Hotărârea nr. 476/2009

Hotărârea 476/2009 - Concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona lomb, în suprafaţă de 5.300 mp., în favoarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 18.054,42 lei, reprezentând daune materiale și a sumei de 4.007 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către CIUREA GHEORGHE-VALENTIN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 18.054,42 lei, reprezentând daune materiale și a sumei de 4.007 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către CIUREA GHEORGHE-VALENTIN - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 608/411/19.07.2016, al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 18.054,42 lei, reprezentând daune materiale și a sumei de 4.007 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către CIUREA GHEORGHE-VALENTIN, în baza Sentinței civile nr. 1764/2016, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul nr. 18409/211/2015 și a Deciziei nr. 847/29.06.2016, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 18409/211/2015;

Reținând Sentința civilă nr. 1764/2016 și Decizia nr. 847/29. 06.2016;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 18.054,42 lei, reprezentând daune materiale și a sumei de 4.007 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către CIUREA GHEORGHE-VALENTIN, în baza Sentinței civile nr. 1764/2016, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul nr. 18409/211/2015 și a Deciziei nr. 847/29.06.2016, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 18409/211/2015.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 476 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)