Hotărârea nr. 431/2009

Hotărârea 431/2009 - Aprobarea metodologiei de acţionare a sistemului de alarmare instalat la unităţile şcolare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-N APOC A

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 330.715/3/305 din 29.07.2016 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), în sensul modificării componenței Comisiei I;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 2 alin. 1 din Hotărârea nr. 397/2016, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe Șurubaru, din partea P.N.L., membru al Comisiei I - pentru buget-finanțe, patrimoniu, cu domnul Marius Sorel Jurja, consilier local supleant din partea P.N.L.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Nr. 431 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)