Hotărârea nr. 439/2009

Hotărârea 439/2009 - Modificarea anexei Hotărârii nr. 144/2009 (repartizarea consilierilor locali în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 321645, 321636 și 321676

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 321645, 321636 și 321676 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 323346/453/25.07.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 321645, 321636 și 321676;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă preluarea următoarelor imobile în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării servituților de utilitate publică prevăzute în P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014:

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 11 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 321645, înscris în CF nr. 321645 Cluj-Napoca;

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 30 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 321636, înscris în CF nr. 321636 Cluj-Napoca;

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 33 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 321676, înscris în CF nr. 321676 Cluj-Napoca.

Art. 2. Imobilele identificate la art. 1 vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 439 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)