Hotărârea nr. 427/2009

Hotărârea 427/2009 - Aprobarea unei proceduri cadru „Licitaţie publică pentru închirierea terenului destinat amplasării unor panouri publicitare în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 458/2010 (aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 458/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 292670/453/01.07.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 458/2010;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată și ale art. 863 Cod civil și Act nr. 192708/2011 al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 458/2010 (aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 2850 mp., identificat ca parte din terenul înscris în CF nr. 272362 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 272362, proprietatea Statului român și a clădirii de călători scurt parcurs cu nr. cadastral 272362-C8, înscrisă în CF nr. 272362-C8 Cluj-Napoca, proprietatea Companiei Naționale de Căi ferate CFR S.A., situate în municipiul Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 458/2010 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


O --NPreședinte de ședință.

'rof. univ. Dr. Vasile


in Stamatian


Contrasemnează:


Secretarul municipiului, Jr. Aurora Roșea

Nr. 427 din 6 iulie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)