Hotărârea nr. 482/2009

Hotărârea 482/2009 - Aprobarea P.U.D., două locuinţe D+P+2E şi P+E, str. Mircea Eliade nr. 48a şi 48b; beneficiar: Marchiş Viorel.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.16 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 333592/453/02.08.2016 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 16;

Reținând prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Văzând intenția de înstrăinare a imobilului, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 327081/45/27.07.2016, de către BCR REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de preemțiune, de către Municipiul Cluj-Napoca, pentru cumpărarea imobilului-monument istoric „Casa Parohială a Bisericii Unitariene*’, cod monument CJ-II-m-B-07255, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 16, teren cu nr. topo. 81/1, în suprafață de 293 mp. și construcție cu nr. topo. 81/1/C, imobil înscris în CF nr. 259171 Cluj-Napoca, în proprietatea BCR REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., compus din:

  • -  subsol, în suprafață de 195,47 mp - centrală termică, stație pompe, rezervor combustibil, două holuri, spațiu tehnic, tezaur, depozit, coridor, adăpost baterii de urgențe, centrală (cameră), tablouri electrice, centrală ventilație;

  • -  parter, în suprafață de 167,10 mp - windfang, hol acces public, caserii, oficiul de calcul, grupuri sanitare, contabilitate, casa scării, două holuri;

  • -  etaj, în suprafață de 186 mp - hol public, caserie, birou manager, secretariat, oficiu, două grupuri sanitare, caserie, casa scării;

  • -  mansardă, în suprafață de 73,90 mp - sală manager, sală credite, arhivă, garderobă, hol, două grupuri sanitare.

Art. 2. Se mandatează Comisia constituită prin Flotărârea nr. 401/2016 pentru negocierea prețului de cumpărare a imobilului, în condițiile legii.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia constituită prin Hotărârea nr. 401/2016, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 482 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)