Hotărârea nr. 474/2009

Hotărârea 474/2009 - Aprobarea proiectului şi a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite în municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice, axa prioritară 3: „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie: „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 1: Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite în municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice, axa prioritară 3: „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenție: „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, operațiunea 1: Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite în municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice, axa prioritară 3: „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenție: „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, operațiunea 1: Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Chiorean, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicolcta Postolache, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 208628 din 20.10.2009 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite în municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice, axa prioritară 3: „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenție: „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, operațiunea 1: Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite în municipiul Cluj-Napoca”, depus de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant.

Art. 2. Se aprobă bugetul în valoare totală de 6.678.572 lei, din care 5.5OO.OOO lei reprezintă suma solicitată din cadrul programului, 112.245 lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca la cheltuielile eligibile și 1.066.327 lei reprezintă valoarea TVA, cheltuială neeligibilă.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte, Serviciul Strategii de informatizare și Direcția economică.


Nr. 474 din 22 octombrie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)