Hotărârea nr. 467/2009

Hotărârea 467/2009 - Aprobarea eliberării acordului de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Consiliul Local al Municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială P+M, str. Orzului nr. 5D provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Orzului nr. 5D provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 271586 din 13.07.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Orzului nr. 5D provizoriu, beneficiari: Cîmpean Ștefan și Cîmpean Rodica;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 410141/1073 din 10.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Orzului nr. 5D provizoriu, beneficiari: Cîmpean Ștefan și Cîmpean Rodica, pentru construire locuință unifamilială, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Astfel, documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției, în retragere de min. 3 m. de la limitele laterale și posterioare ale parcelei;

  • •  staționarea autovehiculelor, în interiorul parcelei, necesarul de parcaje fiind calculat conform Anexei 2 din R.L.U aferent P.U.G.;

  • •  accesul auto și cel pietonal, din strada Orzului, pe un drum privat de 5 lățime, amenajat conform normativelor tehnice în vigoare.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 467 din 4 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)