Hotărârea nr. 486/2009

Hotărârea 486/2009 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1"- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 336401/443/03.08.2016 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de coordonare și implementare a Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban-Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca", Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jr. Aurora

Nr.486 din 04 august 2016


(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA


Anexă la Hotărârea nr.486/ 2016

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 9.091,50 mii lei (fără TVA)

din care C+M : 7394,60 mii lei (fără TVA)

Anul construcției:

Regim înălțime: S+P+2E

S teren: 449,31 mp.

S construcție clădire :449,31 mp.

Surse de finanțare: bugetul local

Durata de realizare a investiției: 8 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției întocmit conform HG nr.28/2008, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.