Hotărârea nr. 481/2009

Hotărârea 481/2009 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială D+P+E, Colonia Borhanci; beneficiar: Vescan Cristian.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 331016/102/29.07.2016 al Serviciului Resurse umane, prin care se propun unele măsuri cu privire la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea Anexei 1 și 2 din Hotărârea nr. 390/2016 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, în sensul completării și modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, prin înființarea Compartimentului Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni, cu un număr de 10 posturi contractuale, în cadrul Direcției Evenimente publice și informare cetățeni. Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, tară a se modifica numărul de posturi aprobat din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - 1 post contractual, vacant, de Inspector de specialitate II/S se transformă în post contractual de Inspector de specialitate IA/S și se mută de la Serviciul Ecologie urbană, Direcția Ecologie urbană și spații verzi la Compartimentul Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni;

 • - 1 post contractual, vacant, de Inspector de specialitate II/S se transformă în post contractual de Inspector de specialitate IA/S și se mută de la Biroul Mass-media la Compartimentul Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni;

 • - 2 posturi contractuale, vacante, de Inspector de specialitate II/S se transformă în posturi contractuale de Electrician de întreținere și reparații și instalator apă, canal și se mută de la Serviciul Relații comunitare și turism, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte la Compartimentul Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni;

 • - 3 posturi contractuale, respectiv: 1 post contractual, vacant, de Inspector de specialitate I/S de la Serviciul Administrare cimitire domeniul public, 1 post contractual, vacant, de Inspector de specialitate II/S de la Serviciul Tehnic reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice și 1 post contractual, vacant, de Inspector de specialitate I/S de la Serviciul Siguranța circulației urbane, rețele edilitare și transport local, Direcția Tehnică la Compartimentul Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni. Postul contractual, vacant, de Inspector de specialitate II/S se transformă în Inspector de specialitate I/S;

 • - 3 posturi contractuale, respectiv: 1 post contractual, vacant, de Referent IA/M, 1 post contractual de tâmplar universal, ocupat de Lenard Iosif și 1 post contractual de lăcătuș mecanic, ocupat de Crăciunel Mircea se mută de la Serviciul Evidență mijloace fixe și achiziții materiale. Direcția de Administrare la Compartimentul Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni.

Art. II Celelalte prevederi din Hotărârea nr. 390/2016 rămân neschimbate.

Art. III Se aprobă modificarea și completarea Anexei Hotărârii nr. 357/2015 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 137/2016 și nr. 390/2016. conform Anexei (Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Administrare Complex de agrement - bază sportivă), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV Celelalte prevederi din Hotărârea nr. 357/2015 rămân neschimbate.

Art V Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 481 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Anexa la Hotărârea nr. 481/2016

Regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F.) a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. aprobat prin Hotărârea nr. 357/14.10.2015 (modificat și completat prin Hotărârile nr. 137/11.03.2016 și nr. 390/16.06.2016), se modifică și se completează cu Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni. după cum urmează:

42.10 - COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE COMPLEX DE AGREMENT - BAZĂ SPORTIVĂ GHEORGHENI

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, camera 23; str. Alexandru Vaida Voevod. f.n., Cluj-Napoca.

Este subordonat directorului și directorului adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • a) Complexul de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni va fi pus la dispoziție tuturor persoanelor idiferent de vârstă, complexul dispunând, de facilități destinate organizării de evenimente culturale, educaționale (amfiteatrul, sala multifuncțională, zona de picnic, spații culturale) și sportive;

 • b) utilizarea spațiilor și serviciilor se va efectua în mod gratuit, în condițiile legii;

 • c) accesul gratuit la echipamentele de care dispune Complexul de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni a tuturor locuitorilor municipiului este un factor care include activitatea acestui obiectiv cultural-sportiv în două dintre cele opt dimensiuni strategice pe care este axată Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020 și anume: cultura și identitatea locală, respectiv dezvoltarea ca un oraș sănătos. Calitatea vieții este conceptul care stă la baza Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, iar printre indicatorii principali ai calității vieții se regăsesc și accesul la facilitățile sportive și viața culturală;

 • d) misiunea Compartimentului Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni este aceea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor persoanelor idiferent de vârstă, la facilitățile oferite de către acest Complex de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport;

 • e) de asemenea, infrastructura complexului face posibilă și desfășurarea de activități culturale diverse, putându-se astfel forma un spațiu spiritual, de creație, în scopul de întărire a sentimentului de apartenență la comunitatea clujeană;

 • f) administrația publică locală, prin crearea acestui compartiment, își îndeplinește rolul asumat prin Strategia de Dezvoltare a municipiului și anume acela de facilitator și integrator al resurselor strategice existente pentru atingerea unui nivel înalt de calitate a vieții, obiectivul central al Strategiei;

 • g) Complexul de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni este amenajat pe o suprafață de 10 hectare de teren în care vor exista un spațiu polivalent: opt piste popice, zece mese tenis de masă, spațiu multifuncțional pentru evenimente, vestiare și grupuri sanitare, trei terenuri de minifotbal, trei terenuri de tenis de câmp, două terenuri de baschet, două terenuri de volei pe nisip, două terenuri de badminton. pistă pentru role, teren pentru escaladare, teren aparate fitness, loc dejoacă pentru copii, parc aventură, parc paintball. amfiteatru în aer liber, alei pietonale, piste pentru alergare, role și biciclete, drumuri de incintă și spații de circulație aferente terenurilor de sport, p care cuprinde spații verzi în zona terenurilor, zona de picnic, toate acestea asig organizare a unei mari varietăți de activități sportive, culturale și educaționale;


C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • a) întreține și exploatează Complexul de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni potrivit scopului în care a fost edificat;

 • b) organizează, conduce și gestionează activitățile din cadrul Complexului de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni, conform reglementărilor în vigoare;

 • c) obține avizele și acordurile necesare funcționării în conformitate cu legislația în vigoare;

 • d) asigură paza, protecția spațiului și buna desfășurare a activităților sportive, culturale și de divertisment;

 • e) identifică și soluționează problemele de utilitate, executarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații;

 • f) asigură curățenia în vederea bunei întrețineri a bazei sportive și spațiile aferente acesteia;

 • g) organizează procedurile de achiziție (directe, cereri de oferte, licitații, etc.) destinate activităților obiectivului, conform dispozițiilor legale incidente în materie;

 • h) răspunde de respectarea măsurilor de protecția muncii și de prevenire și stingerea incendiilor în întreg perimetrul obiectivului;

 • i) răspunde de întreținerea, curățenia, igienizarea, paza și monitorizarea spațiului aflat sub administrare;

 • j) în cazul constatării de nereguli, intervine imediat pentru remedierea acestora. In cazul constatării producerilor de pagube și stricăciuni, identifică autorii și solicită recuperarea pagubelor produse;

 • k) are o arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale: actul normativ de înființare; documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă și situații statistice; corespondența; alte documente, potrivit legii;

 • l) răspunde de integritatea și securitatea bunurilor materiale de folosință îndelungată aflate în subordinea Compartimentului de Administrare Complex de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni și participă la inventarierea Patrimoniului;

 • m) spațiile și serviciile pot fi utilizate de persoanele juridice și fizice, denumite în continuare beneficiari, pe baza unui act cu titlu gratuit pe durată determinată;

 • n) se va preciza, pentru fiecare activitate în parte, modul concret în care trebuie destășurate activitățile și costurile aferente în cazul distrugerii spațiilor, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor;

 • o) se va asigura că beneficiarii nu modifică sau nu efectuează lucrări care afectează integritatea spaților și a instalațiilor;

 • p) se va asigura ca accesul persoanelor se face în intervalul orar alocat, conform programului aprobat. Pentru buna desfășurare a activităților se va respecta programul orar aprobat și afișat aferent bazei sportive;

 • q) accesul pe terenurile de sport și în sala multifunțcională se va face pe baza actului de identitate a persoanei care a efectuat rezervarea.

 • r) terenurile, aparatura, și dotările bazei sportive se vor utiliza în strictă concordanță cu destinația acestora;

 • s) se va asigura că doar personalul angajat va avea acces la dispozitivele de natură tehnică si la anexele aferente terenurilor;

ș) punerea la dispoziție a vestiarelor către utilizatori se va face prin predarea cheilor persoanei delegate, din partea grupului, iar la terminarea programului, după eliberarea completă a vestiarelor, aceasta predă cheile vestiarelor persoanei de la care a primit-o.

 • t) intrarea în sala multifuncțională și pe terenurile din cadrul Complexului de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni pentru competiții sau spectacole, se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/2008, prin grija organizatorului de competiții sau spectacole, acestea fiind predate acestora pe baza unui proces verbal.


ț) utilizarea terenurilor și a spațiilor din incinta bazei sportive se va face cu beneficiari a normelor stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din

 • u) în conformitate cu Legea nr. 349/2002, completată și modificată prin OG nr. Complexului de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni este interzis consumul

 • v) introducerea în incinta bazei sportive a băuturilor alcoolice și accesul persoanelor în stare de ebrietate sunt interzise;

 • w) închiriază spațiile de alimentație publică din incinta Complexului de Agrement-Bază sportivă Gheorgheni;

 • x) în completarea reglementărilor privind accesul la facilitățile Complexului de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni vor fi elaborate norme specifice de acces, igienă, securitatea serviciilor și alte interdicții cu caracter obligatoriu;

 • D. Responsabilități:

 • a) ducerea la îndeplinire a hotărârilor de Consiliu local în limita competențelor compartimentului de muncă;

 • b) realizarea cu rigurozitate și claritate a documentelor pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre de Consiliu local, materialele propuse spre promovare și necesare îndeplinirii atribuțiilor compartimentului de muncă;

 • c) verificarea documentelor înaintate prin Direcția Generală de Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte altor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau altor instituții, structuri sau organizații;

 • E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • a) îndeplinește sarcinile atribuite de către directorul general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, directorul și directorul adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, de viceprimari și primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • b) documentează, întocmește și propune proiecte de hotărâre pentru ședințele Consiliului local în vederea îndeplinirii atribuțiilor compartimentului de muncă a sarcinilor atribuite de conducerea direcției;

 • c) propune și detaliază prin fișele de post ale personalului din cadrul compartimentului, sarcinile și atribuțiile concrete ale fiecărui angajat al compartimentului de muncă necesare pentru îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor care revin compartimentului;

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • a) informează și colaboreză cu structurile locale responsabile cu menținerea ordinii publice: Poliție, Pompieri. Jandarmerie, I.S.U. etc. în vederea desfășurării în condiții optime a activităților;

 • b) Compartimentul Administrare Complex de agrement - Bază sportivă Gheorgheni colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcției;

 • c) colaborează cu Direcția Ecologie urbană și spații verzi în vederea realizării procesului de întreținere a spațiilor verzi și a procesului de realizare a curățeniei din cadrul Complexului de agrement - Bază sportivă Gheorgheni;

 • d) colaborează cu Direcția Economică în vederea realizării achizițiilor și plăților necesare pentru derularea proiectelor specifice;

 • e) colaborează cu Serviciul Strategii de informatizare pentru dezvoltarea unor programe dedicate celor interesați de utilizarea Complexului de agrement - Bază sportivă Gheorgheni;

 • f) colaborează cu Biroul Mass-media pentru promovarea Complexului de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni ;

 • g) colaborează. în limita competențelor stabilite, cu comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local;

 • h) colaborează. în limita competențelor stabilite prin fișa postului, cu structuri media, publicații tipărite sau digitale, organizații non-guvernamentale, din sfera societății civile sau mediul privat, în vederea organizării unor evenimente în cadrul Complexului de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni și a promovării acestora;

 • i) colaborează cu școlile, colegiile, grupurile școlare în vederea utilizării de către aceștia a Complexului de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni.