Hotărârea nr. 49/2009

Hotărârea 49/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru două case de vacanţă P+E, str. Făgetului fn., beneficiar: Moale Gheorghe.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două case de vacanță P+E, str. Făgetului fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -două case de vacanță P+E, str. Făgetului fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 4736 din 22.01.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două case de vacanță P+E, str. Făgetului fn., beneficiar: Moale Gheorghe;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 65130/9222 din 17.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două case de vacanță P+E, str. Făgetului fn., beneficiar; Moale Gheorghe, prin care se reglementază amplasarea a două case de vacană cu regim de înălțime P+E, amplasate la min. 17,5 m. din axul străzii și la min. 4,0 m. de la limitele laterale ale parcelelor. Se asigură acces auto și parcarea în incintă, pe platforme dalate.

P.O.T. = 5,0 % și C.U.T. = 0,09. U.T.R.= 28 (P.O.T. max. = 5,0%).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 65130/9222 din 17.09.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 49 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)