Hotărârea nr. 505/2009

Hotărârea 505/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea locuinței situată în municipiul Ckij-Napoca. str. G-ral Traian Moșoiu nr. 16, ap. 12. către Galfi Iosif

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 16, ap. 12, către Galfi Iosif - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gheorghe Șurubaru și Ioana Sanda Borza;

Analizând Referatul nr. 356894/451/29.10.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 16, ap. 12, către Galfi Iosif;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, actualizate, precum și a Sentinței civile nr. 10537/2012 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 21683/2011, menținută prin Decizia civilă nr. 399/A/2012 a Tribunalului Cluj, irevocabilă prin Decizia Curții de Apel Cluj și a încheierii din data de 24.09.2013 privind lămurirea dispozitivului Sentinței civile nr, 10537/2012;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către domnul Galfi Iosif, având                        a locuinței

în suprafață de 50,85 mp., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 16, ap. 12, înscrisă în C. F. individuală nr. 123092 Cluj-Napoca, cu nr. topo 3593/1/XII și se însușește procesul-verbal de evaluare a locuinței.

Art. 2. Se aprobă prețui de vânzare a locuinței la valoarea de 5.055 lei valabil la nivelul lunii octombrie 2013 și care va fi actualizat corespunzător salariului minim brut pe țară valabil la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare. cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice act valabil ce demonstrează îndeplinirea obligațiilor privind achitarea cheltuielilor comune către asociație;

  • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de buget;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că, atât titularul, cât și membrii familiei sale

(soț, soție, copii minori), să nu fi dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

în cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 505 din 14 noiembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)