Hotărârea nr. 461/2009

Hotărârea 461/2009 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 207/2009 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe-condominii nominalizate în Programul de acţiuni pe anul 2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 317479, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 317479, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 320877/453/22.07.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 306182, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 51it.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului „teren intravilan”, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în suprafață de 2.067.245 mp., cu nr. cadastral 317479, înscris în CF nr. 317479 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în 5 loturi, astfel:

 • - Lotul 1, în suprafață de 2008061 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 2, în suprafață de 5500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

 • - Lotul 3, în suprafață de 15100 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 4, în suprafață de 12100 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 5, în suprafață de 26484 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru dezlipirea terenului cu nr. cadastral 317479, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 461 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ


PENTRU DEZLIPIRE TERENAMPLASAMENT:

ZONA LOMB

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR. 317479

NR. CADASTRAL 317479

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

Ing. Buzea Eugen-Cosmin Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064


CLUJ - NAPOCA AUGUST 2016

B.M. 8/5/2016


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR MP

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

C. F.

CADASTRAL

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

317479 Cluj-Napoca

317479

2067245

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU Cluj- Napoca

2008061

Lot 1

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

5500

Lot 2

NOU

Cluj- Napoca

15100

Lot 3

NOU Cluj- Napoca

12100

Lot 4

NOU Cluj- Napoca

26484

Lot 5

— întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin


ANCPT


21 L C a Q J * t t ti ȘJ H'UIWTf 41|»a|tJAȚ4


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

181704

Ziua

02

Luna

11

Anul

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

317479

2.067.245

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

181704 / 02.11.2015

Act administrativ nr. 323, din 22.09.2015, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA, act administrativ nr. . 173130/19-10-2015 emis de OCPI CLUJ;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 317479 a imobilului cu numărul cadastral 317479/ Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 306182 inscris in cartea funciara 306182;

Al        |

Act administrativ nr. 457, din 30.11.2010, emis de CONS LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 136268/08-12-2010 emis de OCPI CLUJ;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        1

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

poziție transcrisa din CF 306182/Cluj-Napoca, înscrisa prin încheierea nr. 74975 din 03/06/2014;

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr, 1 ia Partea I

TEREN intravilan Adresa: Cluj-Napoca


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

317479

2.067.245

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

pășune

DA

2.067.245

-

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmenteI o r s unt obținute din proiecție in plan.

Punct incepu

Punct sfarsit

Lungime segment (" (m)

Punct incepu

Punct sfarsit

Lungime segment

Punct incepu

1 Punct

sfarsit

Lungime segment

- (m)

1

2

914,7

2

3

172,6

3

4

147,0

4

5

120,4

5

6

56,8

6

7

39,9

7

8

47,2

8

9

114,2

9

10

118,4

10

11

61,6

11

12

64,7

12

13

67,2

13

14

47,8

14

15

27,6

15

16

197,5

16

17

31,7

17

18

60,7

18

19

38,1

19

20

58,5

20

21

106,8

21

22

53,8

22

23

51,9

23

24

25,1

24

25

36,6

25

26

294,7

26

27

105,5

27

28

361,7

28

29

173,5

29

30

50,0

30

31

37,3

31

32

30,4

32

33

39,1

33

34

22,7

34

35]

4,6 |

1

36

12,2 |

36|

37

18,3Lungime SegmentePunct incepL

t Pune it sfarsi

Lungime segment

*" (m)

3‘

7       31

3            15,6

4(

)      4

L            35,3

43

4^

14,4

46

42

40,9

49

5C

)              15,9

52

53

32,6

55

56

13,7

58

59

23,6

61

62

47,1

64

65

36,0

67

68

180,8

70

71

9,8

73

74

22,1

76

77

12,3

79

80

43,9

82

83

87,3

85

86

5,7

88

89

24,0

91

92

12,9

94

95

84,2

97

98

7,0

100

101

28,2

103

104

18,0

106

107

35,3

109

110

19,7

112

113

29,1

115

116

18,1

118

119

21,3

121

122|

13,0


Punct începu

Punct ti sfarsit

Lungime segment '■•(o»

38

39

15,8

41

42

17,4

44

45

15,6

47

48

20,5

50

51

11,5

53

54

27,9

56

57

16,8

59

60

68,6

62

63

26,7

65]

66

3,8

68

69

27,2

71

72

4,9

74

75

59,6

77

78

11,2

80

81

154,5

83

84

76,0

86

87

22,3

89|

90

21,1


Lungime segment

’ (m)


4,9

19,6

26,9

 • 23.3

44,8

 • 23.1

 • 35.5

 • 49.1

 • 17.2

2,8

 • 69.7

 • 12.4

 • 6.5

 • 32.8


122

H 12E

9,5

13C

>     131

19,1

133

134

19,6

136

137

42,0

139

140

2,1

142

143

18,5

145

146

20,9

148

'    149

23,1

151

152

8,1

154

155

12,0

157

158

44,5

160

161

47,6

163

164

6,3

166

167

18,1

169

170

18,5

172

173

29,5

175

176

8,0

1     178|

179

25,4


4,6


16,3

42,8


' r978~-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Pune incepL

t Pune jt sfarsi

Lungime segment

(m)

-

1 o Pune începu

Pune t sfarsi

Lungime segment 1       (m)

Pune începi

t Pune jt sfars

Lungime t

segment

(m)

21

1 21

2           154,7

21.

2 21

3             19,6

21

3    21

4            18,1

21<

4     21

5              77,C

215

7     21

5            45,0

21

5    21

7            69,9

21:

7     211

3           164,1

21E

21

9             28,5

219|   22

0            98,2

22C

22.

22,4

22]

22:

Z             22,7

222| 22

3            66,3

22:

22z

70,5

224

225

23,4

22.

22

5            • 13,1

226

227

2,6

227

22E

20,1

22E

22*

9            16,7

229

23C

23,0

230

231

19,1

231

23:

Z             25,0

232

233

41,6

233

234

42,5

234

235

228,0

235

236

13,7

236

237

25,5

237

23S

25,4

238

239

43,7

239

240

12,9

240

241

25,8

241

242

26,9

242

243

11,9

243

244

4,1

244

245

42,7

245

246

33,6

246

247

7,3

247

248

7,7

248

249

64,5

249

250

6,4

250

251

5,6

251

252

17,9

252

253

18,4

253

254

3,0

254

255

3,7

255

256

29,1

256

257

72,5

257

258

16,4

258

259

8,7

259

260

11,4

260

261

10,5

261

262

7,8

262

263

19,1

263

264

21,6

264

265

16,7

265

266

17,3

266

267

30,6

267

268

18,8

268

269

17,1

269

270

29,2

270

271

7,2

271

272

3,6

272

273

5,6

273

274

5,0

274

275

5,0

275

276

4,6

276

277

5,2

277

278

4,8

278

279

4,3

279

280

4,3

280

281

34,2

281

282

15,0

282

283

18,1

283

284

18,0

284

285

21,7

285

286

20,9

286

287

20,7

287

288

20,4

288

289

19,4

289

290

16,9

290

291

14,1

291

292

15,2

292

293

4,2

293

294

10,3

294

295

15,1

295

296

10,4

296

297

4,4

297

298

20,0

298

299

20,3

299

300

19,8

300

301

19,2

301

302

7,9

302

303

11,1

303

304

18,0

304

305

16,6

305

1

86,0

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

lata OCPI nr. OPTREZ2409/29-10-2015, pentru serviciul


S-a achitat tariful de 8280 RON, Ordin /de de publicitate imobiliară cu codul nr. 22£,


Data soluționării,

17/11/2015

51DZ AON HZ

Data eliberării,Asistent-i

ADRIAN PÎRX^J-BRAI^X


(parafa și semi
Referent,

ODBBAi MAGL/Alci ■^'BldibrĂ


(parafa și semnătura