Hotărârea nr. 426/2009

Hotărârea 426/2009 - Completarea codurilor CAEN operabile la nivelul R.A.D.P. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării codurilor CAEN operabile la nivelul R.A.D.P. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea completării codurilor CAEN operabile la nivelul R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 145220/31.08.2009 al Direcției tehnice și adresa R.A.D.P. Cluj-Napoca prin care se propune aprobarea completării codurilor CAEN operabile la nivelul R.A.D.P. Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă completarea codurilor CAEN înscrise la Registrul Comerțului pentru domeniul de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca cu următoarele coduri: 2363 - fabricarea betonului și 2361 - fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Nr. 426 din 8 septembrie

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)