Hotărârea nr. 43/2009

Hotărârea 43/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru parking suprateran D+P+3E+terasă, str. Fabricii nr. 4 – Fabricii de Zahăr nr. 5, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

parking suprateran D+P+3E+tcrasă, str. Fabricii nr. 4 - Fabricii de Zahăr nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -parking suprateran D+P+3E+terasă, str. Fabricii nr. 4 - Fabricii de Zahăr nr. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211181 din 22.01.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Detaliu - parking suprateran D+P+3E+tcrasă, str. Fabricii nr. 4 - Fabricii de Zahăr nr. 5, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 188034/100666 din 06.11.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - parking suprateran etajat - parking suprateran D+P+3E+terasă, str. Fabricii nr. 4 - Fabricii de Zahăr nr. 5, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca.

Prin P.U.D. se reglementează condițiile urbanistice pentru amplasarea unui parking cu D+P+3E+terasă, cu o capacitate de aprox. 300 de locuri, între blocurile Y1 și Fzl. Amplasarea se face la distanța de min. 13,4 m. de blocul Y1 și la min. 13,7 m. de blocul Fzl. In partea de nord și de sud se vor amenaja spații verzi și locuri dejoacă pentru copii.

P.O.T. = 16,5% și C.U.T. = 1.

U.T.R.= L6a (P.O.T. max. = 20% și C.U.T. max. = 1).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

188034/100665 din 06.11.2008.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 43 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)