Hotărârea nr. 47/2009

Hotărârea 47/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru construire trei case de locuit D+P+2E cu două apartamente, str. Cezar Baltag nr. 25,26,27, beneficiari: Chiş Ioan, Palfi Cristian şi Avram Adrian.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire trei case de locuit, D+P+2E cu două apartamente str. Cezar Baltag nr. 25, 26, 27

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire trei case de locuit, D+P+2E cu două apartamente, str. Cezar Baltag nr. 25, 26, 27 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 90766/43/22.01.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru construire trei case de locuit D+P+2E cu două apartamente, str. Cezar Baltag nr. 25, 26, 27, beneficiari Chiș Ioan, Palfî Cristian, Avram Adrian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 99766/100648/06.11.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire trei case de locuit, D+P+2E cu două apartamente, beneficiari Chiș Ioan, Palfi Cristian, Avram Adrian, prin care se reglementează construire, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 29,95% (POT max. = 35%), CUT = 0,89 mc./mp. teren (CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 99766/100648/6.11.2008.

In vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de drum a suprafeței necesare.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.Nr. 47 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)