Hotărârea nr. 485/2009

Hotărârea 485/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca imobil str. Samuil Micu nr. 2"

Consiliul local al municipiului întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca imobil str. Samuil Micu nr. 2" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 337135/443/04.08.2016 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Ansamblul Urban -Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca imobil str. Samuil Micu nr. 2".

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca imobil str. Samuil Micu nr. 2", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de Coordonare și Implementare a Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, )f. univ. dr. I POPNr. 485 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexă la Hotărârea nr. 485/2016

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca imobil str. Samuil Micu nr. 2"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIE: 4.074,6 mii lei (fără TVA) / (912,48 mii EURO)

din care C+M : 3.275,3 mii lei (fără TVA) / (733,48 mii EURO)

(cursul euro publicat de BNR la data de 29.07.2016, 1 euro = 4,4654 lei)

Anul construcției: 1900

Regim înălțime: S+P+1E

S teren: 340,0 mp

S construcție clădire: 244,0 mp.

Surse de finanțare: bugetul local

Durata de realizare a investiției: șapte luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției întocmit conform HG nr.28/2008, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.