Hotărârea nr. 416/2009

Hotărârea 416/2009 - Vânzarea prin licitaţie publică cu strigare, în baza Legii nr. 550/2002 a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 17 ap. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

prisind însușirea Raportului de evaluare și a Completării nr. 2 la raportul de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Magaziei nr. 16 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și a Completării nr. 2 la raportul de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Magaziei nr. 16 și aprobarea sistării, cu sulta, a stării de indiviziune asupra imobilului — proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 148210/23.11.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea Raportului de evaluare și a Completării nr. 2 la raportul de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Magaziei nr. 16 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliarii nr. 700/2014. ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale art. 670. 676 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. I lit. „c”. al. 5 lit ..b*'. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ArriJL. (11 Se însușește Raportul de evaluare care cuprinde și Completarea nr. 2 la raportul de evaluare, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Magaziei nr. 16, înscris în C.F. nr. 294094 ( luj-Napoca. cu nr. cadastral 294094-C I. construcție compusă din; trei camere, două bucătării, antreu, cămară de alimente, urcare la pod. coborâre la pivniță și pivniță, la care se adaugă anexele spălătorie și magazie în suprafață de 22 mp., neevidențiate în cartea funciara și care nu mai exista fizic la aceasta dată. în valoare totală de 41.801 curo, din care 14.817 curo reprezintă valoarea cotei de 3.529/10.000 parte din imobil, inclusiv a anexelor, aflată în proprietatea Statului Român, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Raportul de evaluare care cuprinde și Completarea nr. 2 la raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator ing. Toda Mihai. se constituie în Anexă care tace parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. (I) Se aprobă sistarea, cu sultă, a stării de indi viziune asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Magaziei nr. 16. cu nr. cadastral 294094-C1, înscris în CF nr. 294094 Cluj-Napoca. in proprietatea Statului Român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. in cola de 3.529/10.000 parte și Jucan Ananie ca hun propriu. în cotă de 6.471 100(Hi parte, prin atribuirea cotei de 3,529/10.000 parte din construcția cu nr. cadastral 294094-C 1. compusă din: trei camere, două bucătării, antreu, cămara de alimente, urcare la pod. coborâre la pivniță și pivniță, aliată în proprietatea Stalului Român, numitului Jucan Ananie. cod numeric personal                   domiciliat in;

(2) Jucan Ananie va efectua plata sultei in valoare de 14.817 euro (la cursul BNR din data plății), reprezentând contravaloarea cotei de 35.29/10.000 parte din imobil. în tavoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. anterior demarării formalităților de înscriere in CF. în termen de 60 de zile de la dala adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Se mandatează doamna Horvâth Anna. viceprimar. pentru semnarea actului in forma autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 416 din 16 decembrie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 416/2015


RAPORT DE EVALUAREA PROPRII IATI1 IMOBILIARECasă de locuit str. Magaziei nr. 16 Cluj-Napoca


Beneficiar:


Jucan Ananie

str. Magaziei nr. 16

Cluj-NapocaDestinatar:    Consiliul Local Cluj-Napoca


Evaluator:


r                 ja.

ing. Toda Milmi            £?

membru CET-R si ANEVAR !


ing. Toda Mi hai


Data:


26.02.2015


CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștiintă de cauză șt cu bună credință ca;

 • • afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la fata locului.

 • •   analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • •   nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • •   implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • • analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardelor Internationale de Evaluare.

 • •  posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent.

CUPRINS

pag-pag-


Certificare

Cuprins

Cap-1 - DATE GENERALE

 • 1.1 Obiectul și scopul evaluăm

 • 1.2 .Amplasamentul în cadrul localității

 • 1.3 Situația juridică                      .

 • 1.4 Descrierea și identificarea imobilului

 • 1.5 Ipoteze și condiții limitative

 • 1.6 Declarație de conformitate

 • 1.7 Valoarea estimata

 • 1.8 Data evaluării                        .

 • 1.9 Termenul de valabilitate al raportului

 • 1.10 Cauze de nepublicare

1 11 Inspecția proprietății Cap. I I- ANALIZA PIEȚEI

 • 2.1 Definirea pieții imobiliare

 • 2.2 Baza socio-economică

 • 2.3 Analiza ofertei competitive

 • 2.4 Analiza echilibrului pieței                â-tii

Cap. UI- EVALUAREA PROPRIE I AȚII


4

4

4

4

 • 4- 5

 • 5- 6

6

6

6

6

 • 6-

7

7

7

 • 7-

9

9

9

 • 9-

 • 10-

11

11-14


pag pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag. pag-pag-pag-pag-pag. pag. pag--a»      i                                    pag-

 • 3.1 Baza evaluam

 • 3.2 Raționamentul profesional

 • 3.3 Cea mai bună utilizare

 • 3.4 Stabilirea valorii spațiului

CaD. IV - RECONCILIEREA REZULTATELOR SI OPINIA EVALUATORULUI        pag-

 • 4.1 Opinia evaluatorului                              pag

V-ANEXE

 • 5.1 Plan de încadrare în zonă

 • 5.2 Plan de situație 5 . Schiță imobil

5 4 Copie după anunțuri postate pe internet pt. case 3 cjS* —H î“"'ipe    p‘S

 • 5.6 Copie după extrasul CF                              29_30

 • 5.7 Fotografii

  pag- 16 pag- 17 pag. 18 pag. 19-22


Cap. 1- DATE GENERALE

 • 1.1 Obiectul și scopul evaluării

Lucrarea are drept obiect casa de locuit situata în nun. Cluj-Napoca str. Magaziei nr. 16, în scopul estimăm valorii de piață. în vederea stabilirii

cuantumului aferent cotei de 35,29% ce revine Consiliului Local Cluj Napoca


1.2. Amplasament în cadrul localității

I

Imobilul este amplasat în zona mediană a mun. Cluj-Napoca, cartier Gruia, zonă preponderent rezidențială, în vecinătatea intersecției “7 străzi'’, a stadionului Dr. Constantin Rădulescu.

13 Situația juridică

Imobilul este înscris în CF 294094, Cluj-Napoca și se compune din teren în suprafață de 116 mp cu nr. cadastral 294094 și construcție cu nr. cadastral 294094-C1 compusă din: 3 camere, 2 bucătării, antreu, cămară de alimente, urcare la pod, coborâre la pivniță și pivniță.

Proprietari tabulari sunt:

 • - asupra terenului cota de 1/1 Jucan Ananie, bun propriu

 • - asupra construcției: Jucan Ananie cota de 64,71%

Statul Român în administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca cota de 35,29%

 • 1.4 Descriere și identificarea proprietății, starea tehnică

Localizare: cartier Gruia

• Accesul: din str. Magaziei

Vecinătăți: - la est: case familiale

 • - la vest: str. Magaziei

 • - la sud: case familiale - la nord: case familiale

Utilități:   curent, gaz, canalizare, apă

Construcția este dezvolatată pe două niveluri, respectiv subsol (pivnița^și parter.

Sistemul constructiv se compune din fundații continue din piatră, pereți din cărărmidă. șarpanta din lemn cu învclitoare din plăci de azbociment. Clădirea este foarte degradată, are igrasie pronunțată din cauza căreia a căzut parțial tencuiala de pe pereți, pardoselile din lemn sunt complet putrede, tâmplăna este distrusă. Din cauza degradării totale a

învelitorii, sunt infiltrații de apă meteorică în toate încăperile. Clădirea nu are instalație interioară de apă și canalizare . încălzirea se face cu sobe cu gaze iar iluminatul este electric La momentul efectuării evaluării clădirea nu era locuibilă.

 • 1.5 Ipoteze și condiții limitative

Raportul de evaluare este întocmit de ing. Toda Mihai în calitate de evaluator ANEVAR. Nu este permisă folosirea raportului de către terțe persoane cu excepția beneficiarului, și a destinatarului (Consiliul Local) fără obținerea în prealabil a acordului scris al autorului evaluării. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara celor precizate mai sus și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau

* • • acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici sociali și politici, rămân nemodifîcate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că actul de proprietate este valabil și se poate tranzactiona. că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și că aceasta nu este ipotecată. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internaționale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.


Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator

5

//?

(dacă al acestuia din urma este necesar) trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană.

 • 1.6 Declarație de conformitate

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internationale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu părțile și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea părților sau a altor persoane care au interese legate de acestea, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul. în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 1.7 Valoarea estimată

Pe baza analizelor și calculelor de evaluare, a metodologiei existente, valoarea construcției este de:

41700 E echiv. 184380 lei Prețul include TVA.

Cota aferentă Statului Român de 35,29% valorează:

14716 E echiv. 65068 lei Prețul include TVA.

 • 1.8 Data evaluării

26 februarie 2bl5‘

 • 1.9 Termenul de valabilitate al raportului

Raportul de evaluare este valabil în condițiile și ipotezele luate în calcul la data evaluării, așa cum sunt acestea prezentate în raport și atata timp cât nu survin schimbări esențiale pe piața imobiliară. La cererea beneficiarului, în condițiile unor modificări semnificative ale ipotezelor și condițiilor luate în considerare, valorile din raport pot fi actualizate.

 • 1.10 Clauze de Republicare:

Prezentul raport de evaluare este confidențial fiind realizat strict pentru uzul beneficiarului , evaluatorul neacceptând nici o responsabilitate față de o altă persoană fizică sau juridică în nici o circumstanță Având în a

vedere statutul ANEVAR și codul deontologic al profesiunii de evaluator, acesta nu-și asumă răspunderea decât față de beneficiarul lucrării. Evaluatorul nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea evaluată în afara cazului când prin contract s-au tăcut prevederi de această natură.

 • 1.11 Inspecția proprietății

S-a făcut in data de 26.02.2015 Au fost preluate informam referitoare la proprietatea de evaluat și a fost analizata starea fizica si funcționala a proprietății.

Cap. II ANALIZA PIEȚEI

 • 2.1 Definirea pieței imobiliare

Piața imobiliară este definită ca fiind interacțiunea dintre persoane fizice sau juridice care procedează la schimbarea unor drepturi de proprietate contra altor bunuri, valon sau bani. Această piață se definește pe baza tipului de proprietate, a potențialului de a produce venituri, al localizării, al caracteristicilor investitorilor și al chiriașilor.

Influențele care se fac resimțite asupra pieței imobiliare sunt date de atitudinile, motivațiile și interacțiunile dintre vânzător și cumpărător și are caracteristici mult difente de cele ale piețelor eficiente. Este sensibilă de situația pieței muncii și stabilitatea veniturilor, iar deciziile de cumpărare de valori imobiliare sunt influențate de tipul de finanțare, de rambursare a creditului și de rată dobânzii. Piața imobiliară este o piață care nu se autoreglează, ea fiind influențată de reglementările guvernamentale sau locale și de informațiile despre tranzacții similare efectuate pe piața libera.

II


Deși pot apărea diferențe între cerere și ofertă precum și un anumit nivel de distorsionare a informațiilor, cererea se poate modifica datorită unor schimbări rapide sau majore în structura populației sau a veniturilor.

 • 2.2 Baza socio-economică

Județul Cluj este situat in partea central vestica a României, in vestul Transilvaniei. Cu o suprafața de 6650 km, județul Cluj ocupa locul al 13-lea ca mărime intre județele României. Județul se învecinează cu alte 6 județe: Salaj in nord-vest, Maramires in nord, Bistrița Nasaud in nord-est, Mureș in est, iar la sud si vest cu județele Alba si Bihor. Județul este impartit in 81 de unitati teritorial administrative, respectiv 5. municipii: Cluj-Napoca, Turda, Dej, Campia furzii. Gherla, un oraș: Huedin, si 7? de

( .J

comune compuse din 420 de sate.

Relieful județului este dominat intr-o proporție de doua treimi din suprafața de dealuri si coline, care la nord de Someșul Mic aparțin Podișului Somesan, iar in partea de est Campia Transilvaniei.In partea centrala a județului la sud de mun. Cluj-Napoca si de Someșul Mic se situează Culmea Feleacului care face trecerea de la zona muntoasa Ia cea deluroasa. Rețeaua hidrografica este alcatuita mai ales din ape curgătoare, dar sunt prezente si lacuri de acumulare si helestee. Râul cu cea mai mare importanta geografica cat si economica este Someșul Mic, care si-a format aproape intregul bazin pe cuprinsul județului.. Someșul Mic se formează de la confluenta Someșului Cald cu Someșul Rece la intrarea in lacul de acumulare Gilau. In nord-estul județului langa Dej, confluenta Someșului mic cu Someșul Mare duce la formarea Someșului, al patrulea rau ca debit din tara.

Municipiul Cluj-Napoca reședința județului Cluj, este așezat in lunca Someșului Mic si a Nadasului, respectiv pe traseele acestora, la atitudini cuprinse intre 320 si 550 m, ocupând o suprafața de 179,52 knr . In nord-vest si sud, orașul este incadrai de dealuri cu inaltimi de 400-800 m, ferestruite de multe vai ale căror ape se varsa in Someșul Mic. In sud domina culmea feleacului, iar in vest orizontul este inchis de culmea munților Gilau.

Cluj-Napoca este un important centru economic, industrial, cultural, si nu in ultimul rând un cautat centru turistic. Este al doilea centru universitar din Romania cu universități si centre de cercetare cunoscute in lumea intreaga. Orașul se poate mândri cu nenumaroate obiective turistice, dintre care le amintim doar pe cele mai importante: Muzeul Etnografic cu o secție in aer liber, Muzeul satului este un obiectiv in a cărui incinta sunt prezentate valori etnografice tradiționale din mediul rural al Transilvaniei, Banatului si Crisanei. Muzeul de Istorie al Transilvaniei. Muzeul Zoologic, Gradina Botanica, casa memoriala Matei Corvin, Tumul Pompierilor, statuia lui Matei Corvin, statuia lui Mihai Viteazu, Teatrul National si Opera Romana, Catedrala ortodoxa, respectiv “Cetatuia” de unde se deschide cea mai frumoasa priveliște asupra orașului.

In împrejurimile Clujului exista numeroase zone turistice utilizate pentru recreere cum sunt: Padurea Făget (rezervație peisagistica). Cheile Baciului (rezervație peisagistica si paleontologica) sau Fanatele Clujului (rezervație botanica).

 • 2.3 Analiza ofertei competitive

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă pentru vînzare sau închiriere la diierite prețuri, pe o piață dată. într-o anumită perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anume moment, anume preț și un anumit loc indică gradul de rantate a acestui tip de proprietate.

 • 2.4 .Analiza echilibrului pieței

In cursul aaulor 2009-2013 a avut loc pe piața imobiliară a județului Cluj o prăbușire a prețurilor atît pentru terenuri cît și pentru construcții.

Datorită crizei economice ce afectează întreaga țară, tranzacțiile imobiliare aproape că au fost sistate, investitorii stînd în espectativa, probabil în speranța unei căderi și mai puternice a prețurilor. Pe de altă parte proprietarii care doresc să înstrăineze imobilele ce le dețin nu sunt * dispuși să reducă prețurile și mai mult ceea ce a dus la o stagnare a tranzacțiilor.

■jr jte'            w......                      .»L

în cursul anului 2014 a avut loc o stabilizare a pieței, constatându-se chiar o ușoară creștere a prețurilor la construcții cu destinație locativă și comercială.

Efectuarea lucrării de evaluare implică o analiză a proprietății evaluate, includerea ei în standardele de evaluare actuale.

Cap. III EVALUAREA PROPRIETĂȚII

 • 3.1 Baza evaluării

Stabilirea valorii de piață s-a făcut în baza Standardelor Internaționale de Evaluare SEV, ediția 2014, standarde aplicate in Romania.

Valoarea de piață, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare în vigoare, este suma estimată pentru care o proprietate va fî scchimbată la data evaluării între un cumpărător decis și un vinzator hotărit într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Ținînd seama de scopul evaluării, s-au urmărit următoarele reglementari.

REGLEMENTARI SI

CADRU LEGAL

j STANDARDE

1 INTERNATIONALE

 • ■ SEV    — Cadru general

 • ■ SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării

IDE

2014


EVALUARE ■ SEV 102 — Implementare


 • ■ SEV 103 — Raportarea evaluării

 • ■ SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • ■ SEV 310 — Evaluări ale drepturilor asupra proprietăților imobiliare pentru garantarea împrumuturilor

  GHIDI ’RILE DE

  EVALUARE


  CADRU LEGAL


  ■ Legislația în vigoare


Metodologia de calcul a valorii dc piață conform Standardelor Internationale de Evaluare SEV ediția 2014, a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările Standardelor de Evaluare SEV și ghidurile de evaluare GME 500.

 • 3.2 Raționamentul profesional

Efectuarea lucrării de evaluare implica o analiza atenta si detailata a proprietății imobiliare in cauza. Pentru realizarea acestui deziderat, a fost necesar a se realiza o serie de activitati cum sunt:

- inspecția pe teren - care a avut drept scop cunoașterea generala si in detaliu a imobilului și a spațiilor interioare, a vecinătăților și amplasarea acestuia, a specificului activității desfășurate în zonă, a gradului de echipare cu utilități, etc.

- încadrarea imobilului in ansamblu general de activitate pentru a se determina elementele necesare care sunt: zona de amplasare, dotarea amplasamentului cu instalații, drumuri si mijloace de transport, poluarea zonei si natura agentilor poluanti ( daca exista )ambianta si vadul comercial, orientarea spațiului fata de punctele cardinale, etc.

In funcție de metoda de evaluare adoptata, activitatea de evaluare se continua cu:

 • A. - Metoda costwrjflpr                                              ț

S-a folosit catalogul de evaluare a clădirilor nr. 13, „Locuințe, cămine, hoteluri” editat de Matrix Rom.

 • B. - Metoda comparațiilor dc piață

- se procedează la culegerea de informații despre tranzacționări de proprietăți imobiliare comparabile aflate în zona sau în zone asemanatoare de interes comercial.

io

- se inspectează proprietățile imobilare din zona interesată și despre care sunt deținute informații pentru a se constata gradul de asemanarc a acestora cu proprietatea imobiliara ce urmează a ti evaluată.

 • 3.3 Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai bună utilizare înseamnă analiza alternativei de utilizarea proprietății pentru a se obține un proîit maxim.

Cea mai bună utilizare - este definită ca fund utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui imobil, posibilă de a fi realizată fizic, este fezabilă din punct de vedere financiar, este permisă legal și are ca rezultat cea mai bună valoare.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să

îndeplinească 4 criterii:

-permisibilă legal, -posibilă fizic, -fezabilă financiar, -maxim productivă

Practic avînd în vedere caracteristicile constructive, cea mai bună utilizare este cea de spațiu de locuit, așa cum este utilizat la data evaluării. Orice schimbare de destinație a proprietății implica o scrie de cheltuieli care in anumite situații pot deveni semnificative.


 • 3.4 Stabilirea valorii clădirii

Prin metoda costurilor

Având în vedere faptul că este o clădire veche cu dotări ru


> având un grad de uzură ridicat, cu elemente de structură a învelitorii lipsă, calculul valorii s-a făcut în baza catalogului de evaluare a clădirilor nr. 13 Locuințe, cămine, hoteluri" editat de Matrix Rom.

Precizez că în cazul de față nu este indicată folosirea catalogului editat de IROVAL „Clădiri rezidențiale, costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire” întrucât este aplicabil la construcții cu vechime medie și la clădiri noi. Pentru clădiri cu vechime de peste 90 de ani, cum este cea din cazul de față, valorile rezultate nu reflectă valoarea tehnică reală.

S-a folosit fișa nr. 2 „Clădire de locuit individuală (parter cu pereți din zidărie de piatră, cărămidă sau înlocuitori) ’

Valoare de înlocuire:       705 Iei/mp - finisaj inferior

300 lei/mp - pentru pivniță


11

Unitatea de referință:

Teremeni de corecție:


lmp Ad

 • - învelitoare din azbociment: +24 lei/mp

 • - încălzire cu sobe cu gaze: +28 lei/mp

- pentru lipsă instalații: lipsă instalație baie: lipsă lavoar lipsă chiuvetă buc.

lipsSwc___________

Total instalații sanitare

 • - 30 lei/mp

 • - 13 lei/mp

 • - 10 lei/mp

 • - 19 lei/mp

-72 lei/mp


Structura clădirii:

fundații continue din piatră, pereți din cărărmidă, planșeu din lemn, șarpantă din lemn cu învelitoare din plăci plane de azbociment.

Anul construcției:

aproximativ 1900

Coeficient de uzură:

0,05 (conf. P135-99)

Starea tehnică:

sub satisfăcător

Suprafața construită:

110,0 mp

Suprafața desfășurată:

127,0 mp

Coeficient de uzură calculat în urma inspecției pe teren:

- structura de rezistentă

Pondere:

40%

Uzură:

50%

- anvelopa

Pondere:

17%

Uzură:

70%

- finisaje

Pondere

25%

Uzură:

80%

- instalații funcționale

Pondere:

18% •

Uzură:

90%

Coeficient uzură:

0,319

Vi - valoarea de înlocuire

Vi = 0,319 ( 110 x (705 + 24 + 28 - 72) + 17 x 300 ) = 25663,55 Iei ROL                            '           ?

Vta — valoarea tehnică actualizată

Vta = Vi x Ki x 35580,301  35580,301 — cocf. CET-R comunicat

la un curs de 1 E = 4,4114 lei ( septembrie 2014)

la data evaluării 1 E = 4,4216 lei ( 26.02.2015 )

Ki:

Vta

1,0

25663,55 x 1,0 x 35580,301 = 913116833,70 lei ROL

91312 iei RON (20651E)


12Prin metoda comparațiilor directe ( clădire fără teren )

Comparabilele pentru clădire au fost selectate din anunțurile postate pe internet.

Comparabila COI - Vânzare casă cochetă cu 562 mp teren, cartier Gruia, 4 camere, bucătărie, 3 băi, balcon, sup. utilă 130 mp, 158000 E.

Comparabila C02 - Casă solidă ideală locuință două familhjZona Gruia, 5 camere, 3 bucătării, 3 băi, suprafața utilă 200 mp, 150000 E.

Comparabila C03 - Vânzare teren 420 mp și 2 case 107 mp total, zona Gruia, 2 camere suprafața utilă 107 mp, 130000 E.

Comparabila C04 - Casă solidă situată în cartierul Gruia, str. Conductorilor. 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 1 balcon, 1 terasă, suprafața utilă 198 mp, 140000 E.

Imobilul de

Imobile de comparație

Col

Co2     I   Co 3

1       Co 4Elementul


De COMPARAȚIE


Suprafața casa (Sd )


Garaj


NILuna si anul


ferbr. 2015


febr 2015


febr. 2015


tranzacției


Prenu de vinzare


Conditu ale pieței


corecție pentru


condiții ale pieței


Preț corectat (Eur)


corecție nentru teren

____ _ _    ____ __—__dL._____— -           —


Preț corectat'Eur'


L/rcptnn de


Coreene pentru


proprietarePreț corectat (Eur)


coreene centru


tir. an tare


Preț corectat (Eur)


Conditu de vanzare


corecție pentru


conditu de v


Preț corectat fnur)


coreene pentru anexe


Coreene fEur)


158000


1300


Ofer


-7140C


CORECȚII SPECIFICE TRANZACT


Integral


Integral


Integral


Plata casl


Normale


Derno Labile


Gara:


NU

0


Plata cash


Normale


NU

0Ana desfașumtâ(mp) Corecție fata de cotatie %

Corecție (Eur)


150

-15%


-6940


250 ^9%


118 *8%


-30790


+3478


-29220


Preț corectat (Eur) Localizare corecție pentru localizare_________

Preț corectat (Eur) Starea tehnică


38320


31790


r49078


37110


Gnua


Gruia

0


Gruia

0


Gruia

01

Gruia

0


38320


31 790


49078


37110


corecție %


Corecpe (Em)


Caracteristici economice corecție caracteristici economice


Preț corectat (Eur)


Utilizare corecție CM BlPreț corectat fEur |


Elemente nonimobtliare corecție Nonhnobtliarc Preț corectat (Eur) —— ■ ■ ■——■ Corecție totala neta (%"~procentual)


Puternic dcgrJuiaLi, nclocuibilă


Finisata nouă locuibilă


Veche locuibili


25%


-15%


Veche.2 corpun. locuibilă -15%


Vechime medie locuibilă


-20%


-9580


-4768


-7362


28740


27022


41716


-7422

29688


Nu sunt


Nu sunt


Nu sunt


Nu sunt


Nu sunt


28740


locuință


Locuință


27022

Locuință


41716


29688


28740


27022


Nu sunt


Nu sunt


I

Nu sunt


28740


27022


Locuință


Locuință


41716


29688


Nu sunt


Nu sunt


41716


29688-64%


-7%

-64%Corecție totala bruta

(absolut)

Corecție totala bruta

(% procentual)

Se alege mobilul cu cea mai nuca Corecție bruta, valoarea corectata Curs"euro" la data evoluării


64%


.%%


64%


41716 EValoarea imobilului supus evaluării:

Rotund: 41700 E echiv. 184380 lei Prețul include TVA.

*•<

Nota: în urma studierii ofertelor de vânzare de terenuri în cartierul Gruia, terenuri care să aibă suprafețe cât mai apropiate de terenul aferent clădirii și care să fie cât mai apropiate de imobilul de evaluat, s-a identificat oferte de vânzare cuprinse între 130 și 260 E/mp. Ținând cont de suprafața mică a parcelei de 116 mp, dimensiunile laturilor, etc, s-a estimat un preț mediu al terenului de 170 E mp, valoare luată în calcul.

14


Q/


CAP. V — RECONCILIEREA REZULTATEI.OR SI

O PLNIA E VALU ATO RUL UI

5.1.- Opinia evaluatorului                            _

Evaluarea este o opinie asupra unei valori, bazată pe o analiză a tuturor informațiilor relevante și ea reprezintă cel mai probabil preț obtenabil într-o tranzacție obiectivă. Rezultatele obținute în timpul procesului de evaluare asupra proprietății situate în mun. Cluj-Napoca str. Magaziei nr. 16, au avut în vedere ipotezele care au stat la baza aplicam metodelor de evaluare, a faptului că imobilul evaluat este de tip locuință.

De asemenea având în vedere, pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora si informațiile de piața care au stat la baza aplicării lor și pe de altă parte scopul evaluam si caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluăm, în opinia evaluatorului valoarea estimată pentru imobilul în discuție, va tebui să țină scama de valoarea obținută prin metoda comparațiilor de piață.

Astfel în urma metodologiei mai sus expuse, opinia evaluatorului la valoarea de piață a proprietății evaluate, este de.

41700 E echiv. 184380 lei Prețul include TVA.

Cota aferentă Statului Român de 35,29/o valorează.

14716 E echiv. 65068 lei


Prețul include TVA.

3


26.02.2015


PI.A.N DE ÎNCADRARE IN ZONA


sc. 1:10000fiei^ - S" 'N

♦1           Jir


y

W *• |

|a


Gruia^

?b

Dir. Apelor5omeș-Tisa


1


CejitL Mraa

iteg.Trans.-fa)rt

Admm. O

Apele Române 3^

__ ------ -r.-~ K          ~

Școala Speciala' * frt. Qeucienîj'de . Au2iNrJ?

Copii r                  •

’    J ^cu

y -     «

^r-i


Getătuia
r* -5

5-

9 (P

9


PL A N


DE SITUAT LE


-tortto£

p (P
9
s.

Întocmit;

V-ikHlUSanzare casa cocheta cu 562 mp teren, cartier Gruia

jj-Napoca, zona Gruia tualizat acum 9 zile

58.000 EUR


iracteristici


iracteristici

Nr, camere:                                                                                  130 mp

Suprafața utilă:                                                                                      150 mp

Suprafața construita:

Nr. bucătării:      ... -

Nr ‘-Și:                      .                  ..

Nr. balcoane:                                                                                  562 mp

Suprafață teren:

Nr. fronturi:                                    .                   '

-Frootstradat

învelitoare acoperiș:

An construcție:                                                                                  cărămidă

Structură rezistență:

Regim înălțime:

Nr. locuri parcare:

Nr. garaje:

Gazlecificații

ilități

Utilitari generale: Curent, Aoa, Canalizare,

Sistem încălzire: Centrala proprie

CO£
a solida ideala locuința doua familii

Japoca, zona Gruia

illzat acum 9 zile

0.000 EUR


icteristici

. camere: prafața utilă: orafața construita: . bucătării:

5

200 mp

250 mp

3

3


Mi:

prafațâ teren:

426 mp

1

10 m

Țigla înainte de 1990 cărămidă

P+1E


. fronturi:

>nt stradal: elitoare acoperiș: construcție: uctură rezistență: ’im înălțime: locuri parcare:


:ificații

âți

Jtilitati generale: Curent Apa, Gaz aștern încălzire: Sooa/Teracota \cces internet: Pibra optica


>je

odele: Parchet Gresie

CO 3imobiliare. ro


ID Anunț: #XV02(


and teren 420 mp si 2 case 107mp total

uj-Napoca, zona Gruia

lualizat acum 14 zile


aracteristici

2

107 mp

420 mp


Nr. camere: Suprafața utilă: Suprafață teren:

nunț publicat de

Sună la

0742.. . vezi tot numărul


imobiliare.ro


ID Anunț: #X5TR11004


xclusivitate Anima Imobiliare! Casa solida, cartierul Gruia, 140.000 euro!

luj-Napoca. zona Gruia


Actualizat acum 126 zile

140.000 EUR Comision 0% cumpărător

n rate ae la bancă începând cu 2876 RON/Lunâ • Vezi detalii


Detalii

Exclusiv prin ANIMA IMOBILIARE!!!

Casa solida situata in cartierul Gruia, strada Conductorilor!

Construcție din cărămidă dispusa pe 2 nivele, parter si etaj,’ la parter se afla camera centralei, bucătărie, baie mare, dormitor, hol, iar la etaj sunt 3 dormitoare, 1 baie, bucătărie si hol.

Casa are finisaje clasice si necesita investiții; este ideala pentru locuința

Curtea oferă posibilitatea parcaril unui autoturism; gradina este frumos amenajata, cu pomi fructiferi si multa verdeața.

Pentru ma; multe detalii si stabilirea unei întâlniri, va rugam sa ne contactați.

Caracteristici

Nr. camere: Suprafața utilă: Suprafața construită: Nr. bucătării:

Nr. băi:

Nr. balcoane:

Nr. terase:


Suprafață teren:

Nr. fronturi:

Front stradal: învelitoare acoperiș: An construcție: Structură rezistență: Regim înălțime: Nr iocuri parcare:


351 mp

1


14 m

Țigla înainte de 1990 cărămidă

D*P*1E

Z /       1


imobiliare.ro


ID Anunț: #X3SH1


?ren de vanzare in Gruia, 560 mp. Panorama superba! jj-Napoca, zona Gruia tualizat acum 3 zile

50.000 EUR

4,85 EUR / mp Preț negociabil Comision: 2% din valoarea de vanzare;rea agentului: Teren pentru casa cu priveliște asupra orașului..

aracteristici

Sunrafață teren:

I —

Front stradal:

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:

_ Tip teren:

Clasificare teren:

Construcție pe teren:

jecificații

:ilrtăți

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

re detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate, pietruite

560 mp

18m

2

4 m construcții intravilan Nu


• ♦

CilS Welt Imobiliare

- ăutirw împreună, rruinn wnprmai!

• n d« vânzare r Cluj Napoca, zona Gruia <'<Mpeca amu


0752-223366

0727-722244•• JJtWJ

1 • r>

w         -JTL

1 —-


*3--’L >3«»nni» «mobih*' rwr.tru oferta Cu ID: Î30EK


nucrui *r- camwci

Wf


•a TS O^AUI TOHA


V»ctn««n. Zon« o «tfe


«01/7*17


Al TE SETAU! 'QNf.


Vecinaut: Zona de vl»


ACT-jXWZl
Nr* vtzuafcan 1000» AciuaOt Î(n5-CL'-O6 ULM 1cutnV m


ne coniorart: foton no formularul os mai |qe


Dorrtc ia fiu ron-tarțat ar un       J

«ent imobiliar al welî luobiliare ,


SJ£j

* **tT ♦ *x: \t •

f '1 r. '•a


>
imobiliar Marius Seiche la numărul dc telefon 0264222222 utilizând c


-Jtransmiteți formularul aflat pe pagina.


Perenul beneficiază dc o panorama deosebita.


Ca i-ac I eristici
** 294P94                       Ou}.Nape,CJînceput cfarslt


Lungime


segment


: -L=î:    7x1™“

pâ'Xa tPntbU,ro”'rSS COrPL,nde ,ntnjtotul “ P“W«« I" ogoare din cartea funerara ungrnalâ. «^a^e® «entate srXXS de*"*** fle puB"c-imobiliara cu codul nr. 232.    '          06 CJ140384D44-2ai4, pentru serviciul de

Data «oiutionârii,

17/04/2014


Data ellber^

i terrr.'U tun i


4 d

*

1


1 [                    w*   ®

y *g   * **-J" ~._F

•*•*»>. ^J^rrrjf <

~v.          r - •*>

’’ • -x^r ~J

yprj»

L mvkî£>*«

1 * **

• <A ^.*•‘-2^

u **■ x*^-^        ;

••                 •* '      * -x

pi                                     -^frw                       *

• 4/6'

i         w ** *

► *■ i - - -i»'

Xi »>. 4< £tA*

^r-—*"*

pS=r-=rr

--*■JDECATORIA cluj-napoca qq53T -T1X-. 97-1 Z-2'0-0'3        


r

<

i

I

I

I

î

>


9

ii

l

I !

i

f i f

a

t


-’A\


s-:s,02rwn

3


. W» . X
PkjMArtlA MUNICIPIUL^


CLU.I-NAPOCA


ț?(jb S&U*

/V

fc^^^>«2X/î **•/


ne


C. !■

/7tnrU-(U_P

,zj7


tJpchtd*

J

&/}•*

Ju 6 Aa/ 5/2^ •<’2-

. C <? AU A’<7? t


A<v4^'r

?el$ Al nr.

J,    uV*î-s cvtu -

iuc^reck

° >


Zk? , u/5

&

V***  'i®'w

an-Zâ- x JU 23,. 03 -•


ir.

grăbește țe ^r.

vedtehzz   a<~V /

z^£/^ / CX ui*** oU dbJc CJw

5- //* Tjd 1$


24-.o?. Zoi yiec^ C^x» fă O^'


CoS-â C€FUt adîCiiilnCÂTcj. UfuidiQI thu âui’


ia i mi »/ •’ 4 T' l/U I 11IV 1


P R O C IJ RÂ S P E C I A L Ă


Subsemnatul JUCAN ANANIE, domiciliat în mun.                         ___

__                     ’                                 •    —           J----— —-

_____ având CNP           ____, prin prezenta o împuternicesc cu puteri depline pc GHIRAX IOWA-CODRUȚA, domiciliata mun.

Cluj, având CNP                , posesoare a C.L sena                 eliberată la data de

03.05.2012 de SPCJIîP Cluj, ca in numele meu și pentru mine să mă reprezinte la Primăria Cluj-Napoca în dosarele nr. 270033/45/16.0 7.2015 și nr. 81053/45/27.02.2015, să meargă in audiență pentru dosarele menționate, să facă diligentele necesare pentru rezolvarea acțiunilor din dosarele menționate, să solide proiect HCL, sâ ridice orice fel de documente și adeverințe emise pe numele meu și ulterior să ridice documentele eliberate .--

în scopul îndeplinirii prezentului mandat, mandatara i declarații, semnând în numele meu și pentru mine oriunde va fi necesar in limitele prezentului • mandat, semnătura ei fiindu-mi opozabilă.

Prezentul mandat este cu titlu gratuit, netransmisibil și valabil 3 (trei) ani autentificării prezentului act.

Notarul public instrumentator al actului aduce la cunoștința mandantului, faptul că este operator de date cu caracter personal, în temeiul Legii nr. 677/2001, în sensul că datele personale puse la dispoziția notarului public suni folosite numai pentru întocmirea actelor solicitate și nu in alte scopuri.

I ehnoredactatâ la Societatea Profesională Notarială Jakab Etelka și Teleky Zsolt-Attila, azi, data autentificării, intr-un exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului pubhc și două duplicate, din care un exemplar pentru arhivă și un exemplar s-a eliberat părții.—


ir


ea va putea formula cereri și


de-la data


Mandantul,

S.S. JUCAN ANANIF.ROMÂNEA

Uniunea Națională a Notarilor Publici

Societatea Profesională Notarială Jakab Etelka și l eleky Zsolt-Attila Licența de funcționare nr. 2968/2601/16.12.2013

Sediul: Cluj-Napoca, str. Horea ur. 28-30 apt. 6,jud.Cluj

Tel./Fax: 0010-264 150381

E-mail: bnpjakab@2TnaiJ.coni


ÎNCHEIERE l)E AUTENTIFICARE or. 1419

Anul 2015 luna Septembrie Ziua 30


JIJCAN AN ANTE, domiciliat în mun.

eliberată la data de


având CNP                   identificat cu C.l. seria

11.04.2011 de SPCJEP Cluj, în nume propriu —

A

după ce a citit actul, a declarat ca i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse in act reprezintă voința lui, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar original, precum și cele - anexe. '*       V

Ar i» r ’                   *          w

în temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 26/1995, republicată, se declară autentic prezentul înscris.                              -•  • ♦       *

S-a încasat onorariul în sumă de 49,60 RON, cu bonul fiscal nr. 0019/30.09.2015.

Notar public,

S.S TELEKY ZSOLT-ATTILA

L.S.

II


Prezentul duplicat s-a întocmit în 2 exemplare, de 1 eleky Zsolt-Attila, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.

Obiect:

Casă de locuit

str. Magaziei nr. 16

Cluj-Napoca

Completarea nr. 2 laBeneficiar:


•lucan Ananie

str. Câmpeni nr. 13. ap. 1 Cluj-Napoca

Destinatar: Cosiliul Local Cluj-Napoca

Completare la raportul de evaluare

Nr. 2

Subsemnatul ing. Toda Mihai membru CET-R și ANEVAR, prezint la cererea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca prin Direcția I atrimoniul Municipiului și Evidența Patrimoniu și Cadastru, următoarea completare la raportul de evaluare întocmit pentru imobilul din str. Magaziei nr. 16.

La comanda d-nului Jucan Ananie am întocmit un raport de evaluare a unei construcții situată în mun. Cluj-Napoca, str. Magaziei nr. 16, raport care urmărea stabilirea unei sulte pentru porțiunea de clădire care se află pe proprietatea Statului Român.                                    #

Ulterior Direcția de Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului a solicitat refacerea raportului în funcție de suprafața reală ce se va determina prin măsurători efectuate la fața locului, suprafață care s-a dovedit a fi mică decât suprafața menționată în sentința ce a stat la baza întabulării. în aceeași sentință se face referire și la o. sene de anexe existente pe terenul respectiv ( spălătorie și magazie) care însă NU EXISTĂ LA FAȚA LOCULUI, și nu existau nici în anul 2012 când s-a făcut înscrirea în Cartea Funciară a sentinței, fapt pentru care topograful care a întocmit documentația cadastrală de înscriere a sentinței, nu le-a propus spre înscriere în CF.                                •

Standardele de evaluare nu permit stabilirea prețului unui bun care nu există și despre care nu sunt date concrete privind structura, starea tehnică, dotarea cu utilități, vechimea, etc.

în consecință pentru cele două anexe atribuite prin sentință apartamentului nr. 1, compuse din: spălătorie cu S = 6,6? mp și magazie cu S = 15.53 mp, am încercat o evaluare a bunurilor respective pe baze pur tehnice, pornind de la următoarele premise:

-sunt construcții vechi, edificate o dată cu clădirea principală, aproximativ în anul 1900, cu structură rudimentara, pereți subțin.

 • - ca și utilități: energie electrică și apă la spălătorie.

 • - nu au încălzire, iar finisajele sunt simple (rudimentare).

Valoarea s-a stabilit în baza catalogului nr. 124 Reevaluarea clădirilor de locuit și administrative5' fișa nr. 11 “Dependință izolată”.

Imp (Ad). 535 lei/mp (Vi)


 • - Unitatea de referință:

 • - Valoarea de înlocuire:

 • - Coeficient de uzură:      0,05 (PI35/99. anexa 34)

 • - Suprafața desfășurată:    24,40 mp

Vi = 535 x 24,40 x 0,05 = 652.70 lei

Coeficient de actualizare comunicat de CET-R: 19434,876 pentru un curs valutar de 1 E = 4,4509 lei

Vta - valoarea tehnică actualizată

Vta = Vi x Ki x 19434,876

Ki = 1,0

Vta = 652.70 x 19434,876 = 12685144 lei ROL

1269 lei RONÎ

Pentru cota Statului Român, ce reprezintă 35,29%, rezultă o valoare de:

V= 1269 x 35,29% = 447,83 Iei

Rotund: 448 lei           Prețul include TVA.

Această valoare se va adăuga la valoarea construcției calculată în prima completare la raport.

Lucrarea s-a întocmit în 3 exemplare și mai cuprinde:

- anexa nr. 1 - releveul magaziei și spălătoriei preluat din raportul de expertiză.

4.10.2015


Evaluator,

ing. Toda Mi hai membru CET-R și ANEVAR


■^SS-

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENTA PROPRIETĂȚII SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU

NR. 410205/453/10.11.2015

NOTĂ DE OPINIE

In urma verificării completării la Raportul de evaluare întocmit pentru imobilul situat în str. Magaziei nr. 16, s-a constatat că raționamentul evaluatorului Toda Mihai este corect, având în vedere faptul că, anexele pentru care s-a dispus evaluarea nu există fizic. Calculele sunt corecte, drept urmare consider valoarea opinată justă în speța de față

Valoarea de 448 lei, care conține TVA, respectiv 101 euro (curs valutar 1 euro = 4,4194), care

reprezintă valoarea pentru cota statului român, va fi adăugată la valoarea din raportul inițial, unde valoarea pentru cota statului român este de 14 716 euro, rezultând o valoare de 14 817 euro. Consider că această

valoare este justă pentru cota parte din construcție pe care o deține statul român, având în vedere faptul că statul român nu deține terenul de sub construcție, iar construcția are un grad de uzură foarte ridicat.

Dacă considerați opinia de mai sus pertinentă, coroborat cu interesele Consiliului Local al municipiului Cluj, recomand însușirea completării la raportul de expertiză.

Evaluator autorizat


• •


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MU NI C U’ IUL U1 CLUJ-NAPOCA

U DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

Jf                          Str Moților nr. 3.400001 Cluj-Napoca, România;.

TcL *-40-(0)264-59 60 30/59.69.36. interior 4520/420! ; Fxv +40 (0)264-599.329


i r

M.

I

V *

ivri


SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU

Nr.: 270033/453/14.09.2015


Către,


Domnul Jucan Ananie


Str. Câmpeni nr. 13, ap. 1


CLUJ-NAPOCA

Referitor la solicitarea Dumneavoastră privind sistarea stării de indiviziune uncipiul Cluj-Napocai, str. Magaziei nr. 16, vă comunicămasupra imobilului situat în următoarele:

Imobilul care face obiectul solicitării de ieșire din indiviziune se compune din teren in suprafață de 116 mp. identificat prin nr. cadastral 294094 (nr. topo. 9181/1/1/1) și construcția cu nr. cadastral 294094-C1, cu următoarea descriere: trei camere, două bucătării, antreu, cămară de alimente, urcare la pod, coborâre la pivniță și pivniță.

Imobilul este înscris în C.F. nr. 294094 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea lui Jucan Ananie în cotă de 1/1 parte asupra terenului și în favoarea lui Jucan Ananie în cotă de 6471/10000 parte și a Statului ro local al municipiului Cluj-Napoca în cotă de 3529/10000 parte asupra construcției.

Potrivit raportului de evaluare, întocmit de expert evaluator ing. Toda Mihai, • construcția este evaluată la valoarea totală de 41700-curo:, iar sulta care revine Statului - • - • Român raportat la cota de proprietate de 35,29% este de 14716 euro.

Imobilul provine din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 253132, înscris în CF nr. 253132 sistată, în baza Hotărârii Judecătorești nr. 14846/2012.

Conform încheierii nr. 40441/2012, înscrierea imobilului în CF nr. 253132 s-a făcut în baza Sentinței civile nr. 6286/2003, în cotă de 6471/10000 în favoarea lui Dezsi Ileana ludita și în cotă dc 3529/10000 în favoarea Statului român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.                             •

Sentința civilă nr. 6286/2003 a dispus, în baza raportului de expertiză efectuat de expert Mircea Mihai, dezmembrarea imobilului cu nr. topo. 9181, situat în str. Magaziei prin formare de loturi, astfel:

Lotul 1, cu nr, topo. nou 9181/1, teren în suprafață dc 363 mp., cu casă compusă din 2 apartamente, care urma să fie înscris în CF colectiv nou, în favoarea lui Szoke Maria Magdalena în cotă de 106/363 parte, Dezsi Ileana ludita în cota de 166/363 parte și Statul român în cotă de $1/363 parte.

Cele două apartamente se constituie în:

Lotul 2, cu nr. topo. nou 9181/1/1, ap. 1 compus din 3 camere, două bucătării, antreu, cămară de alimente și urcare la pod, cămară de alimente și cob

■ și pivniță cu suprafață utilă de 110,32 mp., cu p.i.c. în cotă dc 65


IIIt


îtrj.l pivu.lLl

nexecompuse din spălătorie și magazie în suprafață de 22 mp., atribuit lui Dezsi Ileana Iudita asupra 64,71/100 parte și totodată Statului român asupra 35,29/100 parte, în administrarea Consiliului.local al municipiului Cluj-Napoca;

Lotul 3 — ap. 2, cu nr. topo, nou 9181/l/D, atribuit numitei Szoke Maria Magdalena.

Lotul 4 cu nr topo. 9181/2, teren in str. Fierului în suprafață de 87 mp., atribuit numitei Nanța Laura Terezia.

Prin Sentința civilă nr 14846/2011 se dispune partajarea în natură a terenului în suprafață dc 363 mp., înscris în CF nr. 253132, in trei loturi:

Lotul I în suprafață de 53 mp. să fie atribuit în natură numitei Szoke Mana Magdfelena;

Lotul II, în supratață de 166 mp., în favoarea numitei Dezsi Ileana Iudita,cu obligația de a întocmi contract de vânzare-cumpârare autentic pentru suprafața de 50 mp. în favoarea numitei Szoke Maria Magdalena;

Lotul III, în suprafață dc 91 mp. să-i fie atribuit Statului român;

Lotul IV, în suprafață de 53 mp., în favoarea numitei Szoke Klara Apollonia.

In cuprinsul sentinței nu se face nici o referire asupra construcțiilor aflate pe terenul în suprafață de 353 mp.

Fațâ dc inadvertențele constatate cu privire la dispozițiile instanței și înscrierile din cărțile funciare, v-am solicitat lămuriri din partea evaluatorului Toda Mihai cu privire la obiectul evaluării, ținându-se cont, cumulativ de datele din CF, inspecția de la lata locului și datele din Sentința civilă nr. 6286/2003 prin care s-a efectuat partajul construcției.                       ’ ■                               ••             •

Urmare acestei solicitări am primit Completarea la raportul de evaluare, înregistrată sub nr, 270033/16.07.2015 în care expertul se referă la descrierea din CF imobilului și reface tabelul dc calcul pentru o suprafață utilă mai mică, pe care o declară ca fiind cea reală, rezultând valoarea de 37800 Euro, din care Statului român îi revine sulta de 13.340 Euro. Documentul nu ia în considerare dispozițiile Sentinței civile nr 6286/2003.        ”   ’        ■'           .7-- - —• ----- ----- .........

Având în vedere cele expuse, vă comunicăm că nu putem promova proiectul de hotărâre până la momentul la care evaluarea coincide cu lotul atribuit prin Sentința civilă nr. 6286/2003 numitei Dezsi Ileana Iudita în cotă de 64,71/100 parte și Statului român în administrarea Consiluilui local al municipiului Cluj-Napoca in cotă de 35,29/100 parte, respectiv: Apartamentul I, cu nr. topo. 9181/1/1, compus din: 3 camere. 2 bucătării, antreu, camara de alimente și urcare la pod, cămară de alimente și coborâre la pivniță și pivniță cu suprafață utilă dc 110,32 mp., cu p.i.c. în cotă de 65/100 parte și anexe compuse din spălătorie și magazie în suprafața de 22 mp.


DIRECTOR,

IULIA AKDEUȘ

(wl)

COMPLETARE LA RAPORTUL DE EVALUARE


Obiect:

Casă de locuit str. Magaziei nr. 16

Cluj-Napoca

Beneficiar:

Jucan An a ni e

str. Câmpeni nr. 13 ap. 1 Cluj-Napoca


Destinatar:


Consiliul Local Cluj-Napoca


Evaluator:


ing. Toda Mihai membru CET-R si ANE legitimație nr. 16680TOM ’ ■HUI lerttmartj Nr 16*80

ViUNi 2015 J


Completare la raportul de evaluare

Subsemnatul ing. Toda Mihai, membru CET-R și ANEVAR posesor al legitimației cu or. 16680, am întocmit prezenta completare în baza adresei nr.’ 250259/453/02.07.2015 prin care Direcția Patrimoniu și Evidenta proprietății a Primăriei Cluj-Napoca a solicitat d-nului Jucan Ananie clarificări privind construcția din str. Magaziei nr. 16.

S-au solicitat următoarele:

1. Descrierea completă și detaliată a obiectului evaluării, raportat la suprafața înscrisă în Cartea Funciară, suprafața din tabelul de calcul din raport și suprafața reală constatată la fața locului.

Răspuns: La pagina 4 din raport, pct. 1.3 situația juridică, este descrisă construcția care face obiectul evaluării. Conform CF suprafața construită este 116 mp, suprafață identică cu cea a terenului aferent și identică cu cea din raportul de expertiză. Conform aceleiași cărți funciare, suprafața utilă este de 110 mp (rotunjit) față de 110,32 mp cât se menționează în sentință. Suprafața din măsurători făcute pe teren este de 104,15 mp. în tabelul de calcul prin metoda comparațiilor s-a folosit suprafața de 116 mp, care reprezintă suprafața construită.

2. Opinia asupra valorii să fie exprimată unitar pentru suprafața reală ( tabular și extratabular), luată în calculul evaluării.

Răspuns' Suprafața reală utilă este de 104,15 mp. S-a refăcut tabelul de calcul prin metoda comparațiilor de piață, pornind de la această valoare (care cuprinde și suprafața tabulară și cea extratabulară ).

A rezultat o valoare de: 167136 lei ( 37800 E )

din care Statului Român îi revine suma de : 58982 lei ( 13340 E )

Modul de calcul este prezentat în anexa nr. 1

Anexa nr. 2 cuprinde o schiță a clădirii, cu măsurătorile făcute pe teren.

14.07.2015


Evaluator, ing. Toda Mihai membru CET-R și

Anexa nr. 1

Metoda comparațiilor directe ( clădire fără teren) Comparabilele pentru clădire au fost selectate din anunțurile postate pe internet.

Comparabila COI - Vânzare casă cochetă cu 562 mp teren, cartier Gruia, 4 camere, bucătărie, 3 băi, balcon, sup. utilă 130 mp, 158000 E.

Comparabila C02 - Casă solidă ideală locuință două familii,zona Gruia, 5 camere, 3 bucătării. 3 băi, suprafața utilă 200 mp. 150000 E.

Comparabila C03 - Vânzare teren 420 mp și 2 case 107 mp total, zona Gruia. 2 camere suprafața utilă 107 mp, 130000 E.

Comparabila C04 - Casă solidă situată în cartierul Gruia, str. Conductorilor, 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 1 balcon, 1 terasă, suprafața utilă 198 mp, 140000 E.


articr

uprahua casa (Su )

eren

araj

una si anul tranzacție: de vanzare (Eur)


ruta

130

62

A


158000


Co 2


Col


diui ale piețe: (data anzanj) rectic pentru condiții


Ofertă


•10% ■15800


142200

itni teren

-95540

cu

î (Eur)

de proprietate


orectie pentru drepturi


t corectai (Eur)


ondim de finanțare


dc vanzare


ruta

00

26

T

erbr 2015 ferii 50000


ruia

107

20


r. 2015 ferii 130000ebr. 2015


140000


ferii


•10% ■15000


135000


W26 •72420


^2580


ORECTTl SPECIFICE TRANZACriEl


teeral


Jcmolabile


bfertă

■ 10%

-13000


117000


20 71400


5600


Oferii


-10% ■14000


1126000


351 •59670


6330


te erai


lata cashUna uttlâ(mp)         [104,15

130

boo           1

107             j

198                1

Corecție fata de cotatie 1

-20%

-48%            !

•2,5%

-47%

P

Corecție    (Eur)      |

-9000

29991

r 1215

-31440

fr’ret corectat (Eur)      |

36260           1

132589

44385

34890         1

___•_                                           1

Lrruia

tâ, elocuibilă


27195

27701

□ 7727

27912

jNu sunt           |

ku sunt

Nu simt           .

hu sunt

27195

(27701

37727

27912

uintâ


7195


770!


7727


137727

27912

-17.5%

-67%           ]

17,5%

57%               1(

-------:----------------------------1.Valoarea imobilului supus evaluării:

Rotund: 37800 E echiv. 167136 lei Prețul include TVA.

■ •


Cota aferentă Statului Român de 35,29%, valorează: 13340 E echiv. __                                            •       58982 lei


La data evaluării ( 26.02.2015) 1 EEvaluator, ing. Toda Mihai membru CET-R și

CARTE FUNCIARA NR. 294094


COPIE

-ANCPI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

ACllTȚIA IATHîMU                                                           w

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI
TEREN intravilan Ad

1 Nr

1 crt

Nr.cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp) i

w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  •* -a »—■ _                                              „,, _ ,

1                            Observații / Referințe                            1

Al

294094 ~i

Dm acte 116,

Masurata:116

CONSTRUCȚII Nr crtCI • Construcție compusa din: 3 camere, 2 bucătării, antreu, camara de alimente, urcare la pod, coborâre ta pivnița si pivnița.


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE


Observații / Referințe


________Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

~                22*       i

Hotarare judecătoreasca nr. 14846. din 03.10.2011, emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 75340/10-08-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 40441/13-04-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 6257/05-01 -2012 emis de DIR. IMPOZITYE SI TAXE LOCALE CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 6377/06-01-2012 emis de PIR. IMPOZITE SI TAXE LOCALE.______________________

1 Se înființează cartea funciara 294094 a imobilului cu numărul cadastral 294094/

Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 253132

înscris in cartea funciara 6756 (identificator electronic 253132);


Sentința civila nr. 6286/2003, emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA


• a n—a A A

*              I                                       I ‘                           '

H tXZSl ILEANA IUOFTA
A4


Act notarial nr. 86, dm 14.07 2009, emis de BNP JAKAB ETELKA


Al»nțdbtHere. drept de PROPRIETATe, cv tttkH de drept-mcstefHre, -ea bun propriu, debendiț-prm Suc-restune. cota actuale G? ccta evtwle 937-363


Hotarare judecătoreasca nr. 22709/211/2009, din 26.09.2009, emis de Judecătoria Cluj Napoca, înscris sub semnătură pnvata nr. 292/24-02-2012 emis de Szoke Mana Szoke Klara Dezsi Ileana; hotarare judecătoreasca nr. 14846/2011/03-10-2011 emis de Judecatona Cluj Napoca, act administrativ nr. 18262/21-02-2012 emis de BCPI Cluj Napoca, act administrativ nr. 18266/21-02-2012 emis de BCPI Cluj Napoca;

L—J2=□-------------------------------------------


B6


se notează respingerea cererii înaintate de SC TOPOVEST SRL pentru SZOKE MARIA având ca obiect actualizare date carte funciare in baza sentinței 14846/2011 emisă de Judecătoria Cluj Napoca la dosar 27709/211/2009.


---

| Act administrativ nr, 20638, din 27.02.2012, emis de bcpi cluj


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legu Nr 67V,.


■'■ — — —----a——

poziție transcrisa din CF 253132/Ouj-Napoca inscnsa pnn încheierea nr. 7S340 din 17/07/2012;

Al


-1

H

înscrieri privind dexmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / ReferințePagina 2 din 4

.....■’ 1<?


Anexa Nr. 1 la Partea I


: Ciur
Date referitoare la teren

[Categorie | folosința j

[intra] vilan]

Supraf (mp)

. tarla

rNr- ! | parcela

L Wr- _ Topografic

|               Observații / Referințe               |

1

Curți construcții

DA

Din acte: •;

Măsurată: 116 J

-

1 1

hj".. * . .'■*             "ii

Date referitoare la construcții

Nr. Crt. ;

|   Număr

[ Destinația ponstructie]

1 Supraf. (mp) .

[ Situație juridica i

i                 Observații / Referințe                 j

Al.l

294094 Ci

construcții de locuințe

Din acte: 110; [

Masurata:110

Cu acte

CI - Construcție compusa din: 3 camere. 2 bucătării, antreu, camara de alimente, urcare la pod, coborâre la pivnița si pivnița

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

1 Punct

| sfarsit

Lungime    1

| segment ’’ (m) |

1

“ ~2

R         22.6

2

3

1 5,6

3

1                4

6.0

—ăl

5

1.1

care cantine date cu caracter

Lungime Segmente


început sfarsit


Lungime


segment " (m)


d‘”t?.ep“„l«7e«'edrot,'m7.,''d"ln B"nul “* P,ect" S,,r70 “              '* 10 »"«">«»•

P e este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.


-ic-CpNF£)RM C(J

^^^^NALUL

~l


* S - •*           -   11     -

i ?i "’-wriV inl3 »l

'<?z»’Wnv i1»               4~^jn

Pagina 4 din 4


COPIE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. oda strai Nr.topografic


Suprafața* (mp)


Observații / Referințeînscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale


Observații / Referințe


108475 / 09.10.2012


Bl


Se înființează cartea funciara 294095 a imobilului cu numărul cadastral 294095/

Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 253132 inscrts m cartea funciara 6756 (identificator electronic 253132);_________________


Sentința civila nr. 6286/2003, emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA


B2


I

4) D€XS1 ILEANA 1UOHA


Al


Al

- —Intaouwe-, drept-de PROWI


9

I)


Act notarial nr. 86, din 14 07.2009, emis de BNP JAKA8 ETELKA


B4


Al


12


B12


A.           A ru


Intabula re, d»ețH dePROPRI €TATF ,-eu-M4ui-de dobeedH pne Suecestune, eeta actuala 0, cete


Al


ojc jap y in/w


B12


Hotarare judecătoreasca nr. 22709/211/2009, din 26.09.2009, emis de Judecătoria Cluj Napoca, înscris sub semnătură privata nr. 292/24-02-2012 emis de Szoke Mana Szoke Klara Dezsi Ileana; hotarare judecătoreasca nr. 14846/2011/03-10-2011 emis de Judecătoria Cluj Napoca; act administrativ nr. 18262/21-02-2012 emis de BCP! Cluj Napoca; act administrativ nr 18266/21-02-2012 emis de BCPI Cluj Napoca;


B6


se notează respingerea cererii înaintate de SC TOPOVEST SRL pentru SZOKE MARIA având ca obiect actualizare date carte funciare »n baza sentințe» 14846/2011 emisă de Judecătona Cluj Napoca la dosar 27709/211/2009.

poziție transcnsa din CF 253132/Cluj-Napoca, inscnsa pnn încheierea nr. 20638 din 27/02/2012;______________D/ / AUvâ


Pagina 1 din 4B12

întabutare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA,

Aî 1

cota actuala I / 1. cota inițiala 1/1

 • 1) statul român în administrarea

 • 2) CL CLUJ NAPOCA


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate.

Observații / Referințe


drepturile reale de garanție si sarciniPagina 2 din 4

Ci

Anexa Nr. 1 la Partea ITEREN intravilan

i

Nr. cadastral

r

Suprafața masurata (mp)*

’--— 9

Observații / Referințe

294095

2L 1

1 * . ___.
Nr

crt

Categorie folosința

llntrai vilan

1 Supraf (mp)

Nr. tarla

Nr. 1 parcela

Topografic

[              Observații / Referințe

1

1

curți construcții

OA

Dtn acte: •;    |

Masurata 91

Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan»

Punct inceput

Punct sfarsit

1    Lungime

1 segment ” (m)

1

2

3,5

r ' *

3

23,8

3

4

2.2

4

5

5

6

2,6

6

71

I                  12,4

7

1

Bl

1 1.1

__________îi

L

6,0•• Lungimile segmentelor sunt determinate In planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. ••• Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mid decât valoarea 10 centimetri.

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU NR. 81053/453/30.03.2015


REFERAT

privind solicitarea formulată de Jucan Ananie de sistare a stării de indiviziu pentru imobilul format din construcția situată în Cluj-Napoca.

str. Magaziei nr. 16

Prin prezenta vă informăm că Jucan Ananie a solicitat prin adresa nr. 81053/2015 sistarea stării de indiviziune pentru imobilul care face obiectul prezentei. Petentul a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului (construcției) în cotă de 64,71% și a terenului în cotă de 100% (116 mp) prin actul de vânzare cumpărare nr. 389/04.04.2014 încheiat cu Dezsi lleana-ludita, cota t

de 35,29% fiind în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dreptul de proprietate al imobilului este întabulat în cartea funciară nr. 294094, fiind identificat prin nr. cadastral 294094-C1.

Petenții au depus raportul de evaluare prin adresa nr. 81053/2015, raport care, în urma verificărilor, s-a constatat că acesta este întocmit conform Standardelor de Evaluare, iar valoarea opinată în raport, de 14 716 euro pentru cota parte din imobil deținută de Statul român, respectiv pentru 35,29% din 116 mp (40,93 mp construcție), poate fi considerată justă, ancorată în realitățile pieței specifice, ținând cont de starea tehnică precară a construcției și de faptul că statul român nu deține și cotă parte din teren.

Ne bazăm cele afirmate mal sus. respectiv opinia asupra valorii, pe următoarele considerente: valoarea opinată în raport este de aproximativ 360 euro/mp. în Grila întocmită pentru Camera Notarilor pe anul 2015 valoarea unei construcții sililare (fără terenul aferent) este de aproximativ 275 euro/mp. deci valoarea opinată în raport este mai mare decât o valoare medie conform grilei amintite în zona subiect. în plus, petentul a cumpărat cota de 64,71% din construcție plus terenul în suprafață de 116 mp cu prețul de 22 000 euro.

Menționăm că, cota parte deținută de către statul român este închiriată către solicitantul Jucan Ananie . care are contractul de închiriere nr. 191578/12.11.2014.

Având in vedere cele de mai sus, vă rugăm să dispuneți asupra variantei alese

 • 1. Aprobarea sistării stării de indiviziune prin atribuirea petentului Jucan Ananie a cotei de 35,29% din imobilul situat în str. Magaziei nr 16, cu plata unei sulte către Statul român pentru cota deținută de acesta în valoare de 14 716 euro, conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Toda Mihai, întocmindu-se în acest sens un proiect de HCL.

 • 2. Neaprobarea sistării stării de indiviziune, fapt care va conduce probabil la o acțiune în instanță.


SEF SERVICIU

MIHAEL> MJRON

ÎNTOCMIT

ȘTEFANIA CUCEREANUCONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA '

SERVICIUL REVENDICĂRI. FOND FUNCIAR Si REGISTRU AGRICOL

Nr.93549/304/30.03.2015
CĂTRE.


SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU SI CADASTRU


Ca răspuns la solicitarea dvs., referitoare la situația juridică a terenurilor, identificate de dvs.cu nr.topo.l 1000 și 9181, vă comunicăm că in baza de date existentă cuprinzând cererile de revendicare depuse în baza legilor de fond funciar nu rezultă notificări pentru aceste parcele, dar menționăm că nu toți revendicatorii au menționat în cererile de revendicare ce nu topografice revendică și nu toți au depus cărțile funciare pentru parcelele revendicate ca urmare există posibilitatea ca după ce vor fi completate dosarele cu toate actele doveditoare să mai fie și alte suprafețe de terenuri revendicate din parcelele indicate mai sus, art.l I, alin.8, stipulează:,, în cazul in care după înregistrarea cererii fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie pentru suprafețe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafață dovedită "

Nr.topo.l 1000, CI*.2772, str. Moților nr.9- Dispoziția nr.2674/18.10.2001, modificată prin Dispoziția nr.3243/06.12.2001, s-a restituit în natură ap.6 și cola de teren de 180/1490 (constând în terenul aferent ap.nr.6 și curte). Pentru ap.nr.7 și 8 (înstrăinate în ham Legii nr. 112/1995) s-a propus ofertă de restituire prin echivalent.

Prin Hotărârea nr. 175/1996, completată prin Hotărârea nr.32/2000, emise în baza Legii nr.l 112/1995, au fost restituite apartamentele nr.l, 4 și 5 și teren în suprafață de 781.8 mp.

Nr.topo. 9181, CF.6756- Dispoziție de respingere nr. 1177/2005, privind cota de 12/48 parte din imobilul situat în str.Magaziei nr.l6.

■WBmulțumim pentru colaborare.


«I


ereCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

Nr. 116723/303/28.04.2015

CĂTRE

D PME P

SERVICIU EVIDENTA PATRIMONIU SI CADASTRU

ii


Urmare notei interne cu nr. de mai sus, prin care ne solicitați a va comunica daca imobilul situat in municipiului Cluj-Napoca str. Magaziei nr. 16 face obiectul unui litigiu de orice natura, va aducem la cunostiinta următoarele:

In cadrul Serviciului juridic-contencios litigiile in care municipalitatea este parte sunt opisate in registrele de evidenta a cauzelor după numele reclamantilor, si nu după adresa imobilului in litigiu, identificări CE sau numere topo. începând cu anul 2006 aceasta evidenta cuprinde parțial si adresa administrativa a imobilelor care fac obiectul litigiilor in care municipalitatea este parte.

In momentul actual, in evidentele serviciului juridic nu este înregistrat nici un litigiu privind imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, dar este înregistrat un litigiu finalizat pentru imobilul situat pe str. Magaziei nr. 16, identificat cu nr. topo 9181/1/2.

Totodată, pentru o mai buna informare, va rugam sa consultați dosarul juridic al imobilului din cadrul direcției dvs.

întocmit

Liliog^PetcaDIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU Șl CADASTRU*

NR. 81053.1/453/15.04.2015

NOTĂ DE OPINIE

Raportul depus prin adresa 81053/27 02.2015 a fost verificat de către subsemnata,

evaluator autorizat Ștefania Cucereanu. în urma verificării

raportului s-a constatat că acesta este


întocmit conform Standardelor Internaționale de Evaluare, iar valoarea opinată în raport, de 14 716 euro pentru cota parte din imobil deținută de Statul român, respectiv pentru 35,29% parte (40,93 mp construcție), poate fi considerată justă, ancorată în realitățile pieței specifice, ținând cont de starea tehnică precară a construcției, faptul că statul român nu deține și cotă de teren.

Ne bazăm cele afirmate mai sus. respectiv opinia asupra valorii, pe următoarele

considerente valoarea opinată în raport este de aproximativ 360 euro/mp în Gnla întocmită

pentru Camera Notarilor pe anul 2015 valoarea unei construcții sililare (fără terenul aferent) este de aproximativ 275 euro/mp, deci valoarea opinată în raport este mai mare decât o valoare medie conform grilei amintite în zona subiect. în plus, petentul a cumpărat cota de 64,71% din construcție plus terenul în suprafață de 116 mp cu prețul de 22 000 euro.

Evaluator autorizat

Ing. Ștefania Cucereanu


R0MAN1A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL CLUJ

DOSAR NR 971/2003

SENTINȚA CIVILĂ NR 6286/2003

ȘEDINȚA PUBLICA DIN 14.07.2003

Instanța compusă din:

JUDECĂTOR ANCA BUDIȘAN GREFIER:   TEODORA GIURGIU

Pe rol fiind soluționarea acțiunii civile formulată de reclamanta NARITA LAURA TEREZIA . împotriva pârâților CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA și alții, avînd ca obiect, uzucapiune

La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părților.

Procedura legal îndeplinită.

S-a tăcut referară! cauzei, după care, se constată că în încheierea de amînare a pronunțării din data de 25 iunie 2002, au fost consemnate concluziile părților, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentință                          —

INSTANȚA

Rețme că prin acțiunea civilă formulată de reclamanta NARIȚA LAURA TEREZIA împotriva pârâților STATUL ROMÂN prin CONSILIUL LOCAL al municipiului Cluj-Napoca SZOKE’MARJA MAGD ALENA , DEZSl ILEANA IUDITA, se solicită instanței pronunțarea unei sentințe prin care să se constate că reclamanta a dobîndit cu titlu de uzucapiune un drept de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 87mp înscris în CF 6756 Cluj, nr topo 9181, situat în Cluj-Napoca, str Magaziei, nr 16 Jud Cluj; să se dispună ieșirea din indiviziune asupra imobilului sus descris conform raportului de expertiză efectuat de expert Mircea Mihai, conform variantei H, fără sultă, cu cheltuieli de judecată. în motivarea acțiunii, reclamanta arată că este proprietară tabulară din anul 1968 a unui teren de 151 mp situat în Cluj-Napoca, str Fierului nr 33 înscris în CF 7107 Cluj cu nr topo 9198. Acest teren este alipit cu terenul înscris în CF 6756 Cluj cu nr topo 9181, Suprafața de 87 mp a cărui uzucapare se cere a fost folosită neîntrerupt de către reclamantă din anul 1968, posesia fiind continuă, neîntreruptă, netulburată, publică și sub nume de proprietar. Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâta Szoke a solicitat în principal respingerea acțiunii iar îh cazul admiterii ei să se dispună ieșirea din indiviziune conform varinatei II din raportul de expertiză sus menționat, fără sultă. Aceași pârâtă a înțeles sâ formuleze și cerere reconvențională prin care a cerut instanței să se constate ca este coproprietară alături de pârâți asupra imobilului înscris în CF 6756 Cluj, nr topo 9181, avînd cota de 14/48 parte asupra construcției și asupra 131 mp teren din imobilul casa din cărămidă pe fundație din piatră și beton, acoperită cu țiglă, cu. corp I 3 camere, 2 bucătării, antreu, urcare pod și pivniță iar corpul II fiind compus din 2

camere, 1 bucătărie, un loc de baie, o debara, o cămară alimente, magazie, spălătorie, 2 boxe , WC și curte în strada Magaziei nr 16. Mai arată că solicită atribuirea corpului II întrucît îl folosește iar pârâtei DEZSI ILEANA IUDITA solicită a-i fi atribuit corpul I de clădire pe care îl folosește iar terenul urmînd să rămînă în indiviziune. Pârâta DEZSI nu se opune admiterii acțiunii.'

Analizînd probele dosarului instanța reține următoarele:

Din extrasul CF 7107 Cluj cu nr topo 9198 . reiese că reclamanta este proprietară tabulară asupra acestui teren în suprafață de 151 mp. Din expertiza efectuată ir. cauză, a rezultat că suprafața de 87mp a cărei uzucapare se cere este alipită suprafeței de 151 mp situată în str Fierului nr 33 și este înscnsâ în CF 6756 Cluj cu nr topo 9181. A mai reieșit din același raport de expertiză că suprafața de 87 mp împreună cu suprafața de 151 mp este împrejmuită pe tot perimetrul de zidul casei pârâților și de zidurile proprietăților învecinate. Din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat că reclamanta folosește această suprafață dc mai bine de 30 ani, neîntrerupt, public și sub nume de proprietar, nefiind tulburată de nimeni în posesie Pentru acest considerent instanța consideră întemeiată acțiunea reclamantei, condițiile cerute de art 1890 Cciv fiind îndeplinite.


D:n extrasul CF 6756 Cluj cu nr topo 9181 asupra imobilului casă din cărămidă pe fundație din piatră și beton, acoperită cu țiglă, cu: corp I 3 camere, 2 bucătării, antreu, urcare pod și pivniță iar corpul II fiind compus din 2 camere, 1 bucătărie, un loc de baie, o debara, o cămară alimente, magazie, spălătorie, 2 boxe , XkC și carte în strada Magaziei or 16 sunt coproprietari pârâta SZOKE MARIA MAGDALENA asupra 14/48 parte construcții și 131/450 parte teren DEZSI ILEANA IUDITA asupra 22/48 pane construcții și 206/450 parte teren Pârâtul STATUT ROMÂN este coproprietar asupra 12/48 parte construcții și 113/450 parte teren. în vederea ieșirii din indiviziune , în cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize de către expert Mircca Mihai și a vinci îc vedere că părțile au solicitat ca aceasta sâ se facâ conform variantei U din raportul de expertiză, fără plată de sulte și totodată conform folosințe: faptice, instanța în temeiul art 728 Cciv va admite capătul de cerere privind ieșirea din indiviziune și va dispune ca aceasta să se facă prin formare de loturi, atribuire în natură, dezmembrare r.umete topo, fără plată de sulte și totodată conform folosinței faptice, conform variantei H. Astfel:

Lotul nr 1 cu număr topo nou 9181/1 -teren în str Magaziei nr 16 cu casă din cărămidă pe fundație beton acoperită cu țiglă, compusă din 2 apartamente în suprafață de 363 mp se va înscrie într-un Cf nou colectiv, și s-a propus sâ se înscris în tavoarea lui SZOKE MARIA MAGDALENA în cotă de 106/363 parte cu titlu de Lege 18 și partaj, DEZSI ILEANA rUDITA în cotă de 166/363 parte cu titlu moștenire, lege 18 și partaj și STATUL ROMÂN asupra 91/363 parte cu titlu prin lege și partaj; s-a mai propus să se înscris în această nouă CF colectivă și apartamentul nr 1 cu număr topo nou 9181/1/1 și apartamentul nr 2 cu număr topo nou 9181/1/II, iar p i c care se vor înscrie pe număr topo nou 9181/1 vor fi : gardurile, poarta de intrare, pereții comuni, cu fundațiile , branșamentele de apa ș: canalizare, gaz metan, electric în cotă de 65/100 parte aferenta apartamentului nr 1 și 35/100 pprte aferentă apartamentului nr 2.

Lotul nr 2 cu număr topo nou 9181/1/1, ipanamentul nr 1 compus din 3 camere, 2 bucătării, antreu, cămară alimente și urcare la pod, cămară de alimente și coborire la pivniță și pivnița cu suprafață utilă de 110, 32 mp, cu pic. în cotă de 65/100 parte și anexe compuse din. spălătorie și magazie cu suprafață de 22 mp s-a propus să se atribuie pârâtei DEZSI ILEANA IUDITA asupra 64,71/100 parte cu titlu prin moștenire, lege și panaj și totodată s-a propus să se atribuie si STATULUI ROMÂN asupra 35,29/100 parte cu titlu de lege - Decretul 23/74 și partaj în administrarea Consiliului Loca! al municipiului Cluj-Napoca

Lotul nr 3 cu număr topo nou 9181/1/L’ apartamentul nr 2 compus din 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente și baie cu suprafasâ utilă de 59,35 mp cu p.i.c în cotă de 35.100 parte și

anexe compuse din 2* magazii cu suprafața de 9,99 mp s-a propus să se atribuie pârâtei SZOKE MARI A MAGDALENA cu titlu prin cumpărare, moștenire, lege și partaj.

Lotul nr 4 cu număr topo nou 9181/2 teren în str Fierului nr 33 in suprafață de 87 mp s-a propus să se atribuie reclamantei NARIȚA LAURA TEREZIA cu titlu prin-uzucapiune și partaj. în temeiul art 46 din Deqretul-Lege 115/38 va dispune întabularea în Cf a lotului nr 4 în favoarea reclamantei cu titlu prin uzucapiune și partaj, bun propriu și de asemenea va dispune înscrierea noii realități imobiliare a nr topo 9181/1, 9181/1/1, 918 l/l/II în CF în favoarea proprietarilor descriși mai sus cu ocazia stabilirii loturilor. în temeiul art 276 CprCiv va dispune compensarea cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea civilă formulată de reclamanta NARIȚA LAURA TEREZIA domiciliată în Cluj-Napoca, str Fierului nr 33, jud Cluj împotriva pârâților STATUT- ROMÂN prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în str Moților nr 1-3. SZOKE MARIA MAGDALENA domiciliată în Cluj-Napoca, str Magaziei nr 16 și DEZSI ILEANA IUDITA cu același domiciliu.

.Admite cererea reconvenționalâ formulată de pârâta SZOKE MARIA MAGDALENA și in consecință.

- Constată că reclamanta NARIȚA LAURA TEREZIA a dobândit cu titlu de uzucapiune un drept de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de S7 mp înscris în CF 6_'56 Cluj nr topo 9181 Cluj și situat administrativ în str Magaziei nr 16 Cluj-Napoca

Constată că pârâta SZOKE MARIA MAGDALENA este coproprietara alături de pîrîți DEZSI ILEANA IUDITA și STATUL ROMÂN asupra imobilului înscris în CF 6756 Cluj, nr topo 9181, avînd cota de 14/48 parte asupra construcției și asupra 131 mp teren din imobilul casă din cărămidă pe fundație din piatră și beton, acoperită cu țiglă, cu: corp I 3 camere, 2 bucătării, antreu, urcare pod și pivniță iar corpul TI fiind compus din 2 camere, I bucătărie, un loc de baie, o debara, o cămară alimente, magazie, spălătorie, 2 boxe , WC și curte în strada Magaziei nr 16.

Dispune ieșirea din indiviziune conform raportului de expertiză efectuat de expert Mîrcea Mihai și care face parte integrantă din prezenta prin formare de loturi, atribuire în natură, dezmembrare numere topo, fără plată de sulte și totodată și conform folosinței faptice, astfel.

Lotul nr 1 cu r.umâr topo nou 9181/1 - teren în str Magaziei nr 16 cu casă din cărămidă pe fundație beton acoperită cu țiglă, compusă din 2 apartamente în suprafață de 363 mp se va înscrie într-un Cf nou colectiv, și se va înscrie în favoarea lui SZOKE MARIA MAGDALENA în cota de 106/363 parte cu titlu de Lege 18 și partaj, DEZSI ILEANA IUDITA în cota de 166/363 parte cu titlu moștenire, lege 18 și partaj și STATUL ROMÂN asupra 91/363 parte cu titlu prin lege și partaj; se va mai înscrie în această nouă CF colectivă și apartamentul nr 1 cu r.umâr topo nou 9181/1/1 și apartamentul nr 2 cu număr topo nou 9181/1/II, iar p i.c care se vor înscrie pe număr topo nou 9181/1 vor fi ; gardurile, poarta de intrare, pereții comuni, cu fundațiile , branșamentele de apă și canalizare, gaz metan, electric în cotă de 65/100 parte aferenta apartamentului nr 1 și 35/100 parte aferență apartamentului nr


catârii, șr peniță


Lotul nr 2 cu număr topo nou 9181/1/1, apartamentul nr 1 compus din antreu, cămară alimente și urcare la pod, cămară de alimente și cobiy^

în coti de 65/100 parte și anexe compuse din: je va atribui pârâtei DEZ


cu suprafața utilă de 110, 32 mp, cu p i c î spălătorie și magazie cu suprafață de 22 mp

asupra 35,29/100 parte cu titlu de lege - Decretul 23/74 și partaj în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. -•

Lotul nr 3 cu număr topo nou 9181/1/11, apartamentul nr 2 compus din 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente și baie cu suprafasțâ utilă de 59,35 mp cu pic în cotă de 35/100 parte și anexe compuse din 2 magazii cu suprafața de 9,99 mp se va atribui pârâtei SZOKE MARI A MAGD ALENA cu titlu prin cumpărare, moștenire, lege și partaj.

Lotul nr 4 cu număr topo nou 9181/2 teren în str Fierului nr 33 în suprafața de 87 mp se va atribui reclamantei NARTȚA LAURA TEREZIA cu titlu prin uzucapiune și partaj

La râmînerea irevocabilă a prezente: dispune întabularea în CF a lotului nr 4 în favoarea reclamantei cu titlu prin uzucapiune și partaj, bun propriu și de asemenea dispune • înscrierea noii realități imobiliare a nr topo 9181/1, 9181/1/1, 9181/1/11 în Cf în favoarea propriatarilor descriși mai sus la stabilirea loturilor.

Dispune compensarea cheltuielilor de jud

Cu apei în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publica din 14 07.2003


,    _________________ _                   ILEANA IUDIȚA

.71/100 parte cu titlu pnn moștenire, lege și partaj și totodată STATULUI ROMÂN
A

i

7 /

Dosar nr. 27709/211/2009

Operator de date cu caracter personal 3185

ROMÂNIA


JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

CIVIL


Sentința civila Nr. 14846/2011

Ședința publică de la 03 Octombrie 2011 Completul compus din: PREȘEDINTE Bogdan George Zdrenghea Grefier Cristina Daniela Szilagyi


Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant SZOKE MARIA MAGDALENA și pe pârât DEZSI ILEANA IUDITA, având ca obiect partaj judiciar

La apelul nominal se constata lipsa părților.

Procedura lega! îndepliniți.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier


INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față constata următoarele:

«A                             _


Pnn cererea de chemare m judecata înregistrată la data de 12 noiembrie 2009 pe rolul i sub nr.27709/211/2009, reclamanta SZOKE MARIA SZOKE

un. duj-Napoca, solicitând instanței ca pnn hotărârea pe care o va pronunța să dispună partajarea în natura a imobilul teren in suprafață de 363 mp, din muu. Cluj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, teren înscris in CF 253132-C1 Cluj (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 6756 Cluj), nr. topo 9181/1, copropncutea sa și a piraților de rând 1-3 pnn formarea de loturi, după cum urmează lotul I: în suprafață de 106 mp, să fie atribuit în natură, reclamantei și pârâtei de rând 2, SZOKE KLARA APPOLONIA, în cote de 1/2 fiecare, cu tidu de drept moștenire și partaj; lotul Ii: in suprafață de 166 mp, să-i fie atnbuit în naturi pârâtei de rând 1 DEZSI ILEANA IUDITA, cu tidu de drept moștenire, lege și partaj; lotul HI: în suprafață de 91 mp, să-i fie atribuit în natura pârâtului STATUL ROMAN, prin Consiliu! Local al mun. Cluj-Napoca, cu tidu de drept lege și partaj; sâ o obiige pe pârâta DEZSI ILEANA IUDITA, unică proprietară a unei suprafațe de teren de 166 mp dm mun. Cluj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, să încheie cu reclamanta contract autentic de vânzare-cumpărare cu privire la terenul în suprafață de 50 mp din parcela mai sus amintiră, conîorm contractului de vânzare-cumpărare sub semnături privată încheiat la data de 26.08.2009, teren identificat conform schița anexate, în caz contrar prezenta hotărâre să țmâ loc de ac: apt de întabulare, cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.

In fapt, reclamanta a arătat că ea și pârâții de rând 1-3 sunt coproprietari ai terenului în suprafață de 363 mp, reprezentând curtea imobilului din Cluj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, jud. Guj, teren înscris în CF 253132-C1 Cluj (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 6756 Cluj), nr. topo 9181/1, în cote părp: reclamanta - o cotă pane de 53/363, pârâu SZOKE KLARA APPOLONLA - o cotă parte de 53/363, pârâu DEZSI ILEANA IUDITA - o cotă parte de 166/363 și pârâtul Statul Român - o cotă parte de 91/363. Redamanu și sora sa sunt propnetare ubulare ale construcția edificate pe cota lor parte din acest teren - apartamentul 2 din spatele curții, apartament în care locuiesc, iar pârâu Deszi Ileana Iudiu și Șutul Român sunt coproprie Reclamanu a cumpărat de la pârâu Dezsi Ileana ludita, din terenul ce intra în proprietate, supra&ța de 50 26.08.2009, întrucât în mod practic folosesc ace! teren. Pentru ca reclamanta sâ-își însene dreptul cumpărat de la pârâu Deszi Ileana ludita este însă necesar să partajeze întreaga curte conform cotelor de proprieute. urmând ca ulterior să poată


Judecătoriei Quj-Napoca, sub nr27709/211/20C9, reclamanta MAGDALENA, a chemat în judecată pe pârâu DEZSI ILEANA IUDITA, KLARA APOILONLA, STATUL ROMÂN, prin Consiliu! Loca! a! :

• ♦       •     t                       •                 a


«•


iri asupra celeilalte construcții edificate pe teren - apartamentul 1 din partea din față, cou ei parte de p, prin contractul sub semnătură pnvatâ încheiat la dau de


de proprietate asupra terenului pe care l-a
opune în principiu, la admiterea acțiunii.

Reclamanta SZOKE MĂRIA MAGDALENA xn legătură cu vilocficare contract, față de conținutul CF ar. 253132 Cluj și față de conciuzule^completâm ru_ formulat precizare și completare a cerem de chemarr în judecată, solicitând instanța ca pp.•Jt*


hotărârea pe care o va pronunța să dispună partajarea in natură a imobilul teren în suprafață Cluj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, teren înscris în CF 253132-C1 ( /provenită din conversia de pe hârne a CF nr. 8756 Cluj), nr. topo 9181/1, copropseUte^ ^5dlî3 4>JS5                  după cute urmeazătjatjj tq

9181/1/4, să îmi fie atribuit in natură reclamantei, cu udu d ar. suprafață de 166 mp, cu nr topo 9181/1/1, sâ-i fie atribuita ijâta de rând 1 DEZSI ILEANA 1UDITA, cu adu de drept moștenire, lege și

ar toc»■


i; lotul IL* «V 4-


I t t* •


■MjarMBpiIAW Jipwoui#»!l

T<ZbV<Ib ar TmbiI Ai                                                            HfdiTJrUi wiV


de 26.08.2009» tari

schiței anexate, in caz contrar hotărârea ce o veți pronunța sâ țină loc de ar

urmează: parcela de teren cu nr topo 9181/1/4, 9161/1/ 1/2, în suprafețâ c-p favoarea reclamanta reclamante, ca bun propriu, cu ddu de drept moștenire • f •                                                                   M w a             a      _             bbj*

••

DF.ZSI TT F ANA IUDITA, ca bun propriu, cu ntiu de drept lege și partaj; parcela de teren cu c topo 9181/1/2, in suprafață de 91 mp, în favoarea pârâtului Statul Român; ca bun propmi, < titlu de drept lege; parcela de teren cu nr. topo 9181/1/3, în suprafață de 53 1 pârâta SZOKE KLARA APOLLONLA, ca bun propriu, cu ddu de drept moștenire.

^-Pârând GonsiliuLLocal al municipiului Cluj-Napoca, prin înscrisul-intitulat NOTE T ȘEDINȚA a arătat câ prin conqjlctarei adusa raportului de expcraza-impal. expertul respe

c^ce, singura preazare fiind câ prin noua partaj;


uit teorenca a terenului inițial (liber de construcții) in suprafaț


cotele afon

practic se atribuie terenul in suprafața de 50 mp dna Szoke Mina Magdaicnx teren obținu' baza unui contract sub semnătura pnvata încheia* cu parata Dezsi Ileana Iudita. Pârâtul a arăta după modul de desfășurare a expertiza si a concluziilor prezentate, rezulta faptul ca practic realizat o noua lotizare, mai

363 mp. practic pe planurile prezentate aceste terenuri nu sunt materializate faptic, sing concretizat fiind cel de 50 mp, top. 9181/1/1/2 (cum rezulta din raportul de expe completat), fapt pentru care am si solicitat prin obiecțiunile depuse ia termenele interi-materializarea loturilor. Practic, prin expertiza efectuata, se clarifica aspectele referitoare la dr de propnetate asupra imobilului in discupe, care rămâne in continuare a -fi exploatat de celelalte părți din litigiu, cu exceppa statului rom deținut m proprietate având ia vedere dTacesra nu

T~ ' Ânafcrând actele și lucrările cauzei instanța constata următoarele: Din înscrisurile existente la dosarul cauza rezultă că driami

an care nu poate beneficia-concret de te

*            ‘           ’ribTtthvin patnrr

r? mia—5^^»p ârâțu

Având în vedere că potrivit -rt din Codul cml nimeni nu poate fi obligat sa r


X

îr> indrviziune, in baza art. 673 ind. 1 din Codul de procedură cinlâ și in baza ax-. 72S din idmitc capătul de cerere ptivind partajul și va dispune partajarea teren

conformitate ou raportul de expertiza efectuat în cauză. De asemenea, în baza an. 20 din Legea nr. 7/1996 va dispune înscrierea în cartea funciara de drepturilor constituite ca urmare a partajului              •

Având în vedere că pârâta DEZSI ILEANA IUDITA a încheiat un contract sub semnătură pnvată cu reclamanta cu privire la suprafața de 50 -mp din mun. Quj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, identificat pun raportul de expertiză efectuat in cauză, in baza art 5 alin. 2 din Titlul X al Legu or. 247/2005, instanța o va obliga pe pârâtă la încheierea cu reclamanta a contractului în formă autentică, în caz contrar prezenta sentință urmând să țină loc de act autentic râde întabulare. .                                          .

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

.................... HOTÂRÂȘTEr'......................

Admite aepunea civilă formulată de reclamanta SZOKE MARJA MAGDALENA, cu domiciliul în mun. Quj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, ap. 2, jud. Cluj, în contradictoriu cu pârații DEZSI IIJ.ANA IUDITA, dom. în Quj-Napoca, ser. Magaziei, nr. 16, ap. 1, jud. Quj, SZOKE KLARA APOLLONIA, dom. în Quj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, ap. 2, jud. Quj, STATUL ROMÂN, Jn Consiliul Local al mun. Quj-Napoca, cu sediul în mun. Quj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3,ju&Oț '                                    ' ’

DÎQjffîȘf partajarea imobDul‘Ltâren_-îtf7s'uprafrță-iie^363^mpl din mun. Cluj-Napoca, str. Magaziei, nr.-16r teren înscris în CE 253132-C1 Quj (provenită din conversia de pe hârtie a CE nr. 6756 Quj), nrrtopo-318 lAlân conformitate cu raportul de expertiză depus la dosarul cauzei face parte integrantă, din prezenta hotărâre, depus la dogarul raiuri înrre. filele 35«42, 55-56

Obligă pe pârâta DEZSI ILEANA IUDn A, proprietară a unei suprafețe de teren de 166 mp din mun. Quj-Napoca, str. Magaziei, nr. 16, obținută ca urmare a partajului să încheie cu rec Uman ta contract autentic de vânzare-cumpirare cu privire la terenul în suprafață de 50 mp din suprafața mai sus amintită, confo;           ...                         _____

contractului de vâazare-cumpăxarc sub semnătură privată


încheiat la data de 26.08.2009, teren identificat conform schiței anexate, în caz contrar prezenta hotărâre să țină loc de act apt de întabulare.

Dispune efectuarea înscrierilor corespunzătoare în cartea fundară in conformitate cu raportul de expertiză depus la dosarul cauzei, între filele 35-42, 55-56, 83-84, care face pane integrantă din prezenta hotărâre.

C&țpel în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi, 03.10.2011.

Președinte


Bogdan George ZDRENGHEA

6 ex, Red BGZ/AMF, 10.102011