Hotărârea nr. 479/2009

Hotărârea 479/2009 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2009, cuplurilor clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 84/2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractelor de finanțare pentru proiectele din Programul Operațional Regional 2007-2013, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora din surse proprii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de finanțare pentru proiectele din Programul Operațional Regional 2007-2013, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora din surse proprii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 326818/27.07.2016 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și al Serviciului Investiții prin care se propune prelungirea duratei contractelor de finanțare pentru proiectele din Programul Operațional Regional 2007-2013, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora din surse proprii;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii nr. 146/2016 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de finanțare pentru proiectele din Programul Operațional Regional 2007-2013, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor, respectiv în vederea asigurării funcționalității acestora din surse proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valoarea finalizării proiectelor prevăzută în Anexă la punctele 1, 2, 3 și 4 va fi defalcată în bugetul local aferent anilor 2016, 2017, 2018, în funcție de graficele de execuție convenite cu operatorii economici pentru fiecare categorie de lucrări / servicii.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Serviciul Investiții și Direcția economică.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 479/2016


CONTRACTE DE FINANȚARE - PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

CARE NU SE FINALIZEAZĂ LA 30.06.2016


valori in lei, cu TVA inclus

NR CRT

PRO

GRAM

PROIECT

SMIS

DATA MAXIMALA ACORDATA IN SCOPUL FINALIZĂRII PROIECTULUI

Tip proiect

Rest de plată estimat la 30.06.2016 reprezentând valoarea necesară Finalizării proiectului pentru anul în curs / anii următori după caz

a

b

c

d

e

f

1

POR AXAI

Centru Regional de Excelență pentru Industrii Creative

37584

31.12.2018

Proiect nefuncțional la 30.06.2016 cu valoarea de peste 5 mii. euro

37,688,222.03

2

POR AXAI

Centru TE AM - ZMC - de sprijinire a afacerilor

40800

31.12.2018

Proiect nefuncțional la 30.06.2016 cu valoarea de peste 5 mii. euro

2,697,083.50

3

POR AXAI

Acces din strada Oașului la cartierul LOMB

48843

31.12.2018

Proiect nefuncțional la 30.06.2016 cu valoarea de peste 5 mii. Euro

19,169,453.93

4

POR AXA

3

Educație la standarde europene în învățămământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca

11862

28.02.2017

Proiect nefuncțional la 30.06.2016 cu valoarea de peste 5 mii. euro

29,038,808.96

5

POR

AXAI

Modernizarea tramei stradale de acces la zona industriala

36304

30.09.2016

Proiect funcțional la 30.06.2016 cu valoarea de peste 5 mii. euro

3,681,124.53

6

POR AXA

3

Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală

12285

31.08.2016

Proiect funcțional la 30.06.2016 cu valoarea de peste 5 mii. euro

51,018.32

7

POR AXA

1

Rețea de stații self-service de închiriere biciclete

32704

01/11/2016

Proiect nefuncțional la 30.06.2016 cu valoarea pana la 5 mii. euro

1,400,000.00

TOTAL

93,725,711.27