Hotărârea nr. 483/2009

Hotărârea 483/2009 - Aprobarea P.U.Z. – str. Al. Vaida Voievod – Str. Teodor Mihali şi P.U.D., imobil cu funcţiuni mixte, S+D+P+5E, str. Al. Vaida Voievod nr. 31-33 – Str. Teodor Mihali nr. 42; beneficiare: SC CLAR IMPORT EXPORT SRL şi SC MERIDIO DECIMO SRL.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL , Miinchen, Germania, în perioada 4-6 octombrie 2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Miinchen, Germania, în perioada 4-6 octombrie 2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 334969/42/02.08.2016 al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL , Miinchen, Germania, în perioada 4-6 octombrie 2016.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește protocolul de colaborare privind participarea la târgul EXPO REAL Miinchen în perioada 4-6 octombrie 2016, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 69.600 lei din bugetul local pe anul 2016, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, organizat în orașul Miinchen, Germania, în perioada 4-6 octombrie 2016, potrivit protocolului de colaborare prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 483 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 483/2016

1B

Transylvania

EVOIUTION


Consiliul Județean Cluj


expo reai_

PROTOCOL DE COLABORARE între

Primăria municipiului Cluj-Napocaprivind participarea la evenimentul EXPO REAL Munchen, 4-6 octombrie 2016

 • 1. PĂRȚILE

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca,având sediul social în Cluj-Napoca, str. Moților nr.3, cod fiscal 4305857, reprezentată legal de către dl Emil Boc, Primar - în calitate de participant,

 • 2. Județul Cluj, având sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, cod fiscal 4288110, reprezentat de către dl. Marius Manzat, președintele Consiliului Județean Cluj - în calitate de participant,

 • 3. Transylvania EVOLUT1ON, având sediul în Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului, Cluj-Napoca sub nr. J12/505/2007, cod fiscal RO 20943318, reprezentată legal de către dl. Ciprian T. Comșulea și dl. Rareș V. DRĂGAN - în calitate de organizator,

au convenit, prin semnarea prezentului Protocol, asupra următoarelor:

 • II.OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1 Scopul colaborării între părți constă în continuarea promovării orașului si regiunii Cluj în mediul de afaceri european ca pol de regiune inovatoare sub conceptul “Transylvania Evolution” in cadrul evenimentului EXPO REAL Munchen, cel mai mare forum de proiecte pentru dezvoltare urbana din Europa, precum și cel mai mare eveniment de promovare a regiunilor și polilor de dezvoltare. EXPO REAL

Munchen se va desfasura în perioada 4-6 octombrie 2016.


 • 2.2 Părțile semnatare sunt de acord să colaboreze prin intermediul unui parteneriat activ, în scopul promovării și îndeplinirii obiectivelor lor comune în ceea ce privește plasarea Clujului pe harta europeană a zonelor atractive din punct de vedere investițional.

 • 2.3 Părțile sunt de acord să colaboreze pentru diseminarea și moderarea schimbului de informații, care să funcționeze în mod valid, în scopul asigurării condițiilor necesare pentru stabilirea și îndeplinirea sarcinilor aferente fiecărei părți.

 • 2.4 Părțile convin să colaboreze în scopul participării la EXPO REAL Munchen 2016 în cadrul unui stand comun, compus din reprezentanții administrației publice, ai mediului academic și ai mediului de afaceri local, pentru a promova potențialul si imaginea de stabilitate investițională a regiunii Cluj. Părțile participante - Municipiul Cluj-Napoca și Județul Cluj -convin să sprijine prezența la eveniment în calitate de participanți principali, cu contribuții financiare egale, alături de alți participanți din mediul deafaceri, care își vor aduce fiecare contribuția financiară pentru acoperirea bugetului total de organizare al evenimentului.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1. Municipiul Cluj-Napoca, in calitate de participant:

 • 3.1.1. va prezenta și promova proiectele de parteneriat public- privat ale municipiului Cluj-Napoca în rândul investitorilor europeni, cu scopul de a sprijini și coagula inițiativele private cu impact in creșterea economică a orașului;

 • 3.1.2. va transmite investitorilor europeni un mesaj privind politica municipiului Cluj- Napoca de atragere și susținere a investițiilor, prin prezentarea Clujului ca un pol de stabilitate și atractivitate investițională, prin intermediul domnului Primar Emil Boc în cadrul evenimentului dedicat din data de 5 octombrie;

 • 3.1.3 va aloca suma de 69.600 de lei cu TVA inclus, conform devizului anexat, pentru asigurarea cheltuielilor de stand, la EXPO REAL Munchen 2016.

  • 3.2. Județul Cluj, in calitate de participant:

   • 3.2.1. va prezenta și promova proiectele de investiții ale județului în rândul investitorilor europeni, cu scopul de a sprijini și coagula inițiativele private cu impact in creșterea economică a județului;

   • 3.2.2. va transmite investitorilor europeni un mesaj privind politica județului Cluj de atragere și susținere a investițiilor, prin prezentarea Clujului ca un pol de stabilitate și atractivitate investițională, prin intermediul domnului Președintele al C.J. în cadrul evenimentului dedicat din data de 5 octombrie;

 • 3.2.3 va aloca suma de de 69.600 de lei cu TVA inclus, conform devizului anexat, pentru asigurarea cheltuielilor de stand, la EXPO REAL Munchen 2016.

  • 3.3 Transylvania Evolution, in calitate de organizator al acțiunii dedicate evenimentului Expo Real Munchen 2016:

   • 3.3.1. va face toate diligentele necesare bunei organizări a acțiunii;

   • 3.3.2. va dezvolta conceptul si proiectul de participare și bugetul aferent acțiunii;

   • 3.3.3. va coagula un grup de participanți din mediul de afaceri privat care să reprezinte Clujul alături de Municipiul Cluj-Napoca si Județul Cluj;

   • 3.3.4. va răspunde și intermedia relația cu furnizorii interni și externi ai acțiunii și relația cu organizatorul evenimentului Expo Real 2016 - Messe Munchen Gmbh;

   • 3.3.5. se va opcupa de colectarea taxei de participare de la participanții publici și privați, și de achitarea tuturor costurilor conform bugetului evenimentului.

 • IV. METODOLOGIA DE LUCRU

 • 4.1 Prezentul Protocol reprezintă un document-cadru și acoperă întreaga activitate a îndeplinirii obiectivelor comune convenite.

 • 4.2 Părțile semnatare consimt asupra următoarelor metode de activitate:

 • 4.2.1 Fiecare parte va numi cel puțin un reprezentant pe durata acestui parteneriat, iar reprezentanții vor constitui un grup de lucru.

 • 4.2.2 Grupul de lucru urmează să se întrunească ori de cate ori este necesar pentru atingerea obiectivelor asumate.

 • V. DURATA PROTOCOLULUI

 • 5.1 Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare pană la finalizarea tuturor acțiunilor ce derivă din evenimentul EXPO REAL Munchen 2016, conform calendarului de mai jos și până la momentul rezilierii prin acordul scris al Părților.

 • 5.2 Calendar eveniment:

Agendă eveniment 4-6 Octombrie 2016:

 • 4 oct - Ziua I: Networking si promovare

 • 5 oct- Ziua 2: Networking, promovare

Transilvania Evolution - Eveniment dedicat

Spcech-Primarul Municipiului Cluj-Napoca

Președintele Consiliului Județean Cluj

alti invitați

 • 6 oct - Ziua 3: Networking si promovare

 • VI. REZILIEREA PROTOCOLULUI

 • 6.1 Prezentul Protocol va fi reziliat atunci când una dintre părți le anunță pe celelalte, printr-un document scris, cu un preaviz de 30 de zile, că intenționează să rezilieze protocolul.

 • VII. LITIGII

 • 7.1 Părțile au convenit că toate problemele litigioase care apar din cauza sau în legătură cu prezentul protocol, inclusiv cele cu privire la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, trebuie să fie rezolvate pe cale amiabilă, prin dialog și discuții debună credință.

 • VIII. NOTIFICĂRI

 • 8.1  In interesul prezentului contract, orice notificare / comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă este transmisă în scris, către celelalte păi*ți la adresa menționată în prezentul protocol; notificarea trebuie transmisă prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail, la datele de contact menționate în anexă.

 • IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1 Modificarea prezentului protocol se va face numai printr-un document adițional încheiat de către toate părțile semnatare.

 • 9.2 Prezentul protocol, împreună cu anexa, care este parte integrantă a conținutului său, reprezintă voința părților și prevalează asupra oricărui alt acord verbal între acestea, anterior sau după semnarea acestuia.

 • 9.3 Prezentul Protocol a fost încheiat intr-un număr de 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, ................., data semnării lui.

pentru Municipiul Cluj-Napoca

pentru Județul Cluj

AlinTIȘE

Președinte


Emil Boc

Primar

Pentru Transylvania Evolution

Ciprian T. Comșulea

Rareș V. Drăgan


Anexa la PROTOCOL DE COLABORARE

Privind participarea la evenimentul EXPO REAL Munchen, 4-6 octombrie 2016 Deviz estimativ:

Stand 32 mp

Cost Eur

Cost Eur + TVA

Total Lei + TVA

SURSE BUGET [Lei+TVA]

Primăria Mun. Cluj-Napoca

Județul Cluj

Parteneri

Privați

închiriere stand și sală conferință

24.500,00

29.400,00

132.300,00

Design, Coordonare, Execuție materiale stand

13.940,00

16.728,00

75.276,00

Broșuri, materiale promoționale, protocol

5.208,00

6.249,60

28.123,20

69.600,00

69.600,00

141.724,20

Transport și logistică + Rezerve

6.425,00

7.710,00

34.695,00

Bilete intrare

Nota: maxim 2 bilete per entitate

1.950,00

2.340,00

10.530,00

Curs euro-leu

4,5

TOTAL

52.023,00

62.427,60

280.924,20

69.600,00

69.600,00

141.724,20