Hotărârea nr. 435/2009

Hotărârea 435/2009 - Înfrăţirea municipiului Cluj-Napoca cu oraşul Viterbo din Italia.

CONSILII L LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 35/977 parte din terenul în suprafață de 977 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. I. înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604). sub nr. topo. 23541/2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 35/977 parte din terenul în suprafață de 977 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. 1. înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604). sub nr. topo. 23541/2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 415213 din 10.11.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 35/977 parte din terenul în suprafață de 977 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. I. înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604). sub nr. topo. 23541.2. in favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 91.1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei de 35/977 parte din terenul in suprafață de 977 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. 1. înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604). sub nr. topo. 23541/2. în favoarea S.C. INTERNAȚIONAL LEASING-INSTITUȚIE FINANCIAR NEBANCARĂ S.A. identificată prin C.U.I. 8018909. începând cu data de 13.04.1999, urmare dobândirii in proprietate, aport in natură, a imobilului construcție, ap. 22 spațiu comercial. în baza Actului adițional la actele constitutive ale S.C. INTERNAȚIONAL LEASING-INSTITUȚIE FINANCIAR NEBANCARĂ S.A.. autentificat prin încheierea nr. 347 din 13.04.1999.

Art.2. Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei de 35/977 parte din terenul în suprafață de 977 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. I. înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca <nr. C.F. vechi 119604). sub nr. topo. 23541 2. in favoarea S.C. IFN INTERNAȚIONAL LEASING IAȘI S.A. identificata prin C.L.I. 13974656. începând cu dala de 26.04.2013. urmare dobândirii în proprietate, a imobilului construcție, ap. 22 spațiu comercial. în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 447 din 26.04.2013.

Art.3, Sc transmite dreptul de concesiune asupra cotei de 35/977 parte din terenul in suprafață de 977 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. 1. înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604). sub nr. topo. 23541/2. în favoarea S.C. ROMEX TERRA LEASING IFN S.A. identificată prin C.L.I. 15159110. începând cu dala de 14.04.2014. urmare dobândirii in proprietate, a imobilului construcție, ap. 22 spațiu comercial. în baza contractului de vânzare și cesiune contract leasing imobiliar, autentificat prin încheierea nr. 339 din 14.04.2014.

Art.4, (1) Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei de 35/977 parte din terenul în suprafață de 977 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. I. înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604). sub nr. topo. 23541 2. în favoarea doamnei Voicu Doina, având C.N.P.                   începând cu data de 31.03.2015. urmare dobândirii în proprietate, a

imobilului construcție, ap. 22 spațiu comercial, in baza contractului de v ânzare-cumpărarc. autentificat prin încheierea nr. 431 din 31.03.2015.

(2) Asupra cotei de 35/977 parte din terenul în suprafață de 977 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. 1. înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604). sub nr. topo. 23541/2. drept de proprietate STATUL ROMÂN - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea doamnei Voicu Doina, având C.N.P

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contcncios.

Nr. 435 din 16 decembrie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)