Hotărârea nr. 42/2009

Hotărârea 42/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 414/2008 (stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 414/2008 (stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 414/2008 (stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 9822 din 16 ianuarie 2009 al Direcției taxe și impozite locale prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 414/2008 (stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009);

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, ale H.G. nr. 1697 din 17 decembrie 2008, privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 414/2008 (stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009), în sensul modificării Anexei I lit. A. Impozite și taxe administrate de către DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE, după cum urmează:

a) la CAPITOLUL IV- impozitul pe autovehiculele de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzut de art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, se stabilește conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția taxe și impozite locale și Direcția economică.

Președinte de ședință, Jr.Radu-Mărin Moisin

Nr. 42 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului

Anexă

la Hotărârea nr. 42 /2009


CLUJ-NAPOCA de modificare a Anexei nr. I lit. A, Capitolul IVdin HCL nr. 414/2008

Art.263 alin.(4) și art.292 alin.(3)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu

Vehicule cu

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

sistem de

sistem de

suspensie

Vehicule cu alt

suspensie

Vehicule cu

pneumatică

sistem de

pneumatică

alt sistem de

sau un

suspensie

sau un

suspensie

echivalent

echivalent

recunoscut

recunoscut

Vehicule cu două axe

1.

Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

86

0

107

2.

Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

86

238

107

297

3.

Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

238

335

297

418

4.

Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

335

757

418

946

Vehicule cu 3 axe

1.

Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

86

150

107

187

2.

Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

150

307

187

383

3.

Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

307

398

383

497

4.

Masa nu mai puțin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

398

613

497

766

5.

Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

613

953

766

1191

6.

Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

613

953

766

1191

Vehicule cu 4 axe

1.

Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

398

404

497

504

2.

Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

404

630

504

787

3.

Masa nu mai puțin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

630

1000

787

1249

4.

Masa nu mai puțin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

1000

1483

1249

1853

5.

Masa nu mai puțin de 31 de tone, dar nu mai

1000

1483

1249

1853

mult de 32 de tone


Art.263 alin.(5) și art.292 alin.(3)


Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone


Numărul axelor și masa totală maximă autorizată


Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu

Vehicule cu

sistem de

sistem de

suspensie

Vehicule cu alt

suspensie

Vehicule cu

pneumatică

sistem de

pneumatică

alt sistem de

sau un

suspensie

sau un

suspensie

echivalent

echivalent

recunoscut

recunoscut


I. Vehicule cu 2+1 axe

1.

Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

2.

Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

3.

Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

40

0

4.

Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 de tone

40

89

49

5.

Masa nu mai puțin de 20 de tone, dar nu mai mult de 22 de tone

89

208

111

6.

Masa nu mai puțin de 22 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

208

268

259

7.

Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

268

484

335

8.

Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai

484

848

604


mult de 28 de tone

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai

84

194

104

mult de 25 de tone

2. Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

194

318

242

3. Masa nu mai puțin de 26 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone

318

468

397

4. Masa nu mai puțin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

468

564

584

5. Masa nu mai puțin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

564

925

704

6. Masa nu mai puțin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

925

1284

1156

7. Masa nu mai puțin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone

1284

1949

1605

8. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

Vehicule cu 2+3 axe

1284

1949

1605

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1022

1422

1277

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

Vehicule cu 3+2 axe

1422

1932

1777

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

904

1254

1129

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1254

1734

1567

3. Masa nu mai puțin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

Vehicule cu 3+3 axe

1734

2565

2167

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

514

622

642

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

622

928

777

3. Masa nu mai puțin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

928

1477

1160


0

0

49

111

259

335

604

1060

242

397

584

704

1156

1605

2436

2436

1777

2415

1567

2167

3206

777

1160

1846