Hotărârea nr. 417/2009

Hotărârea 417/2009 - Extinderea spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 13-15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de

indiviziune asupra imobilului - proiect din inițiativa

primarului;


Analizând Reteratul nr. 418361/11.11.2015 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și ale art. 670, 676 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiumlor ari. 36 al. 1 lit. „c”. al. 5 lit ,.b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artt I» (I) Se însușește raportul de evaluare a imobilului-teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 27, identificat prin nr. cadastral 291280. nr. topo. 21305. înscris în C.F. nr. 291280 Cluj-Napoca. CF vechi 147, cu drept de proprietate în favoarea Statului

român în


administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca. în cotă de 213/601 parte și

Boca Găvrilă. căsătorit cu Boca Mana, bun comun devălmaș. in cotă de 388/601 parte, cu valoarea

de 157 euro mp.. conform căruia cota de 213/601 parte din teren (213 mp.), aliată in proprietatea Stalului Român, in administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca. este evaluată la

valoarea de 33.500 euro cu TVA inclus.

(2) Raportul de evaluare. întocmit de S.C. Neoconsult valuation S.R.L. se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă sistarea, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului-teren intravilan situat în municipiul C luj-Napoca. str. Tăietura Turcului nr. 27, identificat prin nr. cadastral 291280. nr. topo. 21305. înscris in C.F. nr. 291280 Cluj-Napoca. CF vechi 147. cu drept de proprietate în favoarea Statului român în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca. în cotă de 213/601 parte și Boca Găvrilă, căsătorit cu Boca Maria, bun comun devălmaș. în cotă de 388/601 parte, prin atribuirea cotei de 213/601 parte din terenul cu nr. cadastral 291280. aliată în proprietatea Statului Român. în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca. numiților: Boca Găvrilă. CNP                și sofia Boca Maria. CNP domiciliați în municipiul Cluj-Napoca. str. Grădinarilor nr. 12, ap. 19.

(2) Boca Găvrilă și soția Boca Maria vor efectua plata sultei, in valoare de 33.500 euro

cu I VA, la cursul BNR din data plății, reprezentând contravaloarea cotei de 213/601 parte din imobil, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, anterior demarării formalităților de înscriere în CF, în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Se mandatează doamna Horvâth Anna. viceprimar, pentru semnarea actului de partaj în forma autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 417 din 16 decembrie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

>tlU«^Bl UWl||W1 A.VTA.         *


Cluj- Napoca: Str.Eremm Grigoreseu nr.124. ap. 19

Tel: 0786 110 450 Fa* 021 36749 30 •           ErrviiL otticAQneocoHsulLra

W«b: www neoconsult ro.

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 417/2015

■ •


ÎNREGISTRARE-LA EVALUATOR

RAPORT DE EVALUARE

COTĂ PARTE TEREN LIBER


întocmit de: S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L. Client:     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Destinatar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


- Septembrie 2015 -


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION și al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Neoconsult Valuattcn S.R.L                     ~                       -

Cod cmc de înregistrare: RC 238142881 Nr Registrul Comerțului: 343/2353/20*3 Cod 18AN: RC30 BRDE 310S V213 7'08 31001 Banca 8R0 «SG I Capital șocat 50.000 RCN


Nr, 16441 - valabilă 2015, Nr.13201 - valabilă 2015

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L__________

SEDIU CENTRAL

BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 202

Telefon/Fax: 021/367.49.30

E-mail: officeHneoconșulț ro

2. CLIENT

I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA                    i

Adresa

Localitatea: Cluj-Napoca

DESTINATARUL RAPORTULUI

DIRECȚIA   PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl   EVIDENȚA

PROPRIETĂȚII SERVICIU EVIDENȚĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU

Cotă parte (213 / 6011 teren liber intravilan cu suprafața de 601 mp


3. PROPRIETATEA EVALUATĂ ProprietariSTATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - cota actuală 213/601 și BOCA GÂVRILĂ căsătorit cu BOCA MARJA, bun comun devălmaș -cota actuală 388/601                           ________*__


4..-L DECLARAREA VALORII — VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ PRIN ABORDAREA PIAȚĂ
PRIN


La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de piață a proprietății subiect în următoarele două ipoteze de lucru:

 • 1. în ipoteza de sistare a stării de indiviziune cu plată de sultă, valoarea de piață estimată este: 33.500 euro, echivalent 148.300 lei - 157 euro/mp

 • 2. în ipoteza de sistare a stării de indiviziune cu plata în natură (dezmembrare cadastrală) valoarea de piață estimată este: 23.200 euro, echivalent 102.700 lei 7 109 euro/mp


• PERSOANE FIZICE. MAJORITARE PE PIAJA IMOBILI

VALOAREA NU ESTE INFLUENfATÂ DE TVA. LA BAZA

5.

BAZA DE EVALUARE

SEV 100 - Cadrul general

SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

SCOPUL EVALUĂRII

Informarea clientului


DATA       DE

REFERINȚĂ    A

EVALUĂRII

09.09 2015-

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ

1 EURO = 4.4261 RON

DATA INSPECȚIEI

PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată de către evaluator Monika lacob în 08.09.2015 în prezenta d-nei Ștefania Cucereanu. reprezentant al solicitantului.

6.


7.- ~

Dreptul de proprietate:

“întabulare, drept de proprietate, dobândit prin Lege cotă actuala 213/601 în favoarea Statului Român în administrarea operativă a Consiliului proprietate. 388/601 în devălmaș.


Sarcini înscrise în Cartea Funciară: întabulare, drept de ipotecă legală, valoare: 48.000 EUR, reprezentând rest de preț neachitat, asupra cotei de 388/601 parte, de sub B8. în favoarea Prunean Gavril și Prunean Floarea

Carte funciară nr: 291280, Cluj-Napoca; • Descrierea proprietății în CF: .Teren intravilan’ Nr.cadastral/topografic: 291280

Suprafața totală: 601 mp        ...... .....

Suprafața evaluată aferentă proprietarului de sub B1. Statul Român: 213 mp din 601 m


prezentului raport și considerat parte integrantă. Conform CF avut la dispoziție suprafața terenului este de 601 mp, dar s-a solicitat evaluare pentru 213 mp care aparține de Statul Român. Conform extrasului CF se notează la sarcini dreptul de ipotecă legală, valoare: 48.000 EUR, reprezentând rest de preț neachitat, asupra cotei de 388/601 parte, de sub B8. în favoarea Prunean Gavril și Prunean Roarea


DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALA_________________/

Evaluatorul a avut la dispoziție documentație cadastrală.

Suprafața înregistrată în CF/ act de proprietate: 601 mp. evaluat cotă parte 213/601, parte din CF 291280 Cluj-Napoca.

Diferente între situația cadastrală / tabulara și situația de pe teren.-Conform CF avut la dispoziție suprafața terenului este de 601 mp. dar s-a evaluat doar o parte din acest teren, adică 213 mp. care este în proprietatea Statului Român.

estrictii de construire: conform Certificatului de Urbanism avut la

9

depoziție. utilizările admise sunt: Structură funcțională m xtăincluzând locuire colectivă, funcțiuni administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare. comerciale, culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism". Utilizănle interzise sunt: "activități/servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluate de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. Depozite en gros. Depozitare de materiale refolosibile. Comerț en-detail de tip supermarket, hypermarket, malL Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre, etc^.

8.


♦ • •<
Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, pe strada Tăietura Turcului nr.27, conform extras CF la numărul 11.

Destinația zonei: zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală

Caracterul zonei: zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanță locală.

Zona este caracterizată ca una cu potențial de dezvoltare comercială și rezidențială, fiind bine localizată, departe de sursele poluante industriale.

Evoluție zona: Este o zonă matură.

Strada Tăietura Turcului este o arteră importantă din municipiul Cluj-Napoca. situată în apropierea Muzeului Etnografic al Transilvaniei. reprezintă o trecătoare care despică doi versanți ai dealului Hoia și este utilizată în prezent ca legătură rutieră între cartierul Grigorescu și . cartierul Gruia , respectiv Calea Baciului.                  _______________________________________


Zona este mixtă rezidențial -comercială. Stilul arhitectonic nu este unitar. în zonă fiind amplasate construcții vechi din anii 1950, dar și construcții noi, spații comerciale, restaurante, hoteluri, baruri, dar și case cu regimul de înălțime P*2E, vile de lux. clădiri de locuințe colective cu apartamente de lux și proprietăți imobiliare administrativ - comerciale.

Pentru terenul evaluat de 213 mp parte din 601 mp, există restricții de construire: conform Certificatului de Urbanism avut la dispoziție, utilizările admise sunt: "Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, funcțiuni administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare,

culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism" și utilizările interzise sunt: "activități/senncii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluate de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat Depozite en gros. Depozitare de materiale refolosibile. Comerț en-detail de tip supermarket, hypermarket, mall. Comerț și alimentație publică racticate orin vitrine/ferestre, etc".

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE


- Strada Tăietura Turcului este o arteră principală care leagă

cartierul Grigorescu și cartierul Gruia, respectiv Calea

- Calitatea rețelelor de transport: asfaltate 1 banda pe sens.

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


stare tehnică bună


în zonă se află:


Rețea de transport în comun - la o distanță medie

Unități comerciale sunt situate la distanță mică

UnitătLde învătămânLusunLsituate la distanță medie

f • * w v •              • • • * * • •               • * • * • • •                    *

- Unităti medicale : sunt situate la .distanță medie.


Sedii de bănci : sunt situate la distanță medie

Instituții guvernamentale : -

Muzee : Muzeul Etnografic

Parcuri : sunt situate la distanță medie

UTILITĂȚI EDILITARE


CONCLUZIE PRIVIND ZONA DE AMPLASARE


 • • Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■ Rețea urbană de apă: existentă

 • ■ Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■ Rețea urbană de gaze: existentă

 • • Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

 • ■ Altele: -_______

Ambient civilizat, poluare scăzută.

 • •  Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, pe strada Tăietura Turcului nr.27, conform extras CF la numărul 11.

 • ■  Destinația zonei: zonă mixtă cu regim de construire deschis,

adiacentă arterelor de importanță locală__________________

Caracterul zonei: zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanță locală.

Zona este caracterizată ca una cu potențial de dezvoltare comercială și rezidențială, fiind bine localizată, departe de sursele poluante industriale.

Evoluție zona: Este o zonă matură.

Strada Tăietura Turcului este o artera importantă din municipiul Cluj-Napoca, situată în apropierea Muzeului Etnografic al Transilvaniei, reprezintă o trecătoare care despică doi versanți ai dealului Hoia și este utilizată în prezent ca legătură rutieră între cartierul Grigorescu și . cartierul Gruia . respectiv Calea Baciului.

Zona este mixtă rezidențial -comercială. Stilul arhitectonic nu este unitar. în zonă fiind amplasate construcții vechi din anii 1950. dar și construcții noi, spații comerciale, restaurante, hoteluri, baruri, dar și case cu regimul de înălțime P+2E, vile de lux, clădiri de locuințe colective cu apartamente de lux și proprietăți imobiliare administrativ - comerciale.

Pentru terenul evaluat de 213 mp parte din 601 mp, există restricții de construire:

1 DM

♦ Mii


OR


CTER1STÎ


CIL£


PARC


PRAFE


UrJ


• ••(c) «iinamM sâ ta «ui mar» decât trorbul la sUadb

C) woraM**4Mm»mar»mu acMcu 9(0 mo

) 1# forniâ                                                                                          I

.. Pm «cegi», ta cmii paro»Wor in inltavs io»n «astcn» c» nu tnctotinau: :<r>ciili wvmwTjj mat sus. sa va *tac>oro oi-aUTV pon cara               ffiMM.it j i . ■>     • *’'

pr«z«iuji            pwmd uHcnraa tartoonM. amțtasar*».

aantaurares dWnir           *Jcv«ncU«tcr.           mran» d» ocjpefr ;t ilasan?

{«Xiunicr

Sa rlnit op*X>xt d» otMnawra a oarcalator. cu condtie ca tuia {MitaM* taz-JUte 5 rt-paoa ck»O8(iv uaMtoatew cona>

(al sâ «M Irort la UmdS

16) tl aed ton»! 07UO

conform Certificatului de Urbanism avut la dispoziție, utilizările admise sunt: ‘Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, funcțiuni administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism" și utilizările interzise sunt: "activitâți/servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluate de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. Depozite en gros. Depozitare de materiale refolosibile. Comerț en-detail de tip supermarket, hypermarket, mall. Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre, etc".

DESCRIEREA TERENULUI


10- MV0HH

Intravilan


____; TIPUL (AMPLASARE


Categoria de folosință - teren liber

SUPRAFAȚA TEREN

--- ■—     ■   ■ A —             ---


STRADĂ


TOPOGRAFIA


CARACTERISTICI CERTIFICAT URBANISM


Suorafata : 213 mo cotă carte din CF 291280, 601 mp.

Terenul de 601 mp are o formă regulată și front de 17,90 ml la strada Tăietura Turcului. Terenul este împrejmuit doar pe o parte și în tată. Delimitarea terenului se poate observa în planul anexat.

Accesul auto și ptetonal se poate realiza din strada Tăietura Turcului.

Strada Tăietura Turcului este asfaltată. într-o stare tehnică bună.

Toooorafia terenului este denivelată. Este situat în pantă.

Mwvirun


Htad       au^urc|ti. Spu.ul lnd<peMent«: 352. S^Jor 4

Ciuj*Na3<jc3'Sîr Er»r? iâ Gngare^cu nr ’2e >0 ‘5

J NEOCONSULT

TeL 0754 130 650 Fu OT   49 30

olikeârwioc^iuU.ro

W*b: www.niocoMuhzu

Nr. înregistrare NCV 469/26.10.2015

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIU EVIDENȚĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU

Ref:        Comandă de evaluare nr.254493/45/28.07.2015

Contract de servicii nr.208559/02.06.2015

NOTĂ EXPLICATIVA

Prezenta notă se referă la Raportul de evaluare nr. 4616 / 17.09.2015. evaluarea proprietăț i imobiliare

.Cotă parte teren liber”, situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca. pe strada Tăiet'Jra I urcului

nr.21 lnr.11 conform CF) în suprafața de 213 mp.

Prin prezenta confirmăm faptul că valorile opinate în cele două ipoteze de lucru: 33.500 euro,

echivalent 148.300 lei - 157 euro/mp


- în ipoteza de sistare a stării de indiviziune cu plată de sultă respectiv 23.200 euro. echivalent 102.700 lei - 109 euro/mp- în ipoteza de sistare a stării de indiviziune

cu plata în natură (dezmembrare cadastrală!, includ și TVA .


Cu stimă.

S.C. NEOCONSULT VALUATI0N S.R.L.

MARIUS ȘUFANĂ mm

Evaluator autorizat ANEVAR - El, EPI. VE

MecccnwJ Yikatian SAL


32?


APROBAT

PRIMAR

EMIL BOC •/

VARIANTA____


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENTĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU’

NR. 377902/453/14.10.2015

REFERAT

privind solicitarea formulată de Boca Găvrilă și Boca Mana de sistare a stării de indiviziune pentru imobilul format din teren situat în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 27 (nr. 11 conform C.F.)

Prin prezenta vă informăm că Boca Găvrilă și Boca Maria au solicitat prin adresa nr. 138391/2015 sistarea stării de indiviziune pentru imobilul teren situat în str. Tăietura Turcului nr. 27 (nr. 11 conform CF).

Terenul care face obiectul prezentului referat este înscris în Cartea funciară nr. 291280 (C.F. vechi 147), fiind identificat cu nr. cadastral 291280 (nr. topografic 21305), are o suprafață de 601 mp, din care Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca deține cota de 213/601, iar petenții cota de 388/601.

.....- Petenții-_au,.dobândit .dreptul de proprietate asupra terenului contractul de vânzare -cumpărare nr. 975/2015. Pentru cota de teren deținută'de petenți, există înscrisă o sarcină, care nu afectează cota parte deținută de Statul Român.

Menționăm că imobilul în cauză nu a fost revendicat și din evidențele Serviciului juridic -contencios nu reiese existența vreunei acțiuni în justiție conform adreselor de la serviciile de specialitate (adrese anexate).

Petenții au depus raportul de evaluare prin adresa menționată mai sus, întocmit de evaluator acreditat Pop Horațiu, în care valoarea opinată este de de 23 430 euro, (respectiv 110 euro/mp), valoare inclusiv TVA pentru suprafața de 213 mp deținută de Statul Român. Deoarece s-a constatat că petenții au cumpărat cealaltă cotă parte din teren la o valoare mai mare decât valoarea opinată în raportul depus, s-a solicitat un nou raport de evaluare, raport care a fost întocmit de către Neoconsult Valuation SRL. în acest raport, valoarea opinată pentru cota parte de teren deținută de Statul Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, în ipoteza de sistare a

stării de indiviziune cu plată de sultă, este de 157 euro/mp, respectiv 33 500 euro pentru întreaga suprafață de 213 mp, valoare care poate fi considerată justă, ancorată în realitățile pieței specifice, ținând cont de tranzacțiile efectuate de municipalitate pentru terenuri curte similare , precum și caracteristicile fizice - suprafața mai mică decât suprafața minimă construibilă conform legislației în vigoare și situația juridică - coproprietate. Raportul a fost verificat, anexat prezentei fiind Nota de Opinie nr. 377906/2015.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să dispuneți asupra variantei alese:

^vkprobarea sistării stării de indiviziune prin atribuirea petenților Boca Găvrilă și Boca Maria a cote de 213/601 din imobilul situat în str. Tăietura Turcului nr. 27 (nr. 11 conform CF), cu plata unei sulte către Consiliul Local pentru cota deținută de acesta în valoare de 33 500, inclusiv TVA, conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Șufană Marius, întocmindu-se în acest sens un proiect de HCL.

2. Neaprobarea sistării stării de indiviziune, fapt care va conduce probabil la o acțiune în instanță.DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII SERVICIUL EVIDENTĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU

NR. 377906/453/14.10.2015

NOTĂ DE OPINIE

Raportul depus prin adresa 343300/17.09.2015, raport întocmit de evaluator autorizat Șufană Marius pentru imobilul teren situat pe str. Tăietura Turcului nr. 27 (nr. 11 conform CF), a fost verificat de către subsemnata, evaluator autorizat Ștefania Cucereanu. în urma verificării raportului s-a constatat că acesta este întocmit conform Standardelor Internaționale de Evaluare, iar valoarea opinată în raport, de 33 500 euro (157 euro/mp) pentru cota parte din imobil deținută de Statul român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv pentru suprafața de 213 mp teren, poate fi considerată justă, ancorată în realitățile pieței specifice, ținând cont de situația juridică, respectiv teren deținut în coproprietate și suprafața terenului care nu permite o dezvoltare doar pe această cotă.

— ~ Ne bazăm cele afirmate mai sus, respectiv opinia asupra valorii, pe următoarele considerente^ valoarea opinată în raport de 157 euro/mp este peste valoarea de vânzare a celeilate cote părți de teren, care s-a tranzacționat la o valoare de 123 euro/mp. Au fost tranzacționate terenuri curte similare ca și situație juridică (coproprietate), cu valori similare.

în concluzie consider că acest raport de evaluare poate fi însușit sub această formă, deoarece nu conține neconformități majore care să fi produs vicierea rezultatului, iar valoarea opinată este o valoare ancorată în realitățile pieței specifice.


Evaluator autorizat

Ing. Ștefania Cucereanu


__ si'jrftfE ltfOift&(f f&ri. &Z7~4- —

J3OQ^ GWZ/tf ^^'as

O/Y?'

cj^y/ori'/-              //f£//h ae^o-v 'dawfy

&vp. —                     ,J<y ‘(A.y~ . *

■Zt? 7*? 'lA^-  .


yp ofaț^1         <d//y-of. /f^e> ■

" <2o“/^ &«&■' 7“ W- 2fWo

M*           2?fZ-3>&

Ipi n / cz? t? M*y/2/ 'eÂiÂx

'auC-tetri t -/Yyuy

7VICJ/£ v// ,           q, ,t r.

j)Or^           A-

W7fe" ’CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR SI REGISTRU AGRICOL

Nr. 138391/3 04/13.05.2015

CĂTRE,

SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU SI CADASTRU


cererea nr.61909/2005, depusă în temeiul Legii nr.247/2005 - soluționată prin respingere, contestată și respinsă prin HCJ.nr.855/25.08.2006. și prin cererea nr. 55567/2005, depusă în temeiul Legii nr.247/2005- soluționată la data de 16.08.2006 prin respingere.

Menționăm că nu toți revendicatorii auenționat în cererile de revendicare ce numere


topografice revendică și nu toți au depus cărțile funciare pentru parcelele revendicate ca urmare există posibilitatea ca după ce vor fi completate dosarele cu toate actele doveditoare să alte suparafețe de terenuri revendicate din parcela indicată mai sus, mai mult H.G.890/2005, la art.l 1, alin.8, stipulează:,, în cazul în care după înregistrarea cererii fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie penrru suprafețe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafață dovedită "

Din evidențele noastre până la această dată parcela de teren identificată de dvs.cu

nr.topo.21305, nu figurează ca fiind revendicată în baza Legii nr. 10/2001.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

Nr. 162474/303/04.06.2015


CĂTRE

DPMEP


SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU SI CADASTRU

Urmare notei interne cu nr. de mai sus prin care ne solicitați a va comunica situația litigiilor pentru imobilul situat in Cluj-Napoca, str. Tăietură Turcului nr. II, identificat prin nr. Topo 21305, va incunostiintam ca,

In cadrul Serviciului juridic-contencios litigiile in care municipalitatea este parte sunt opisate in registrele de evidenta a cauzelor după numele reclamantilor si nu după adresa imobilului in litigiu sau identificări după nr.top. începând cu anul 2006 aceasta evidenta cuprinde parțial si adresa administrativa a imobilelor care fac obiectul litigiilor in care municipalitatea este parte.               .........

Asa fiind pentru imobilul mai sus identificat, din evidentele Serviciului juridic-contencios nu reiese existenta vreunei acțiuni in justiție.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.cererej

47794

Ziua

30

Luna

03

Anul

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                          Nr. CF vechi: 147

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Tăietură Turcului, nr. 11__Nr» topografic: 21305


Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topograHc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

29123C

Din acte: 601;

Masu rata: 601


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

| ȘEBtSSSțtf Referințe |

I <......     - - " "


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale


4005 / 06.06.1983

Decizie nr. 519, din 06.09.1971, emis de CONS. POP AL JUD CLUJ

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit pnn Lege, cota actuala 213 / 601

A1 1

 • 1) statul român. In administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

(provenita din conversia CF 147)

47794 / 30.03.2015__________________________________________

Act notarial nr. CVC 975, din 27.03.2015, emis de POP SMARAN0A RAMONA


rai


Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit pnn Convenție, cota

actuala 388 / 601_______________________

 • 1) boca găvrilA, căsătorit cu

 • 2) boca maria, bun comun devălmas


Al


cota 388/601 parte

• f


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

47794 / 30.03.2015

Act notarial nr. CVC 975, din 27.03.2015, emis de POP SMARANDA RAMONA


CI


Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 48.000,00 / EUR, reprezentând rest de preț neachitat, asupra cote* de 388/601 parte, de sub

 • 1) PRUNEAN GAVRIL, Șl S0tl3

 • 2) PRUNEAN FLOAREA


Observații / Referințe


______Al

pt. B8Document care conține oate cu caracter penonai, protejate oe preveaenie Legii Nr.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.                                                                  ‘                            ‘ '

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 448 RON, chitanța nr. CJ1507228/27-03-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232,

Data soluționării,

07/04/2015

Oata eliberării,

08 âPR 206
Document care conține date cu caracter oersnnai, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 3 din 3