Hotărârea nr. 463/2009

Hotărârea 463/2009 - Modificarea punctului 25 din anexa la Hotărârea nr. 199/2009 în sensul adăugării celor trei competiţii la calendarul iniţial, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Viteazul nr. 9/a, înscris în C.F. nr. 261469 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 112214), cu nr. topo. 764/2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Viteazul nr. 9/a, înscris în C.F. nr. 261469 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 112214), cu nr. topo. 764/2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 306659 din 13.07.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Viteazul nr. 9/a. înscris în C.F. nr. 261469 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 112214), cu nr. topo. 764/2, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 aJ. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Viteazul nr. 9/a, înscris în C.F. nr. 261469 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 112214), cu nr. topo. 7(A/2, în suprafață de 439 mp., în favoarea Societății CINA CARMANGERIE S.R.L. identificată prin C.U.I. 2878920, începând cu data de 02.06.2016, urmare dobândirii în proprietate a imobilului construcție în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 1926 din 02.06.2016.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 463 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)