Hotărârea nr. 44/2009

Hotărârea 44/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru parking suprateran etajat, str. Băişoara nr. 1-3, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu parking suprateran etajat - str. Băișoara nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - parking suprateran etajat - str. Băișoara nr. 1-3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211179 din 22.01.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Detaliu -parking suprateran etajat - str. Băișoara nr. 1-3, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 188034/100666 din 06.11.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - parking suprateran etajat -parking suprateran etajat - str. Băișoara nr. 1-3, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca.

Prin P.U.D. se reglementează condițiile urbanistice pentru amplasarea unui parking cu D+P+2E+terasă - P+3E+terasă, cu o capacitate de peste 300 de locuri, în capătul str. Băișoara. Amplasarea se face paralel cu str. Băișoara, la 6,0 m. de la traseul corectat al acesteia și la 10,0 m. de la blocul de la nr. 3. Intrarea și ieșirea se fac pe latura sudică, spre str. Băișoara.

P.O.T. = 20% și C.U.T. = 0,8

U.T.R.= L5a (P.O.T. max. = 30% și C.U.T. max. = 0,8).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G..

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 188034/100666 din 06.11.2008.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.

Nr. 44 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)