Hotărârea nr. 455/2009

Hotărârea 455/2009 - Prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită către Policlinica fără Plată a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului a spaţiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meşter nr. 10.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 25C,

identificat prin nr. cad. 321470

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 25C, identificat prin nr. cad. 321470 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 327650/453/27.07.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 25C, identificat prin nr. cad. 321470;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se aprobă preluarea, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 19 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 25C, identificat prin nr. cad. 321470, înscris în CF nr. 321470 Cluj-Napoca, în vederea asigurării servituților de utilitate publică prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art 2. Imobilul identificat la art. 1 va fi inclus în Anexa 4 ..Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 455 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)