Hotărârea nr. 488/2009

Hotărârea 488/2009 - Aprobarea preţului local de facturare pentru energia termică livrată populaţiei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de folosință exclusivă, totală și perpetuă, cu titlu gratuit asupra mărcii „UNIVERSITATEA CLUJ U 1919”

Asociației Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenților Clujeni

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință exclusivă, totală și perpetuă, cu titlu gratuit asupra mărcii „UNIVERSITATEA CLUJ U 1919” Asociației Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenților Clujeni - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 343323 din 09.08.2016 al Serviciului Contencios prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință exclusivă, totală și perpetuă, cu titlu gratuit asupra mărcii „UNIVERSITATEA CLUJ U 1919” Asociației Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenților Clujeni;

Având în vedere prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și ale H.G. nr. 1134/2010 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1) și alin. (6) lit. a) pct. 6, art. 39 alin. (4) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință exclusivă, totală și perpetuă, cu titlu


gratuit asupra mărcii "UNIVERSITATEA CLUJ U 1919”, înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 89906, Asociației Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenților Clujeni, prin contract de licență exclusivă a mărcii, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze contractul de licență exclusivă prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

CONTRACT de licență exclusivă a mărcii

„UNIVERSITATEA CLUJ U 1919”

Nr._________/_______________


încheiat în baza Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și conform Hotărârii nr. / 2016, între:

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, jud. Cluj, reprezentat prin Priman.il Municipiului Cluj-Napoca, dl. Emil Boc, în calitate de Licențiator și

Asociația Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenților Clujeni, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 125/02.08.2016, CIF 36391341, reprezentată prin domnul________________în calitate de Licențiat,

Denumite în continuare, separat sau împreună, Partea/Părțile.

Având în vedere faptul că Licențiatorul este titularul mărcii “Universitatea Cluj U 1919”, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.) sub nr. 089906, număr de depozit M2006 07795,

Luând în considerare faptul că Licențiatul dorește să îi fie transmise drepturile exclusive de exploatare și de utilizare a Mărcii, începând cu data semnării prezentului contract pe întreaga durată de valabilitate a acestuia;

Având în vedere faptul că Municipiul Cluj-Napoca are calitatea de membru fondator al clubului sportiv organizat ca persoană juridică de drept privat, Iară scop lucrativ, alături de universitățile clujene: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Universitatea de Artă și Design și Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, scopul statutar al Asociației fiind promovarea fotbalului și practicarea educației fizice și a sportului în toate formele sale, de către jucători, indiferent de statutul lor (amator sau profesionist), precum și participarea la activitățile și competițiile sportive, la toate categoriile de vârstă (copii, juniori și seniori);

Dorindu-se crearea cadrului optim de către autoritățile administrației publice locale pentru menținerea tradiției sportive universitare clujene prin asigurarea continuității clubului Universitatea Cluj, în acest scop fiind adoptată Hotărârea nr.        /2016,

Pentru toate acestea, părțile au hotărât să încheie prezentul Contract de licență exclusivă a mărcii “Universitatea Cluj U 1919”, în următorii termeni și condiții agreate:

 • 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 1 Licențiatorul transmite licențiatului dreptul de folosință exclusivă, totală și perpetuă, cu titlu gratuit asupra mărcii “Universitatea Cluj U 1919” (”Marca”) înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.) sub nr. 089906, număr de depozit M2006 07795, a cărei reprezentare grafică este prevăzută în Anexa 1 la contract, pentru toate clasele de produse și servicii pentru care aceasta este înregistrată pe întreg teritoriul României și anume clasele 35 și 41.

 • 2. DURATA CONTRACTULUI

ART. 2 Durata contractului este aceeași cu durata de existență a Mărcii, incluzându-se și perioadele de prelungire a valabilității acesteia. Licența este exclusivă și totală, aceasta presupunând interdicția titularului Mărcii de a conferi dreptul de folosință asupra Mărcii unei alte persoane.

ART. 3 Dreptul de folosință exclusivă asupra Mărcii și tuturor drepturilor derivate din aceasta se transmite cu titlu gratuit.

 • 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ART. 4

 • (1) Licențiatorul se obligă Ia următoarele:

 • -  să permită exploatarea mărcii de către licențiat în conformitate cu clauzele contractuale;

 • -  să mențină în vigoare Marca, formulând în termen cererile de reînnoire a depozitului și obținând efectiv prelungirea duratei de protecție a acesteia; în acest sens, Licențiatorul are obligația de a prezenta Licențiatului de îndată dovada prelungirii Mărcii;

 • -  să întreprindă demersurile necesare în vederea asigurării opozabilității contarctului de licență față de terți prin înregistrarea la O.S.I.M., resepctiv să înregistreze licența care face obiectul prezentului contract în Registrul Național al Mărcilor; în situația în care Licențiatorul nu își îndeplinește această obligație în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului contract, Licențiatul este îndreptățit și împuternicit să aducă la îndeplinire înregistrarea și publicarea licenței;

 • -  să respecte caracterul exclusiv al licenței acordate Licențiatului, respectiv să nu încheie alte contracte de licență pentru aceeași marcă;

 • -  să mențină în vigoare Marca, formulând în termen cererile de reînnoire în acest sens;

 • -  să se abțină de la executarea oricărui act de natură a tulbura folosința Mărcii de către Licențiat;

 • -  să garanteze Licențiatul pentru folosința liniștită a Mărcii, resepctiv pentru tulburările provenite din fapta proprie (neachitarea taxelor de reînnoire a Mărcii, utilizarea Mărcii sau licențierea Mărcii către alte persoane de pe teritoriul României) și să efectueze diligențele necesare pentru a preveni tulburările cauzate Licențiatului de terți și să ia măsurile de combatere a unor asemenea tulburări.

 • (2) Licențiatorul garantează că are autoritatea de a transmite în mod valabil drepturile asupra Mărcii acordate Licențiatului în condițiile prezentului contract.

ART. 5 Licențiatul se obligă la următoarele:

 • -  să exploateze și să utilizeze Marca în condiții corespunzătoare;

 • -  să folosească Marca numai pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;

 • -  să folosească pentru produsele cărora li se aplică Marca, numai marca ce face obiectul contractului de licență, având totuși posibilitatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că ele sunt fabricantul acestora, dacă este cazul;

 • -  să pună mențiunea ”sub licență____alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul

acesteia conform contractului;

 • -  să folosească Marca în limitele teritoriale convenite;

 • -  să folosească în mod efectiv Marca;

 • -  să nu transmită drepturile provenite din prezentul contract unei alte persoane fără acordul scris al Licențiatorului;

 • -  să informeze Licențiatorul cu privire la orice pretenții sau solicitări formulate de către terți cu privire la exploatarea și utilizarea Mărcii sau cu privire la potențialele utilizări neautorizate ale Mărcii de către terți, constatate în desfășurarea activității;

 • -  să nu schimbe locația de derulare a meciurilor oficiale ale echipei, în cazul în care este echipa gazdă, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu excepția cazului în care intervine o situație de suspendare a terenului de joc, suspendarea fiind impusă de organismele abilitate în domeniu.

ART. 6 DREPTURILE LICENȚIATULUI

 • (1) Licențiatul dispune conform legii de dreptul exclusiv de exploatare și de utilizare a Mărcii pe durata acestui contract și de toate drepturile accesorii acesteia în fața oricărei persoane pe teritoriul României.

 • (2) Licențiatul nu are dreptul de a retransmite, către alte persoane, drepturile de exploatare și folosință a mărcii pe teritoriul României.

 • (3) Licențiatul are dreptul de exploatare a Mărcii la nivel național și internațional.

 • 4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 7 (1) Contractul poate înceta în următoarele situații:

 • a) prin comun acord, părțile convenind încetarea contractului;

 • b) prin reziliere, în cazul neexecutării culpabile a obligațiilor contractuale de către una dintre părți; dacă una dintre părți nu își va îndeplini obligațiile menționate, prezentul contract se consideră desființat de drept fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată; partea în drept poate totuși opta între rezilierea contractului și obligarea la executare;

 • c) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, cu minim 30 de zile înainte de data de 30 iunie a fiecărui an; denunțarea unilaterală a contractului cu respectarea termenelor și a condițiilor prevăzute în contract nu conferă celeilalte părți dreptul la daune;

 • d) contractul va înceta de drept la data pierderii de către Licențiator a dreptului de proprietate asupra Mărcii;

 • e) în cazul dizolvării voluntare a Licențiatului ca urmare a hotărârii membrilor fondatori.

(2) Partea caic în mod culpabil nu execută, execută parțial sau defectuos obligațiile ce îi incumbă în baza acestui contract, este ținută a plăti despăgubiri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

ART. 8 FORȚA MAJORĂ

>

 • (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract; prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la data apariției, iar dovada forței majore, împreună cu notificarea asupra efectelor și întinderii posibile a situației, va fi comunicată în maximum 15 zile de la apariție.

 • (3) Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

 • (4) în cazul în care forța majoră sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desființării acestuia.

ART. 9 LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 • (1) Prezentul contract va fi guvernat de către și va fi interpretat în acord cu legea română.

 • (2) Nicio modificare a legilor, hotărârilor și reglementărilor din România, survenită ulterior semnării contractului și care afectează în mod negativ drepturile părților, nu va fi aplicabilă prezentului contract.

 • (3) Părțile convin ca în cazul unei dispute rezultând din sau în legătură cu acest contract, vor încerca cu bună-credință soluționarea prin acord amiabil; în cazul în care un asemenea acord nu este atins în 30 de zile calendaristice, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă material și teritorial, potrivit dispozițiilor legale.

ART. 10 DISPOZIȚII FINALE

 • (1) Prezentul contract nu va fi modificat sau amendat decât prin act adițional scris, semnat de către ambele părți prin reprezentanții autorizați.

 • (2) Dacă o clauză a prezentului contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi nu vor fi afectate de această nulitate; părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o clauză care să corespundă cât mai mult cu putință spiritului contractului.

 • (3) Părțile își vor comunica reciproc adresele la care urmează a se realiza notificările pe parcursul derulării prezentului contract.

 • (4) Orice notificare efectuată de către oricare dintre părți în conformitate cu acest contract va fi transmisă prin scrisoare recomandată, fax sau înmânată la adresele stabilite de părți, conform art. 10 alin. (3).

 • (5) Nicio întârziere sau omisiune din partea Licențiatului în exercițiul oricărui drept, facultate sau privilegiu decurgând din prezentul contract sau care i se cuvine de drept în orice alt mod nu va afecta aceste drepturi și nici nu va fi considerată ca o renunțare la un astfel de drept, facultate sau privilegiu; nicio exercitare singulară sau parțială a unui astfel de drept, facultate sau privilegiu nu va exclude pe mai departe exercițiul acestora sau al altor drepturi, facultăți sau privilegii.

 • (6) Prevederile prezentului contract sunt obligatorii atât pentru părți cât și pentru succesorii legali în drepturi ai acestora.

Prezentul contract a fost semnat în Cluj-Napoca, astăzi ____________, în 3 exemplare

originale în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru a fi depus la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și intră în vigoare azi, data semnării sale de către părțile contractante.

Licențiator,

Municipiul Cluj-Napoca, Prin primar Emil Boc


Licențiat,

Asociația Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenților Clujeni