Hotărârea nr. 496/2009

Hotărârea 496/2009 - Plata sumei de 18.872 lei către Mureşan Ioan cu titlu de despăgubiri pentru sporul de valoare adus imobilului, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 68/1999 (atribuirea unor terenuri)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 68/1999 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 350081/45/16.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 68/1999;

Văzând Declarația autentificată sub nr. 568/20.05.2016, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 68/1999 (atribuirea unor terenuri), în sensul modificării denumirii beneficiarului dreptului de folosință gratuită de la poziția 10 din Anexa la hotărâre, din Biserica Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel, în «Parohia Ortodoxă „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”».

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 68/1999 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 496 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)