Hotărârea nr. 423/2009

Hotărârea 423/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren pe str, Uliului nr. 78-80 din municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOC.AL.AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de actualizare informații cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Căli Ferate nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare informații cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 4 -proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 435441/45/23.11.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de actualizare informații cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Căii Ferate nr. 4;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014. ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ..c”. al. 5 lit „b”. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă actualizarea informațiilor cadastrale pentru imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 4. cu nr. topo. 9660/2/1, suprafața din acte de 300 mp.. înscris în CF nr. 268491 Cluj-Napoca. cu drept de proprietate in favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 49/15.000 parte. Bandi Ana in cotă de 1250/15000 parte. Municipiul Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în cotă de 9351/15000 parte, Chicinaș Dochița în cotă de 775/15000 parte. Chicinaș Dochița și Chicinaș Andrei in cotă de 775/15000 parte. Mureșan Simion și Mureșan Lenuța in cotă de 2800'15000 parte, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate de 314 mp.

.Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru actualizarea informațiilor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Căii Ferate nr. 4. întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în .Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului li evidența proprietății.Nr. 423 din 16 decembrie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


DOCUMENTAȚIE TEHNICA


PENTRU ACTUALIZARE INFORMAȚII CADASTRALE

STR CĂII FERATE, NR. 4 MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 268491

NR. TOPO. 9660/2/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR 1-3

BANDI ANA

STR. CEPEI, NR. 4, AP. 2 CHICINAS DOCHITA CHICINAS ANDREI STR. CĂII FERATE, NR. 4, AP. 3 MURESAN SIMION MURESAN LENUTA

STR. CĂII FERATE, NR. 4, AP. 2 MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

____________Ing. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B.C. ZJ-1 v\

Telefon: 0741/152064


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM OF.


DESCRIEREA IMOBILULUI


Teren in str. Caii Ferate, nr. 4


PROPRIETARI


I Jrqx de proprietate, cu titlu de drept lege in favoarea: SIAJUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A CONSII IULUII jOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA, in cota de 49/15000 parte

BANDI ANA, in cota de I25O/I5OOO parte

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in cota de 9351/15000 parte CI IICINAS DOCI IHA, in cola de 775/15000 parte

CI IICINAS DOCI IU A, % parte

CI IICINAS ANDREI, % parte.

in cota de 775/15000 parte

MURESAN SIM1ON si solia

MURESAN LENUTA, in cota de 2800/15(XX) parte__________


SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ACTUALIZARE INFORMAȚII CADASTRALEc. k 1

CAD j

pIOPO

ACT I

268491

Cluj-

268N |

966(01

300

Napi ca

- - -


(ÎNSCRIEREA MODIFICĂRII SUPRAFEȚEI)


Teren in str. Caii Ferate, nr. 4


PROPRIETARI


13

r

1^ 4b

/4e/

X O\

5V

1 1 1

r


I Jrept de proprietate, cu titlu de drept lege in favoarea: STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA, in cota de 49/15000 parte

B/XNDI ANA, in cota de 1250/15000 parte MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in cota de 9351/15000 parte CI IICINAS LKX3IITA, in cola de 775/15000 parte C li IC IN AS DOCHITA, % pariu CI IICINAS ANDREI, % parte, in cota de 775/15000 parte MURESAN SIMION si solia

MURESAN LENUTA, in cota de 28


I

Î5(MX)


CERTIFICAT J«irtDRCAf


întocmit: ing. Bu/cJFuijbn'-Y'pyțriin

ÎS BUZEA i

V COGurjjCtjSM'N588,
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Nr. cadastral

Suprafato masuroto ț o imobilului (mp)    ‘

314mp         <


Cartea Funciara nr.Adresa imobilului


Str. Caii Ferate, nr. 4


UAT


CLUJ-NAPOCA


/I DATE REFERITOARE 1A TEREN


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1.

Cc

314

1 Total

______314


Mențiuni


Teren intravilan—neimprejmuit


B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


I Cod

constr,

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)      ,

Mențiuni                        I

I Total j


Suprafața totala mosuraia a imobilului « 314 mp Suprafața din act » 314 mp


Executant:

ing Buzea Eugen-Cosmin

'sj CFRTlFICAT DF ‘T9RIZARE lu SEftu GJ NR. 187 bel S      *1 c m

3UZEA / •j EUGEfLCOSMIN 4%'


Goto:

Februarie 2015


InspectorConfirm «Executarea masurotorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Confirm introducerea imobilului in bo7ci de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Stampila BCPl.i I 1      t


»8

■ c er o\e £


Muri. Cluj-Nopoco


O m

■uScara: V.500

Nr. cadastral


Suprafața masurata a imobilului (mp)


Adresa imobilului


Str. Caii Ferate, nr. 4


Cartea Funciara nr.UAT


CLUJ—NAPOCA


•I

• RKff

i Nr.

Categoria de

Suprafața

pcrcela

folosința

(mp)

1.

Cc

314

| Total

______314


Mențiuni


Teren intravilan-neimprejmuit


B. DATE REFERITOARE U CONSTRUCȚII

1 Cod

1 constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

1 Total

Suprafața totalo masurata a imobilului = 314 mp Suprafața din act — 314 mp

Executant:

Ing. Buzea_ Eugcn-Cosmin

im

2 mf

£7


Data:

Februarie 7015


Inspector


£

LU

1/1


CERTIFICAT DE AUTORIZARE SER’A t NR 187 • fc IC BUZEA EUGEN-COSMIN

——

X


AConfirA executarea la teren, documentației acesteio


mosur

corectitudinea întocmirii cadastrale si corespondr cu realitatea din teren


Confirm introducerea imobilului in bazo de date integrato si atribui, numărului cadastral

Stampila


CPi


r

ANCEI •<a < m % w * « i i i e «« f t i •• hm put     >i • a


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nrcerere

53137

Z>ua

08

urna

04

A» dl    j

r 2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN Adresa


• • •

Nr. CF vechi: 127361


•Napoca. Strada Câii Ferate, nr. 4

Nr

crt

Nr.udastr jiI i Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe                          1

Al'|

Top:      j

9660/2/1  |

Din acte: 300;

'     Masurata-

CONSTRUCȚIILE CI IN CF 268491-CI


8. Partea II. PROPRIETAR si ACTE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale


Observații / Referințe


5950 / 04.04.1997

Bl Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit pnn Lege, cota actuala 49 / 15.000


 • 1) STATUL ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVA A

 • 2) CONSILIU LUI LOCA L AL M U N.CLUJ NA ROCA


|   B4, B5, B6

(provenita din conversia CF

127jfi)


Al36366 / 20.03.2013


Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit pnn Convenție, cota actuala 9.351 /

15.000__________________________________________________________>

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA. C1F; 430S857, în administrarea Consiliului Local al


19002 / 13.11.2002


Certificat de moștenitor nr. 2/2001. emis de Roza Fuchs


BA Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit pnn Succesiune, cota actuala 775 / 15.000'


E

teren aferent ap. 4(provenita din conversia CF 127361) teren aferent cotei de 1/2 parte din ap.353137 / 08.04.20156 Intabulare. drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit pnn Convenție, cota


actuala 2 800/ 15.000


NU SUNT


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini


Observații / Referințe


Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Căii Ferate, nr. 4


Nr. cadastral


Suprafața masurata (mp)’


Observații / Referințe


Top: 9660/2/1


CONSTRUCȚIILE: CI IN CF ?68491-Cî


Suprafața este determinata in plănui de proiecție Stereo 70
Supraf. (mp)


juridica


Observații / Referințe


Aceasta construcție este înscrisa intr-o carte funciara proprie

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice pnn care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciufde publicitate imobiliară cu codul nr. 232.

Oats soluționării,

20/04/2015

Oata eliberării.

-J—l—<1  ldSS-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

DECLARAȚIE

Subsemnata BA.NDI ANNA, cetățean român, văduvă, născută la data de 16 Septembrie 1954 in Mun.Cuj-Napoca, Jud.Cluj, fiica lui MIKLOS și ANNA. 4onucfliatft în                                                        proprietara

apartamentului nr. 1 situat în Mun.Cluj-Napoca, Str.Căii Ferate nr.4, parter. Jud.Cluj, compus din 1 cameră. 1 bucătărie, 1 pivniță cu suprafața de l,50mp.. apartamentul având suprafața utilă de 29,59 mp., cu părțile indivize comune aferente în cotă de 8,43-a parte, înscris în C.F. nr.268491-Cl-Ul Cluj-Napoca (nr.C.F. vechi: 128213), sub Al, cu nr. top.9660/2/1/1, și teren atribuit în proprietate în cotă de 25/300-a parte înscris în C.F. nr.268491 Cluj-Napoca (nr.C.F. vechi: 127361), sub AI, cu nr.top.9660/2/1, dobândit de mine prin moștenire, declar că sunt de acord cu modificarea suprafeței terenului descris mai sus, de la 300 mp. la 314 mp., conform „Planului de Amplasament și Delimitare a Imobilului" întocmit de ing.BUZEA EUGEN-COSMIN, persoană fizică autorizată, posesorul Certificatului de autorizare seria CJ nr.187 B/C eliberat de A.N.C.P.I., urmând ca terenul să se înscrie în cartea funciară cu suprafața mai mare, respectiv 314 mp. . ............................

. Dau prezenta declarație spre a-mi servi la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj.....................................

Am luat la cunoștință faptul că notarul public este operator de date cu caracter personal conform Legii nr.677'2001 și sunt de acord cu prelucrarea acestora........ - -............................

Tehnoredactată de Societatea Profesională Notarială „FI CHS", azi data autentificării într-un exemplar original pentru arhiva biroului notarial și trei duplicate, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial și două exemplare s-au eliberat declarantei........................................

DECLARANTĂ.

ss.BA.NDI ANNA

Rom â.n i a

Uniunea Națională a Notarilor Publici

Societate Profesională Notarială „FUCHS”

Sediul: Mun.Cluj-Napoca. Calea Dorobanților nr.25, ap.66, .Jud.Cluj

Licența de funcționare nr.2621/2304/14.12.2013

TeL/Fax: 0264-431254


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.87

Anul 2015 luna Februarie ziua 23


în fața mea FUCHS TUNDE, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:


1.BÂNDI ANNA. cetățean român, domiciliata în ? identificată cu C.I. seria .<


data de 5 Septembrie 2014 de nume propriu.


SPCLEP Cluj-Napoca. CNP


emisă la

. în


care, după ce a citit actul, a declarat că a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa. a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar,


în temeiul art.12 lit.b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.


S-a perceput onorariul+TVA de 40,00 lei, cu bon fiscal nrXXc2¥23 Februarie 2015.


NOTAR PUBLIC, ss. FUCHS TUNDE L.S.


Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de FUCHS TIJNDE, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.
I) UPL /CA T


DEC LA RA ȚI E


Subsemnații, MUREȘ AN SIN ION, cetățean român, CNP

domiciliat in mun. i                                                             și soția

MUREȘAN LENUȚA, cetățean român, CNP              domiciliată în

1                                                            in calitate de proprietari ai

apartamentului nr. 2 situat în mun. Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 4, parter, jud. Cluj, având nr. Topografic 9660/2/1/11, compus din 1 camera, cu o suprafață utilă de 55,83 m.p.,avândp i.c. în cotă de 18,80/100-a parte și teren atrubuit in proprietate de 56/300-a parte înscris in C.E nr. 268491. (provenită din conversia de pe hârtie a CE nr. 127361), sub nr de ordine A1, cu nr. Top. 9660/2/1, apartament proprietatea noastră extratabulară dobândit prin cumpărare în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr 34797 încheiat in data de 25.06.1997 cu SC Constructardealul SA, pe propria noastră răspundere, cunoscând consecințele legale ale declarațiilor nesincere, prevăzute și pedepsite de Codul penal declarăm următoarele:—-

 • - am indicat persoanei autorizate ing Buze a Eugen Cosmin, autorizație categoria

B/C seria CJ nr 187 limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale și ne asumăm întreaga responsabilitate pentru stabilirea acestora, pentru consecințele juridice prezente și viitoare care decurg din documentația cadastrală, precum și cu privire la punerea la dispoziția acestuia a actelor doveditoare ale dreptului de proprietate in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.-------------

 • - am fost informați și solicităm înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 314 mp, comunicată de persoana

 • - am fost informați și suntem de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a

consecințelor ce decurg din acest lucru;----------

-am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documenafiei și înregistrarea ei la OCPI

• imobilul nu se află In litigiu;----------------------

 • - suntem de acord cu modificarea suprafeței terenului descris mai sus de la suprafața de 300 m.p. la suprafața de 314 m p., reprezentând suprafața imobilului mărită față de cea înscrisă în cartea funciară menționată mai sus deschisă potrivit dispozițiilor Decretului - Lege nr. 115/1938 și suntem de acord cu intabularea in cartea funciară a suprafeței reale de 314 m.p rezultată in urma măsurătorilor conform planului de situația întocmit de ing. Buzea Eugen Cosmin, anexă parte integrantă a prezentului act;-

 • -  am luat la cunoștință că modificarea de suprafață a imobilului de mai sus se poate realiza o singură dată, conform art.3 din Ordinul nr.40/18.01.2013. emis de
Directorul General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.------

Prezenta declarație servește ca dovadă la OCPl Cluj.--------------

Notarul public aduce la cunoștință declarant Hor faptul că este operator de date cu caracter personal.------------------------------------

Tehnoredactat si autentificat la Biroul Notarilor Publici Gorun si Asociații, Societate Profesională Notarială — notar public instrumentator Bejan Cristina, azi, data autentificării, într-un singur exemplar original arhivai precum și in 2 duplicate, din care l duplicate s-a eliberatpărților, iar un duplicat s-a arhivat.------------

Declaranți:


MVREȘAN SIM10N

Semnătura indescifrabilă


MUREȘAN LENUȚA

Semnătura indescifrabilă
ROMÂNIA

BIROUL. NOTARILOR PUBLICI GORUNSLASOCIAȚII SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 183/3065/12.05.2014

Sediul: Cluj - Napoca, str. Regele Ferdinand nr 5, jud Cluj

TeL/Fax.:0264-455.504

Mobil:0729-6L7176

Mail: notarbej<m(a.gmuiL.com

ÎNCHEIERE DE.1 UTENT1EICARE NR. 1682

Data: 12.03.2015

În fața mea, BEJAN C RIȘTI NA, notar public, la sediul biroului, s-au prezentat: MUREȘAN SINIION. cetățean român, CNP               domiciliat in mun.

identificat cu țCI serial emisă in data de 20,07.2007 de SPCLEP Cluj-Napoca, în nume propriu,

Ml'REȘAS LEMVȚA, cetățean român. CNP .              domiciliată în

mun.                                                      identificată cu CI seria

emisă în data de 14.04.20II de SPCLEP Cluj-Napoca, in nume propriu, care, după citirea actului, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar, precum și cele - anexe ale acestuia.

In temeiul art. 12 lit.b din legea nr. 36/1995 republicată SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul in suma de 20 lei A-4,80 lei, cu bonul fiscal nr. 09/2015.

NOTAR PUBLIC, BEJ AN CRJST1NA Semnătura indescifrabilă

Prezentul duplicat s-a întocmit în 2 exemplare, de BEJAN CRI ST IN A, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul

Notar public,

BEJAN CRJST1.
L)


L) UPL IC A T


C I. A /? .1 [IE


Subsemnații, CHICI NAȘ DOCH IȚA, cetățean român, CNP domiciliată în mun.                                                     și

ANDREI, cetățean român, CNP


domiciliat în mun.

ambii în calitate de coproprietari ai apartamentului nr. 3, situat in mun. Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 4, etaj parter, jud Cluj, înscris în C.E nr. 268491-C1-U3. (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 128017) având nr. Topografic 9660/2/1/III, compus din: SUBSOL: pivniță, adăpost apărare civilă, centrală termică, casa scării, PARTER: bucătărie, cămara de alimente, grup sanitar, windfang, casa scării. ETAJ I: cameră, baie, hol, terasa, casa scării. ETAJ II: 2 camere, baie, hol terasă, casa scării. MANSARDA: cameră, terasă, baie, cu p.i.c. in cotă de 10,43/100-a parte și teren atribuit in proprietate de 31/300-a parte, apartament proprietatea noastră de sub B2.1, B3.1 și B4.1, dobândit prin cumpărare în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr 31157/1996 cu SC Constructardealul SA, pe propria noastră răspundere, cunoscând consecințele legale ale declarațiilor nesineere, prevăzute și pedepsite de Codul penal declarăm următoarele:-----

 • - am indicat persoanei autorizate ing. Buzea Eugen Cosmin, autorizație categoria

B/C seria CJ nr. 187 limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale și ne asumăm întreaga responsabilitate pentru stabilirea acestora, pentru consecințele juridice prezente și viitoare care decurg din documentația cadastrală, precum și cu privire la punerea la dispoziția acestuia a actelor doveditoare ale dreptului de proprietate in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.-------------

 • - am fost informați și solicităm înscrierea in evidențele de cadastru și carte funciara a suprafeței rezultate din măsurători de 314 mp, comunicată de persoana

 • - am fost informați și suntem de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a

consecințelor ce decurg din acest lucru;------------------------

-am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documenafiei și înregistrarea ei la OCPI

>              o»        •   —

■ ■■■■■■■■


 • - imobilul nu se află în litigiu---

 • - suntem de acord cu modificarea suprafeței terenului descris mai sus de la suprafața de 300 m.p. la suprafața de 314 m p., reprezentând suprafața imobilului mărită față de cea înscrisa in cartea funciară menționată mai sus deschisă potrivit dispozițiilor Decretului - Lege nr. 115/1938 și suntem de acord cu întabularea in cartea funciară a suprafeței reale de 314 m.p. rezultată în urma măsurătorilor conform planului de situația întocmit de ing. Buzea Eugen Cosmin. anexă parte integrantă a prezentului act;-

 • -  am luat la cunoștință câ modificarea de suprafață a imobilului de mai sus se poate realiza o singura dată, conform art.3 din Ordinul nr.40/18.01.2013, emis de

Directorul General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.-—-—

Prezenta declarație servește ca dovadă la OCPI Cluj.---------------

Notarul public aduce la cunoștință declaranților faptul că este operator de date

Tehnoredactat si autentificat la Biroul Notarilor Publici Gorun si Asociații,

Societate Profesională Notarială - notar public instrumentator Bejan Cristina, azi, data autentificării, intr-un singur exemplar original arhivat precum și in 2 duplicate, din care I duplicat s-a eliberat părților, iar un duplicat s-a arhivat.----------


Declarant i:

CHICINAȘ DOCIIIȚA

Semnătură indescifrabilă


CHICINAȘ ANDREI

Semnătură indescifrabilăROMÂNEA


BIROUL NOTARILOR Pl Bl.ICl GORUN SI ASOCIA ȚII SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 183/3065,''12.05.2014

Sediul: Cluj - Napoca, str. Regele Ferdinand nr 5. jud Cluj

TeL/Fax.:0264-455.504

Mobil:0729-617176

Mail: nnturbejanagrmiil.cnm

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 3071


Data: 28 04.2015

în fața mea BEJAN CRISTINA, notar public, la sediul biroului, s-au prezentat: CHIC1NAȘ DOCHIȚA, cetățean român. CNP               domiciliată in

, identificată cu CI seria emisă in data de 16.09.2014 de SPCLEP Cluj-Napoca, în nume propriu. CHICINAȘ ANDREI, cetățean român. CNP              domiciliat in mun

identificat cu &. seria emisă in data de 17.07.2014 de SPCLEP Cluj-Napoca. in nume propriu, care după citirea actului, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor. au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar, precum și cele l anexe ale acestuia

în temeiul art. 12 lit.b din legea nr. 36/1995 republicată SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul în suma de 20 lei +4,80 lei, cu bonul fiscal nr. 01/2015,

NOTAR PUBLIC, BEJ AN CRISTINA Semnătură indescifrabilă

Prezentul duplicat s-a întocmit in 2 exemplare, de BEJ AM CRISTINA, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forfă probantă ca originalul