Hotărârea nr. 458/2009

Hotărârea 458/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare CT la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 25 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 313888/45/18.07.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezlipire și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 25;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând Actul nr. 510/06.07.2016 al Ministerului Culturii, prin Direcția Județeană pentru Cultură Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 25, teren intravilan în suprafață de 668 mp., identificat prin cadastral 316815, înscris în C.F. nr. 316815 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj, astfel:

  • -  Lotul 1, în suprafață de 261 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

  • -  Lotul 2, în suprafață de 407 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 25, întocmită de PFA Balea Aurel, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 458 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 458/2016

MEMORIU TEHNIC

  • 1.  Adresa imobil: Intravilanul mun. Cluj-Napoca, Str. Emil Isac, nr. 25, jud. Cluj

  • 2.  Tipul lucrării: Dezlipire teren

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren:

Terenul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, Str. Emil Isac, nr. 25, jud. Cluj.

  • 4.  Situația juridică a imobilului

In urma identificării in teren imobilele sunt inscrise in C.F.nr. 316815, nr. Cad.316815 cu suprafața de 668mp. In urma dezlipirii vor rezulta 2 loturi: lot 1 cu suprafața de 261 mp, lot 2 cu suprafața de 407mp. Imobilul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, Str. Emil Isac, nr. 25, jud. Cluj.

  • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

In prima etapa s-a efectuat predarea amplasamentului de către beneficiar către executantul documentației, localizarea acestuia pe planul topografic 1:5000, si parcurgerea acestuia cu descrierea detaliilor necesare proiectării.

Ridicarea topografica a fost executata cu ROVER GPS South S82T dubla frecventa+GLONASS cu posibilități de lucru in timp real, constând dimreceptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz X3-1D cu software Carlson Surv CE GPS cu sistemul Stereo 70 implementat, statia totala SOKKIA SET 610, doua prisme, statii radio emisie, iar prelucrarea s-a executat informatic folosind soft licențiate, TOPOSYS si MAPSYS

Seria licențelor

TOPOSYS licența nr. TS20020702401012

MAPSYS licența nr. MS20021212454327

Lucrările topografice au fost executate in sistem de proiecție STEREO’70.

Redactarea planului s-a făcut la scara 1:500.

Data intocmirii

11.2015


întocmit,

Ing.BALEA AUREL

Certificat de Alif. Seria- RO-CJ-F, Nr.0015/28.10.2010


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

L-34-48-C-a-4-l

SCARA 1:5000


ÎNTOCMIT:

ING.BALEA AUREL


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Nr. Pct.

Coordonate stereo'70

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

130"

586729.881

392018.799

16.533

149

586714.440

392024.707

13.815

131

586701.537

392029.643

16.436

132

586699.538

392013.329

4.708

133

586694.854

392013.801

1.706

134

586694.673

392012.105

6.747

135

586694.199

392005.375

2.685

136

586694.033

392002.695

16.775

137

586710.651

392004.986

7.538

138

586718.020

392006.575

7.709

56

586725.219

392009.332

5.402

55

586729.954

392011.932

4.828

53

586733.932

392014.668

3.216

52

586736.297

392016.847

6.236

51

586740.890

392021.065

1.548

146

586741.940

392022.203

0.202

147

586741.774

392022.318

0.496

50

586741.649

392022.798

1.654

49

586741.232

392024.399

3.451

148

586739.050

392027.073

0.357

144

586738.781

392026.838

11.425

145

586730.388

392019.087

0.583

S(masurata)=668mp  P=134.050m

Lotl

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

136

586694.033

392002.695

16.775

137

586710.651

392004.986

7.538

138

586718.020

392006.575

7.709

56

586725.219

392009.332

5.402

55

586729.954

392011.932

4.828

53

586733.932

392014.668

3.216

52

586736.297

392016.847

6.236

51

586740.890

392021.065

1.548

146

586741.940

392022.203

0.202

147

586741.774

392022.318

0.496

50

586741.649

392022.798

1.654

49

586741.232

392024.399

3.451

148

586739.050

392027.073

0.357

144

586738.781

392026.838

11.425

145

586730.388

392019.087

0.583

130

586729.881

392018.799

2.220

157

586727.934

392017.732

3.291

156

586724.893

392016.474

3.160

155

586722.026

392015.144

1.765

154

586720.480

392014.292

5.366

153

586715.705

392011.843

2.208

152

586713.680

392010.963

4.347

151

586709.670

392009.285

5.732

150

586704.216

392007.521

10.244

135

586694.199

392005.375

2.685

S(masurata)=261mp  P=112.441m


Lot2

Nr. Pct.

Coordonate Stereo'70

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

130

586729.881

392018.799

16.533

149

586714.440

392024.707

13.815

131

586701.537

392029.643

16.436

132

586699.538

392013.329

4.708

133

586694.854

392013.801

1.706

134

586694.673

392012.105

6.747

135

586694.199

392005.375

10.244

150

586704.216

392007.521

5.732

151

586709.670

392009.285

4.347

152

586713.680

392010.963

2.208

153

586715.705

392011.843

5.366

154

586720.480

392014.292

1.765

155

586722.026

392015.144

3.160

156

586724.893

392016.474

3.291

157

586727.934

392017.732

2.220

S(masurata)=407mp  P=98.278m
r.. a

Executant Ing.Balea Aurel


INVENTAR DE COORDONATE


PUNCTE GPS


NUME PUNCT

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

42

586734.690

392029.102

49

586741.232

392024.399

50

586741.649

392022.798

63

586704.631

392001.119

64

586702.997

392000.658

65

586694.748

391999.101

66

586694.928

391997.616

68

586701.772

391993.232

70

586713.651

392001.252

71

586734.012

392012.909

72

586739.844

392017.287

74

586744.053

392021.481

75

586745.409

392027.141

76

586742.516

392030.496

80

586736.523

392032.793

81

586717.404

392039.749

83

586706.005

392043.715

123

586722.101

392043.466

126

586748.507

392035.270

109

586695.035

392051.192

110

586696.141

392054.728

111

586704.135

392052.528

113

586724.241

392047.641

114

586732.891

392044.841

115

586740.298

392047.479

116

586723.610

392051.727

117

586693.124

392059.440

118

586744.913

392045.673

119

586745.150

392041.806

122

586751.502

392040.414

124

586710.852

391993.741

125

586749.267

392018.353

2

586690.321

391977.165

15

586721.501

392000.354

16

586723.377

391996.689

17

586715.164

391991.544

35

586734.470

392003.000

38

586746.945

392010.087

130

586729.881

392018.799

131

586701.537

392029.643

132

586699.538

392013.329

133

586694.854

392013.801

134

586694.673

392012.105135

586694.199

392005.375

136

586694.033

392002.695

137

586710.651

392004.986

138

586718.020

392006.575

144

586738.781

392026.838

145

586730.388

392019.087

51

586740.890

392021.065

52

586736.297

392016.847

53

586733.932

392014.668

56

586725.219

392009.332

55

586729.954

392011.932

146

586741.940

392022.203

147

586741.774

392022.318

148

586739.050

392027.073

149

586714.440

392024.707

150

586704.216

392007.521

151

586709.670

392009.285

152

586713.680

392010.963

153

586715.705

392011.843

154

586720.480

392014.292

155

586722.026

392015.144

156

586724.893

392016.474

157

586727.934

392017.732

Executant

ING.BALEA AUREL // c^™2icat

/         DE        1A

? AUTORIZARE •&
Nr.cadastra

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

(7 1

668

Intravilan, mun. Cluj—Napoca, str. Emil Isac, nr. 25,jud.Cluj


i V ■»—-------------------------------------------------------

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

o 310522

Cluj-Napoca

Io


\ 586750

O

9 \118


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

668

Accesul se va face prin nr. cad. 256595 împrejmuit parțial cu zid de sprijin                            '

-----------—----

Total

668Nr.cadastra

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

316815

668

Intravilan, mun. Cljj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 25,jud.Cluj


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

o 316815

Cluj—Napoca

O


Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

261

Intravilan, mun. Cluj—Napoca, str. Emil Isac, nr. 25,jud.Cluj


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

g

Cluj-Napoca

oA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

261

Accesul se va face prin nr. cad. 256595 împrejmuit parțial cu zid de sprijin

Total

261

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafața total

I                    Supr

a masurata a imobilului=261 mp

□fata din act=261mp

<2

Inspector

586650

io

CM


Ing. Balea Aureii

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Semnătură si stampila


Data:


Data: 11.2015


Stampila BCPINr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

407

Intravilan, mun. Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 25,jud.Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

jo

Cluj—Napoca

o


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. C '      ‘

parcela folosința


Categoria de


Suprafața (mp)


MențiuniDestinația


MențiuniSuprafața totala masurata a imobilului=407mp io           Suprafața din act=407mp


•csj

Executant586S5Q fi Ing. Bolea Aurel


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Semnătură si stampila


Data: 11.2015


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de atribuirea numărului cadastral


Semnătură si stampila


Data:


Stampila BCPICARTi: FUNCIARA NR. 316815 Comuno.'Oras/Municipiu: Ctuj-Nap

S     EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Nr. ce re re

168 74 2-"

Ziua

12

Luna

10

Anul

2015    jOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan
Adresa: Cluj-Napoca, Strada Emil Isac, nr. 25

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

316815

668

-


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

168743 / 12.10.2015

Act administrativ nr. 214391,214393,214395/453, din 15.06.2015, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Bl

se înființează cartea funciară nr. 316815 Cluj - Napoca, ca urmare a actualizării informațiilor cadastrale al imobilului înscris în careta funciară nr. 310522 Cluj -Napoca

Al

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, naționalizare în baza decretului nr. 92/1950, deciziei nr. 3086/50/IV din 01.09.1959 emis de Comitetul Executiv al Sfatului Popular Cluj, câștigat în rang serial cu nr. 4273/26.11.1955, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al         |

  • 1) statul român, în administrarea operativă a

  • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

INU SUNT
CARTE FU NC/ARA NR.. 316815 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Ni. la Pa ia I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Emil Isac, nr. 25


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

316815

668

-

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment ("‘ (m)

1

2

30,3

3

4

11,4

5

6

3,5

7

8

0,5

9

10

1,5

11

12

3,2

13

14

5,4

15

16

7,5

17

18

2,7

19

20

1,7

21

1

16,4


Punct început

Punct sfarsit

Lungime

segment ‘ ' (m)

2

3

0,6

4

5

0,4

6

7

1,7

8

g

0,2

10

11

6,2

12

13

4,8

14

15

7,7

16

17

16,8

18

19

6,7

20

21

4,7


Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Fopografk

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

668

-

-

-

Accesul se va face prin nr. cad. 256595 împrejmuit parțial cu zid de sprijin

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.

__CARTE FUNCIARA NR. 316815 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, chitanța nr. CJ15C44005/12-10-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării,

21/10/2015