Hotărârea nr. 5/2009

Hotărârea 5/2009 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeş f.n. parcela nr. 17.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș f.n., parcela nr. 17

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș f.n., parcela nr. 17 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 141302 din 12.08.2008 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș f.n., parcela nr. 17 în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 20 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș f.n., parcela nr. 17, înscris în CF nr. 1473 cu nr. topo. 665, în favoarea domnului Maxim Radu, începând cu data de 22.07.2008.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 5 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)