Hotărârea nr. 502/2009

Hotărârea 502/2009 - Transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române „Învierea Domnului”, a imobilului teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 33, în suprafaţă de 2853 mp.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal, pentru plata utilităților (energie electrică, gaz. apă. ardere deșeuri), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal, pentru plata utilităților (energie electrică, gaz. apă. ardere deșeuri), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 320794 din 7.12.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal, pentru plata utilităților (energie electrică, gaz. apă. ardere deșeuri), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006, actualizată, privind reforma în domeniul sănătății;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal, pentru plata utilităților (energie electrică, gaz. apă. ardere deșeuri), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


Art.2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehpka și Direcția economică.


EDINTE/DE ȘEDINȚA


Nr. 502 din 14 decembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)