Hotărârea nr. 466/2009

Hotărârea 466/2009 - Retragerea dreptului de administrare a Colegiului Economic „Dr. Iulian Pop” asupra spaţiilor comerciale din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 22.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Reabilitare, modernizare și extindere corp farmacie la Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” - str. Republicii nr. 34-36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reabilitare, modernizare și extindere corp farmacie la Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” - str. Republicii nr. 34-36 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 285469 din 13.07.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reabilitare, modernizare și extindere corp farmacie la Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” - str. Republicii nr. 34-36, beneficiar: Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță”;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 536/13.04.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Reabilitare, modernizare și extindere corp farmacie la Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” - str. Republicii nr. 34-36. Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limitele laterale : minim 4,5 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară : minim 6 m;

  • •  amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: min. 4,5m față de clădirea dinspre nord, min. 2,90 m față de cea dinspre est și min. 11 m față de cea dinspre spre sud;

  • •  circulații, accese: accesul auto din str. Ion Creangă și din str. Republicii;

  • •  staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: completă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință,

f. univ. dr. Ioan Pop

municipiului,

Jr. AuroraRoșca

Nr. 466 din 4 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)