Hotărârea nr. 484/2009

Hotărârea 484/2009 - Aprobarea P.U.Z. – str. Argeş şi P.U.D. – complex de dotări sportive şi spaţii anexe, S+P+E – S+P+3E; beneficiar: Clubul Sportiv Şcolar Viitorul şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

"Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 6"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 6"- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 336382/443/03.08.2016 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 6";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 -Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 6", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de coordonare și implementare a Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban-Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

of.Univ.DrzIoan PopContrasemnează:


Secretarul mupfcipiului, Jr. Auror


Nr.484 din 04 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICAAnexă la Hotărârea nr.484/ 2016

\ v. . >. v / >y. . i

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Reabilitare structural-ambientală a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 6"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. P-ța A. Iancu nr. 6

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 1086,15 mii lei (fără TVA)

din care, C+M : 891,20 mii lei (fără TVA)

Anul construcției: 1897-1898

Regim înălțime: S+P+E+M

S teren: 144 mp.

S construcție clădire : 144 mp.

Surse de finanțare: bugetul local.

Durata de realizare a investiției: două luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției întocmit conform HG nr.28/2008, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.