Hotărârea nr. 413/2009

Hotărârea 413/2009 - Darea în folosinţă gratuită a spaţiului cu suprafaţa utilă de 249,2 mp din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoş Vodă nr. 36-38, aflat în administrarea Consiliului local, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, str. Ghioceilor nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Ghioceilor nr. 9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 196569 din 17.05.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Ghioceilor nr. 9, beneficiari: Bodea Vasile și Bodea Viorica;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 540/2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Ghioceilor nr. 9, beneficiari: Bodea Vasile și Bodea Viorica, pentru construire locuință unifamilială, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita nordică: min. 3 m;

  • •  amplasarea pe limita sudică a parcelei;

  • •  retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

  • •   accesul auto și cel pietonal din str. Ghioceilor.

Terenul dezmembrat pentru asigurarea servituții de utilitate publică, conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Urbanism, aferentă P.U.G., va fi transferat în proprietate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

de ședință,

dr. Vasile Florid Stamatian

Nr. 413 din 6 iunie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)