

fe BUZEA .. Q V. EUGEb-COSMIN « X3Mzi


I l i lData: Octombrie 2013


Se ceri firma- suprafața din masuroiori si introducerea imobilului in baza de sote


Suprafața tataia măsurată = 41 mp Suprafața din act «• 41 mp


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DFIS-SPATi CU ALTA DESTINAȚIE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. 2527/453/16.11.2004

pentru suprafețele locative cu altă destinație decât aceea de locuință situate în municipiul Cluj-Napoca, str.Tarnavelor nr. 8

 • I. Părțile contractante:

Jntre CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA cu sediul în str.Moții or

nr. I - 3, reprezentat prin d-nul EMIL BOC, funcția PRIMAR în calitate de LOCATOR si

D-iiul F1LLP IOAN cu domiciliul in municipiul                                 avand B.L

în calitate de LOCATAR.

în baza H.C.L. nr. 774 din data de 26.10.2004 s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

IL Obiectul coutractului

ART. L Primul, în calitate de LOCATOR închiriază, iar al doilea, în calitate de LOCATAR principal, ia cu chirie suprafețele situate în CIuj-Napoca, str. Tamavelor nr. 8, nr. topo ______ CF _____ după cum urmează:

 • A. Suprafețele locative folosite în exclusivitate. Număr total de încăperi 3 în suprafață de 31,87 mp, utilizate pentru destinația de atelier de croitorie, din care 1 încăpere cu suprafața de 23,35 mp este utilizata ca suprafața locativa principala, necesara desfășurării activitatii de baza si 2 încăperi cu suprafața de 8,52 mp, ca dependințe..

 • B. Suprafețele locative folosite în comun. Număr total de încăperi - folosite pentru dependințe în suprafață de - mp din care aferentă LOCATARULUI din prezentul contract un nr. de încăperi în suprafața de - mp. ca suprafața locativa principală, iar - încăperi în suprafață de - mp. ca dependințe.

 • C. Din curtea sau grădina aferenta clădirii în suprafață de __ mp. revine LOCATARULUI o suprafață de 15,00 mp.

ART. 2. Predarea-primi rea suprafețelor închiriate este consemnată în procesul verbal, anexă la contract.

HI. Termenul

ART. 3.întrucât spațiul obiect al contractului se afla pe lista spatiilor comerciale si de prestări servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002 aprobata prin HCL nr. 602/2004, termenul închirierii este pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr. 550/2002 dar nu mai mult de 2 ani de la data adoptării HCL nr. 774/26.10.2004.

IV. Prețul

ART. 4. Chiria lunară pentru folosirea suprafețelor închiriate este cea stabilită prin acte normative ale Guvernului, Parlamentului și Hotărârii Consiliului Local.

Chiria stabilită se indexează periodic cu rata oficială a inflației.

ART. 5. La începutul fiecărui an, sau ori de câte ori locatorul o consideră necesar, china de bază se modifică.

ART. Chiria se comunică prin fișa de calcul, care face parte integrantă din contractul de închiriere și se consideră însușită după semnare de către locatar.

\i\ i. / Meaccep tarea noii chirii lunare pentru situația de la ari 5. m cel niuh lâzihrdcln comunicare de către locatar, determină încetarea contractului.

ART. 8. Plata chiriei se face lunar, cei mai târziu până la data de 20 a lunii pentiu lima precedenta. Plata se face Iară acceptare, conform pievederilor legale, la urmărirea sumelor stabilite prin titlu executoriu.

ART.9, Plata chiriei se face prin conturile comunicate în fișa de calcul

ART, 10. Neplata chiriei atrage după sine aplicarea dobânzilor sî penalităților legale in vigoare pentnffiecare zi de întârziere, începând cu prima zi lucrătoare aceleia când suma a devenit exigibilă.

V* Obligațiile LOCATORULUI

ARTJ L. LOCATORUL se obligă:

 • a) să predea suprafața locativă închiriată în stare normală de folosință existentă la data închirierii și încheind proces verbal de predare-primire;

 • b) să controleze modul cum este folosită și întreținută de către chiriași, suprafața locativă închiriată și sa ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosirii judicioase și potrivit destinației;

 • c) să emită facturile Ia termenele stabilite și comunicate prin fișa de calcul.

VI. Obligațiile LOCATARULUI

ART. 12. LOCATARUL se obligă:

 • a) să folosească spațiul închiriat după destinația din contract;

 • b) să comunice LOCATORULUI suprafața locativă pe care o eliberează cu cel puțin 20 de zile înainte de data eliberării și să o predea în stare de folosința și curățenie |inându-se seama de starea în care a fost preluată;

 • c) să efectueze la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații la suprafețele locative deținute în exclusivitate sau în comun, necesare bunei desfășurări a activității pentru care a fost închiriat spațiul, după cum urmează:

La partea de construcții:

 • -  spoieli, zugrăveli și vopsitorii interioare și exterioare, inclusiv reparații șî completări de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea învelitorilor, precum și vopsirea lor parțială sau totală; repararea jgheaburilor, paziilor, sorturilor, glafurilor, copertinelor.

 • -  repararea, înlocuirea și vopsitoria tâmplăriei interioare și exterioare, inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tacurilor si căptușelilor, reparații și înlocuiri de pardoseli de orice natură ca:

 • -  reparații la trepte, contratrepte, podețe, balustrade și mână curentă;

 • -  înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa, inclusiv chituirea lor și montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

curățirea coșurilor, curățirea, repararea și refacerea sobelor și înlocuirea geamurilor metalice și ușițelor de curățire a cenușii de la sobe,

 • -  refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor, sau specificului activității LOCATARULUI; întreținerea și repararea împrejurimilor, transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor, sau funcționale specifice activității LOCATARULUI inclusiv lucrările aferente;

 • -  refacerea grilelor metalice și a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie și tencuieli;

 • - refacerea și înlocuirea rolurilor, chingilor, obloanelor, jaluzezefor și jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrală:

 • - înlocuirea parțială a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură a radiatoarelor fără coloane de alimentare, înlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor, revopsirea demenților de radiatoare și a conductelor aparente, întărirea brățănloi și consolelor

existente pentru conducte. și radiatoare; curățirea gtătarelor la cazane; curățirea inject oarei or și arzătoarelor ungerea părților mobile la motoare și mecanisme;

~ curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil; repararea mjectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționarea pompelor de circulație aferente încălzirii sau separării apei Galde; repararea și înlocuirea parțială a demenților spaiți, inclusiv operațiile aferente la cazanele de încălzire centrala, sudarea serpentinelor, curățirea de rugină și revopsir'ea interioară și exterioară a elementelor componente, revizuirea armăturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere și schimbătoare de căldură;

La instalațiile sanitare:

 • - repararea și înlocuirea robînelilor și a bateriilor amestecătoare de apa la chiuvete, bai, etc. repararea și înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiecte sanitare, înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere și a rețelei de canalizare până la căminul de ieșire din clădire, exclusiv acesta,

 • - repararea sau înlocuirea parțială a conductelor de alimentare și a tuburilor de curgere, înlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor, repararea sau înlocuirea armăturilor de orice fel și a pieselor de legătura, revopsirea conductelor aparente;

 • - consolidarea și înlocuirea portprosopului, porthârtiet, port săpunii lui, etajerei și oglinzii;

 • - repararea șt înlocuirea cazanului de baie, de rufe, de bucătărie și a burlanelor respective; înlocuirea rezervorului de apa de la closet inclusiv a pârtilor componente; repararea și centrarea pompelor hidrofoare, ungerea motorului etc; revizuirea și curățirea recipientului de hidrofor, inclusiv repararea armăturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranță, precum și repararea elementelor de automatizare aparținând instalației ce servește hidro forul; vidanja rea haznalelor de tip uscat;

La instalații electrice:

 • -  repararea și revizuirea instalației electrice, repararea și înlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor și automatelor de scara; înlocuirea becurilor și a globurilor, repararea tablourilor electrice;

 • - să plătească chiria Ia termenele fixate prin contract;

 • d) Locatarul este obligat să asigure următoarele reguli și măsuri privind apărarea împotriva incendiilor:

 • 1. Reglementarea prin document scris (decizie, dispoziție etc.), și urmărirea respectării acestora de către salariați, a regulilor și măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor privind; lucrările cu foc deschis; fumatul, asigurarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție; colectarea deșeurilor, reziduurilor combustibile, a avantajelor și distrugerea lor; reguli pentru sezonul rece și reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase, conform Dispozițiilor generale de ordine interioară pentru

revenirea incendiilor - D.G.P.SI. ~ 001, aprobate cu Ordinul Ministrului de Interne nr.

1023/I5J 1.1999;

 • 2.  Reglementarea șî efectuarea instructajelor în domeniul P.S.I., cu salariații, în conformitate cu Dispozițiile privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor - D.G. P.S.I. - 002/2000, aprobate cu ordinul Ministrului de Interne nr. 1080/10.02.2000;

 • 3.  Asigurarea dotării cu mijloace de primă inteivenție pentru stingerea incendiilor, conform normelor legale în vigoare, și menținerea acestora în permanentă stare de funcționare;

 • 4.  Se vor respecta instrucțiunile de utilizare a instalațiilor, echipamentelor și aparatelor și nu se vor utiliza acestea cu defecțiuni sau improvizații sau tară a fi supravegheate;

 • 5.  întreținerile, reparațiile sau modificările Ia instalațiile electrice, de gaze etc aferente construcțiilor se vor executa numai de către personal autorizat, interzicăndu-se folosirea acestora cu defecțiuni sau improvizații;

 • 6.  Se interzice folosirea sistemelor de încălzit cu defecțiuni sau improvizate, supraalimcntale cu combustibil, amplasate în apropierea materialelor combustibile;

 • 7.  Se interzice depozitarea și păstrarea produselor și substanțelor inflamabile în obiectiv,

 • 8.  Se vonntocmi, cunoaște și respectă planul de evacuare, planul de depozitare a materialelor și planul de intervenție, conform Normelor generale de prevenire și stmgcîe a incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998;

 • 9. Se vor respecta regulile și masurile P.S.I. specifice activității desfășurate.

VIL Alte obligații

ART. 13. Schimbarea destinației, în tot sau în parte, precum și mice modificări iiilerioaie a suprafețelor locative se poate face numai cu aprobarea prealabilă a LOCATORULUI

ART. 14, Taxele comunale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina LOCATARULUI

VHI. Subîiichirierea, cesiunea, asocierea

ART. 15. - 1. LOCATARULUI î se interzice:

 • a) subtnchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat;

 • b) cesiunea contractului de închiriere unui terț

 • 2. LOCATARULUI îi este permisă încheierea de contract de asociere cu privire la spațiul ce formează obiectul contractului de închiriere, numai cu acordul prealabil ( scris ) al LOCATORULUI.

LX. Răspunderea contractuală

ART. 16. Neplata chiriei atrage după sine aplicarea dobânzilor si penalităților pentru fiecare zi de întâr ziere, începând cu prima zi lucrătoare aceleia când suma a fost exigibilă.

ART. 17 . Forța majoră apăra de răspundere;

, încetarea contractului


ART. 18.


 • a) prin denunțarea unilaterală de către LOCATAR cu preaviz de 20 de zile;

 • b) prin neacceptarea de către locatar a noii chirii lunare în cel mult 15 zile de la solicitarea LOCATORULUI, conform art.7 din contractul de închiriere,

 • c) prin reziliere, dacă:

 • - chiriașul nu a achitat chiria cel mult 3 luni consecutiv;

 • - nerespectarea destinației ( schimbarea acesteia );

 • - chiriașul exploatează spațiul închiriat altfel decât stipulează contractul și legislația în vigoare;

 • - chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

 • - chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței;

 • - nerespectarea clauzelor contractuale;

ART. 19. In cazurile prevăzute la ari. 18, lit.c, rezilierea contractului se face de drept, fără punere în întârziere și Iară intervenția instanței de judecată.

XL Clauze finale

ART. 20. Prevederile prezentului contract se completează cu reglementările legale în vigoare;

ART. 21. Modificarea clauzelor contractuale, se face cu acordul părților contractante, prin acte adiționale;

ART.22. Prevederile prezentului contract se modifică de drept, prin efectul apariției noilor acte normative;

ART. 23, Condițiile contractului se negociază, dacă apar modificări în forma și structura agențtior economici fața de actul juridic de înființare,

ART. 24. Fișa de calcul a chiriei, face parte integrantă din contract și se încheie in 3 exemplare,

ART. 25. Prezentul contract, se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

LOCATOR, PRIMAR EMIL BOC


LOCATAR,

ȘEF SERVICIU DANIEL CÎMPEAN


INSPECTOR SP.

DORIN BOGDAN

Nr. 152800/451/06.06,2013

ACT ADIȚIONAL NR. 7 din 06.06.2013

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 2527/16.11.2004


Părțile contractante:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA cu sediul în sti.Moților nr.l-3, reprezentat prin PRIMAR,

EMIL BOC, în calitate de LOCATOR și


avand CNP


FILIP IOAN cu domiciliul în

calitate de LOCATAR., au convenit la încheierea prezentului act adițional în următoarele


condiții:

Temei: HCL nr. 272/04.06.2013

 • 1. Se prelungește termenul contractual până data de 30.06.2015.

 • 2. Restul prevederilor contractuale rămân neschimbate.

 • 3. Prezentul act adițional s-amcheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


LOCATOR MUNICIPIUL CL PRIMAR/ EMIL BOCdirecția EOONqiyncĂ DIRECTOR,

OLIMPIA MOIG


*        lUWHUL CLUJ-NaP^ZV

L / 11 nm pr ipAN L?®1-1 COMÎR01SERV. JURIDIC CONTENCIOS  ȘEF SERVICIU, ALIN
SERV. ADMINISTRARE SPAȚII, TERENURI ȘEF SERVICIU,
 • A. ServiciuI: ADMINISTRA REJSPAȚIL TERENURI

• .Aurcsa spațiului : Sîf. . / L;!              .           nr... —     , ■ Up.

 • - Informați? privind situat?a juridica (notificări, sentințe)                -z                  '■/

..                     ?c'-/... / o                                          ■- ■                                 ■                  _________ -               . . '                 .               ■ .           , ■ ■......

SEF SERVIy                      INSPECTOR,

RALUCA FEREZA^îpȚ/                   A c,7- '’?

DATA:      ~ QȘ-*                                         T.ÎA.7

 • B, ServiciuEEVIDENTE PATRIMONIU ȘI CADASTRU,/ ?

 • - Modul de preluare Statul Român /' - v < c'~7 -AAȚ/   la z /•/vc-r t~v   Z.-P,/■;/'

 • - Exista documentație de intabulare ..gJCC d* fd d L________________________________

-Nr.C.F. din dosar juridic, din documentația de intabulare C

 • - Nr. topo f A v' ________cota indiviza______________________teren atribuit_______________

 • - Daca este revendicat jn baza Legii nr.10/2001 sau Legea nr,501/2002 /^C

Z'^-              //C-          _ INSPECTOR^ >

:&          î^ttc.cjdVd/;-                       U/dLk- //hq

Dacă - este intabulat in C.F.               nr. C.F. colectiv__________

nr.C.F. individual

nr. toPO...              cota indiviza__________________teren atribuit

intabulat in favoarea__________________________in administrarea

-alte situații :                 _______________ ...__:_________________ ......    . ■

 • - proprietari anteriori ___________________________________________________________________________

SEF SERVICIU,                                        INSPECTOR,

MIHAELA MIRON

DATA:________________


Serviciul: Revendicări fond funciar și registru agricol

Dacă este revendicat în baza Legii ,nr. 10/2001 M'j Dosar_______ Mod de


soluționare              _____________


DATA C‘^< C"A> ? 0* * U

C Serviciul: JURIDIC CONTENCIOS

~ exista proprietar___________________________

- îndeplinește condițiile juridice de vânzare,

ȘEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS,

AURELIA-ALINA RUS

 • D, Repartizat in vederea măsurării si evaluării data

 • E. Aprobat vânzarea prin H.C.L. nr.__________

din___________________________________________

INSPECTOR,


INSPECTOR,


SEF SERVICIU,

MIHAELA MIRON

DATA:_________________

 • F. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE NR.                   DIN

SEF SERVICIU,

RALUCA FEREZAN