Hotărârea nr. 406/2009

Hotărârea 406/2009 - Aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţare Parc Hoia, etapa I. Colinele Hoia, Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „îmbunătățirea calității mediului prin înființare Parc Hoia, etapa I. Colinele Hoia, Cluj-Napoca”

Consiliu] local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre, privind aprobarea proiectului „îmbunătățirea calității mediului prin înființare Parc Hoia, etapa I. Colinele Hoia, Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 175357/02.09.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea proiectului „îmbunătățirea calității mediului prin înființare Parc Colinele Hoia”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „îmbunătățirea calității mediului prin înființare Parc Hoia, etapa I. Colinele Hoia, Cluj-Napoca” pentru atragerea de fonduri nerambursabile din „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”.

Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 2.223.674,68 lei, din care 1.998.674,68 lei reprezintă suma solicitată și 225.000,00 lei reprezintă co-finanțarea.

Art. 3. Suprafața de teren pusă la dispoziție pentru implementarea proiectului este de 44200 mp, reprezentând Parc Colinele Hoia, cuprinsă în titlul de proprietate nr. 16175/13.07.2009, și care se identifică cu parte din teren forestier înscris în amenajamentul silvic - învecinat la Nord cu drum, la Vest cu drum arabil, la Sud cu drum-acces și la Est cu fânațe, cu o suprafață de 18,90 ha.

Art. 4. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentu obiectivele de investiții din cadrul proiectului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 6. Se împuternicește d-nul Sorin Apostu - Primarul municipiului Cluj-Napoca drept reprezentant al Consiliului local în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu, responsabil de proiect și împuternicit pentru încheierea contractului pentru finanțare nerambursabilă în termenul prevăzut.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


5

Țărmure


Nr. 406 din 8 septembrie 2009 (Hotarărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 406/2009

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

INVESTIȚIEI

"înființare Parc Hoia, Etapa I - Colinele Hoia, Jud. Cluj"

Valoarea totală a investiției

Valori cu TVA

Valori fără TVA

LEI

EUR

LEI

EUR

Valoarea totală

2,223,674.68

527,724.96

1,872,164.37

444,304.14

din care C+M

2,160,271.60

512,678.07

1,815,354.28

430,821.91

Execuția lucrărilor pentru această investiție se întinde pe o durată de 6 luni.

Durata de realizare

Durata totală estimată de realizare a obiectivului de investiții este de 8 luni.

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul de stat prin "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” în valoare de:        1,998,674.68 RON

și contribuție proprie în valoare de:                                               225,000.00 RON

din care cofinanțare eligibilă de:

204,651.00 RONARG.0NAVIS

PROIECTANT: IȚ Pădurea Hora

ETAPA:

TITLU PROIECT:

-U

'•?34'7

LOCAȚIE:


ARGONAVISSRL

STUDIU DE FEZABILITATE

, ÎMBUNA

-A. J\

0,30 .


BENEFICIAR:


NUMAR/DATA:

j


SA CALITATII MEDIULUI PR

*              '                            J **v        /

ÎNFIINȚARE PARC HOIA, ETAPA I - COLINE

HOIA, CLUTNAPOCA

A î                     l           /z

PADUREA HOIA, INTRA VIL/

CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA, JUD. '<

I               *                                        .     / '•'si ui 7

116/2009


LINELE

4urW<pdc^

■W Sfe MĂ'


J24/244/26.02.2009; CUI 25195366; Cont: RO69RRDE250SV34421762500. BRD Ag. Aurora


ARG^NAVIS

CUPRINS

 • 2. Plan de situație in zona

Partea scrisa

 • A) Partea scrisa

 • 1.   DATE GENERALE

  • 1.1. Denumirea investiției

  • 1.2. Elaborator

  • 1.3. Ordonatorul principal de credite

  • 1.4. Autoritatea contractantă

  • 1.5. Amplasamentul

  • 1.6. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului

de prefezabilitate

 • 1.7. Descrierea funcțională și tehnologică, inclusiv memorii tehnice, pe specialități

 • 2. Date tehnice ale lucrării

2.1 .Suprafața și situația juridică ale terenului care urmează să fie ocupat

 • 2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

 • 2.3. Caracteristicile principale ale obiectivului

2.4.Structura constructivă

2.5.Utilități

 • 3. Date privind forța de muncă ocupată după realizarea investiției

  • 3.1. Locuri de munca create pe perioada execuției (aproximativ 3 luni)

  • 3.2. Locuri de muncă permanante nou-create

 • 4. Devizul general estimativ al investiției

  • 4.1. Principalii indicatori thenica economici

   • 4.1.2. Lista estimativa de materiale

5 Analiza economico financiara

 • B) Partea desenata

 • 1. Plan de amplasament

 • 2. Plan de situație in zona................................................................................

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HDIA, CLUJ NAPOCA

J24/244/26.02.2009: CUI 25195366: Conc RO69BRDE250SV34421762500. BRD Ag. Aurora

arg^Navis

43(MI4. Str. Ciulinului 31. Baia Marc

Tel: ♦4 072-011.054

Email: argoiiavis.jrtaZgnuil.com


A) Partea scrisa

/. DATE GENERALE

1.0FISA SINTETICA CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr

Denumire

UM

1

Număr de locuitori

buc

306,474

2

Suprafața spatii verzi existenta

mp

3,439,000

3

Indicator suprafața spațiu vcrde/cap locuitor existent

mp/CL

11.2

4

Suprafața spatii verzi infiintata

mP

41,356

5

Indicator suprafața spațiu vcrde/cap locuitor la final

mp/CL

11.4

6

Suprafața proiect

mp

44,200

7

Suprafața luciu de apa in proiect

mp

0

8

Utilizare material saditor autohton

%

100%

9

Utilizare preponderenta materiale ecologice

da

10

Suprafața construita

mp

2,844

11

Raport suprafața spațiu verde/luciu de apa

-

12

Raport Suprafața spațiu verde/suprafata construita

%

1454%

13

Raport Suprafața luciu de apa/suprafata construita

%

0%

14

Raport suprafața alei / suprafața parcului

%

6.88%

15

Alei din material ecologic

da

16

Total Cantitate material saditor, din care:

buc

4,591

17

Arbori

buc

213

18

Arbuști

buc

3,668

19

Plante Florale

buc

710

20

împrejmuire gard viu

buc

3,320

21

Încadrare arhitecturala in zona

%

100%

22

Iluminat cu surse alternative

da

23

Instalație irigație

da

24

Raport valoare mese + banei / valoare cheltuieli eligibile

%

2.77%

25

Raport valoare echipamente joaca / valoare cheltuieli eligibile

%

5.84%

26

Wc ecologic

da

27

Pol național de creștere

da

28

Analiza Cost oportunitate

da

29

Contribuție proprie

RON

225,000

29.1 Contribuție proprie eligibila

204,651

29.2 contribuție proprie neeligibila

20,349

1.1. Denumirea investiției

Imbunatatirea calitatii mediului prin înființare parc Hoia, Etapa 1 - Colinele Hoia, Cluj Napoca

1.2. Elaborator

Elaboratorul studiului de fezabilitate pentru „Imbunatatirea calitatii mediului prin înființare parc Hoia, Etapa I - Colinele Hoia, Cluj Napoca” este S.C. ARGONAVIS S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str Gutinului, nr. 31, Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/244/26.02.2009, având codul fiscal nr. RO 25195366.

1.3. Ordonatorul principal de credite

Ordonatorul principal de credite pentru promovarea investiției „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare parc Hoia, Etapa I - Colinele Hoia, Cluj Napoca” este Consiliul Local Cluj Napoca, jud. Cluj.

1.4. Autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă pentru realizarea investiției „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare parc Hoia, Etapa 1 - Colinele Hoia, Cluj Napoca” este Consilul Local Cluj Napoca, jud. Cluj.

J24/244/26.02.2009; CUI 25195366; Cont: RO69BRDE250SV34421762500. BRD Ag. Aurora

1.5. Amplasamentul

Investiția este amplasata in intravilanul municipiului Cluj Napoca pe str. Tăietură Turcului f.n., mărginit de următoarele obiective:

N - drum (Parcul Etnografic Traian Vuia)

E - fanete

S - drum

V - drum; arabil.

Terenul pe care se propune realizarea lucrării “Imbunatatirea calitatii mediului prin înființare parc Hoia, Etapa I - Colinele Hoia, Cluj Napoca” are o suprafața de 44200mp, se afla in intravilanul localității, si se regăsește in Titlul de proprietate 16175, Codul 054975 si in Anexa nr.I a acestuia la poziția 3 cu o suprafața totala de 18,9ha.

1.6. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate

Documentația va materializa politica generala de dezvoltare definita de Consiliul Județean Cluj si Consiliul Eocal al Municipiului Cluj Napoca prin “Strategiile de dezvoltare ale județului, respectiv a municipiului”, care cuprind obiectivele si masurile principale pentru amenajarea teritoriului administrativ.

Prin prezenta documentație se urmărește optimizarea utilizării resurselor de teren, corelat cu stabilirea condițiilor specifice de construibilitate si echipare edilitara, modernizarea spatiilor plantate, asigurarea accesului carosabil si pietonal pe proprietate, mobilarea urbana aferenta, regimul de inaltime si funcțiuni, in vederea asigurării unui echilibru permanent intre modul de valorificare a acestora si condițiile de protecție a mediului natural, in concepția dezvoltării durabile a teritoriului si a localităților.

Proiectul de amenajare intenționează sa ofere locuitorilor cat si celor care sunt in trecere un spațiu estetic vizual si util in același timp daca ținem cont ca arborii sunt surse vii si sigure si pot sa asigure oxigenul de care avem atata nevoie.

Teii «4 072-011.054

Email: argotiavN.$il(a.'grnail.uojn

Necesitatea si oportunitatea, in plus, sunt determinate de dorința de a creste calitatea mediului ambiant in care trăiesc si isi desfasoara activitatea locuitorii localității. In plus, realizarea acestei investiții va conduce la sporirea gradului de confort si va oferi oportunitatea petrecerii timpului liber intr-un mod civilizat si agreabil.

Parcul fiind amplasat in intravilanul municipiului, facilitează accesul din toate zonele localității. Ele vor fi amplasate in zona cu cea mai mare densitate de instituții. Conceptul urmărit este crearea unui parc ce oferă o mare diversitate de ambiante, de tehnici de amenajare.

Parcurile de astazi trebuie sa aiba un rol de generator de comuniune sociala, accesibila tutror, educativa pentru toti. Zona amenajata in cadrul acestui proiect va atrage toti locuitorii din Cluj Napoca dar si turiști.

Daca parcul este amenajat frumos asigurandu-se un climat echilibrat si revigorant, pastrandu-se o buna relație cu locuitorii, se va realiaza o sensibilizare a vizitatorilor asupra utilizării lui, iar prin urmare oamenii vor ajunge sa si-1 insuseasca ca o locație publica si liant comunitar.

Parcul datorita biodiversitatii sale va oferi un suport educativ si va putea fi folosit ca locație de desfășurare a activitatilor școlare cu profil ecologic .

Rezultatele indirecte oferite de participarea la realizarea proiectelor publice educative pot fi acelea a reducerii vandalismului si a furturilor.

Elementele care vor contribui la îndeplinirea acestui obiectiv vor fi, printre altele:

 • •  Creșterea gradului de confort si petrecerea timpului liber intr-un mod cat mai civilizat si plăcut prin investițiile propuse.

 • •  Ecologizarea zonei si educarea vizitatorilor asupra protecției mediului.

 • •  Apropierea factorilor de mediu de standardele europene

 • •  Imbunatatirea generala a esteticii orașului

 • •   Reabilitarea si conservarea valorilor arhitecturii locale

 • •  Îmbogățirea calitativa a factorilor de mediu prin suprafețe noi de zone plantate cu material dendrologic de calitate.

 • •  Diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al petrecerii timpului liber si al modalităților de joaca.

STUDIU OE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATIIMEOIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA, ETAPA I - COLINELE HOIA. CLUJ NAPOCA

• Corectarea arborilor existenti prin tunderea si curatarea lor corespunzătoare si remedierea efectelor intretinerii sporadice.

 • 1.7. Descrierea funcțională și tehnologică, inclusiv memorii tehnice, pe specialități

1.7.1. Situația existenta

Pădurea Hoia este o pădure situată la vest de municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, România, fiind una din zonele de agreement cele mai apreciate de locuitorii din zonă. Pădurea este cunoscută îndeosebi pentru o serie de fenomene paranormale care se afirmă că au loc în zonă, dar și pentru Muzeul Satului care se află acolo și o serie de evenimente sportive organizate la marginea pădurii.

Pădurea arc o suprafață totala de 295 de hectare din care 18,9 aparțin Municipiului Cluj Napoca. Marginea sudică începe de la o creastă deluroasă orientată E-V. Nu acoperă și panta sudică abruptă a dealului, dinspre Râul Someșul Mic. Spre nord, pădurea coboară pe panta mai lină, până în apropiere de valea Râului Nadăș.

La est este mărginită de Tăietura Turcului, o vale artificială care taie dealul de la sud la nord, prin care trece și un drum carosabil. La vest pădurea se termină pe panta de nord-est a Dealului Melcilor, în apropiere de Pădurea Mujai care se întinde spre vest. La sud de capătul de sud al pădurii curge valea Bongar, în care se află un pâlc relict de stejar pufos specific stepei sudice. Partea de nord-est a pădurii este mărginită de Valea Lungă, ce trece prin calcare eocene și formează Cheile Baciului, o vale cu versanți asimetrici (partea nordică este stâncoasa și abruptă, cu roci fosilifere, drept care a fost declară rezervație naturală, iar partea sudică este ocupată de Pădurea Hoia). Un mic lac natural, nu prea adânc, se află în amonte de Cheile Baciului, la marginea pădurii. Câteva izvoare cu debit mare și apă potabilă izvorăsc la marginea de nord a pădurii, în Valea Lungă. Dealurile Hoia (506 m) și Sf. Pavel sunt cele mai înalte puncte din zonă.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA. CLUJ NAPOCA

Td: «4 072-011.054

Email: aigonavis.jttogrnail.votn

Vegetația pădurii este foarte variată, ea constând din specii de

 • •  Stejar (Quercus sessilifora/pedunculata/pedunculiflora),

 • •  Gorun (Quercus robur),

 • •  Carpen (Carpinus betulus),

 • •  Ulm (Ulmus campestris),

 • •  Cer (Quercus cerris),

 • •  Cireș sălbatic (Cerasus avium),

 • •  Măr sălbatic (Malus silvestris),

 • •  Tei de pădure (Tilia cordata),

 • •  Plop (Populus nigra),

 • •  Fag (Fagus silvatică),

 • •  Mesteacăn (Betula verrucosa),

 • •  Salcâm (Robinia pseudoacacia),

 • •  Porumbar (Prunus spinosă),

 • •  Alun (Corylus avellana),

 • •  Păducel (Crataegus monogyna),

 • •  Măceș (Roșa canină),

 • •  Soc (Sambuccus nigra),

 • •  Păius (Festuca heterophylla),

 • •  Iederă (Hedera helix),

 • •  Clopoței (Campanula sibirica/ranunculus/glomeratd),

 • •  Păpădie (Taraxacum oficinalae),

 • •   Viorea (Viola silvestris),

 • •  Brândușa (Colchicum autumnalae),

 • •   Diverse specii de ciuperci etc.

Fauna este alcătuită din

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATH MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

Tel: ♦4O?2-OI 1.054

Email: ar^onnvis.jd^gmail.tom

♦ <» » ♦ » < ♦ ♦   ♦ » • ♦    ♦ ♦ ©»♦««<♦ • » ♦ • »«

 • •  Gușter (Lacerta viridix),

 • •  Șoarece de câmp (Microtus arvalis),

 • •  Veveriță (Sciurus vulgaris),

 • •  Iepurele de câmp (Lepus europaeus),

 • •  Arici (Erinaceus europaeus),

 • •  Cârtiță (Talpa europaea),

 • •   Lilieci (Chiroptera),

 • •  Căprior (Capreolus capreolus),

 • •   Mistreț (Sus scrofa),

 • •   Pisică sălbatică (Felis silvestris),

 • •  Lup (Caniș lupus),

 • •  Nevăstuică (Mustela vulgaris),

 • •  Cioară (Corvus corone),

 • •  Coțofană (Pica pica),

 • •  Mierlă (Turotus merula),

 • •  Ciocănitoare ( Dendrocopos major),

 • •  Rândunică (Hirundo rustica),

 • •  Cuc (Cuculus canorus),

 • •  Cucuvea (Atene nocturna) și multe altele.

La nord de Valea Lungă s-a descoperit cea mai veche așezare neolitică de pe teritoriu României (6500 î. Ch.) aparținând culturii Starcevo-Criș, cu morminte și locuințe cercetate între 1960 și 1994 de arheologii N. Vlassa și Gh. Lazarovici.

Hoia este vestită în lume pentru frecvența cu care apar aici diverse fenomene paranormale. In 1968. un clujean a fotografiat în Poiana Rotundă un OZN, fotografiile fiind printre puținele de acest gen autentice, după părerea specialiștilor. Din anii '60, profesorul de biologie Alexandru Sift studiază fenomenele luminoase, magnetice și radiologice care au loc aici.

Oricum, fenomenele din Hoia au dus la apariția multor legende urbane in zona Clujului, multe persoane vizitând pădurea în speranța că vor reuși să surprindă un astfel de fenomen.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA. ETAPA I - COLINELE HOIA. CLUJ NAPDCA

ARG0NAVIS

Hoia a început în sec. XX să prezinte interes turistic. în Cheile Baciului se află o cabană cu bar și restaurant, la care se ajunge pe un drum carec se desprinde din DN1F după ieșirea din Cluj-Napoca spre comuna Baciu.

Accesul mai poate fi făcut și dinspre Tăietura Turcului, pe un drum de creastă. Muzeul Etnografic în Aer Liber al Transivaniei, cu diverse gospodării și biserici de lemn specifice tradiționale, se întinde la vest de Tăietura Turcului, chiar la marginea de nord-est a pădurii. La pădure se poate ajunge și pe străzi abrupte care urcă spre pădure din Cartierul Grigorescu, aflat la sud de aceasta.

în weck-enduri partea de est a pădurii este frecventată de turiști ieșiți să se relaxeze.

Este regretabil faptul ca descurile generate de vizitatori nu sunt colectate, probabil din lipsa unei infrastructure de gestionare a gunoaielor. Padurea si liziera ei au ajuns intratat de poluate incat sa creat un obicei in a se depozita aici moloz rezultat din diverse șantiere. Exista o tradiție in a se realiza vetre de foc pe suprafața inierbata sau chiar in pădure.

Din păcate, câteva fâșii din pădure au fost tăiate în ultimii ani.

Multe specimen de arbori prezintă ramuri uscate reprezentând un pericol pentru vizitatori. De asemenea materialul dendrologic necesita o reinoire in anumite sectoare. Se considera obligatore o intervenție fitosanitara susținuta de o defrișare selectiva. Se vor prelua puieti de la speciile rare. Pe intreaga suprafața studiata se constata o lipsa a mobilierului.

Parcul nu dispune de un sistem de irigații fapt care creste cheltuielile la bugetul local cu număr suplimentar de angajați necesari intretinerii si creaza discomfort prin accesul masinilor-cistcrna in spatiile verzi.

Aleile sunt inexistente. Se remarca lipsa totala a spatiilor de joaca.

1.7.2. Construcții si amenajari

Proiectul propune revitalizarca unui obiectiv important al localității Cluj Napoca si anume infiintarca unui parc/zona de agrement in zona pădurii Hoia. Momentan edilii localității fac eforturi sa readuca prestigiul de odinioară a zonei Hoia dar si sa oadapteze la nevoile comunității, pastrand autenticitatea si salvand ecosistemul din zona.

STUDIU UE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA. ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

arg^Navis ......zs

PARC HOIA - ETÂPIZARE

Acest obiectiv face parte dintr-un proiect de ansamblu care vizeaza amenajarea pădurii municipale Hoia de 18,9. Prezentul proiect numit Colinele Hoia se concentrează asupra zonei celei mai populate din pădure si anume pajiștea si liziera pădurii. Aceasta zona este zona tampon intre pădure si Muzeul Etnografic in aer liber. Zona prezintă un interes deosebit pentru clujeni fiind fecventata inca de la începutul secolului. In 1928 se deschide aici muzeul Etnografic in aer liber. In sit sunt prezente si doua amfitiater naturale folosite la diverse activitati culturale. Amenajarea unor alei ecologice, a infrastructurii capabile sa primească turiști in condiții civilizate este o prioritate pentru edilii municipiului.

Din pacate aceasta este zona cea mai afectata de deșeuri menajere. Lipsa infrastructurii de colectare a deșeurilor a transformat zona intr-un loc in care se aduce deliberat molozul din diverse șantiere. Ecologizarea zonei este una din problemele de pe ordinea de zi a edililor. Prin introducerea zonei in lista de parcuri a localității se va putea asigura paza obiectivului si dezradacinarea acestor practici. A doua sursa principala de poluare o constituie vizitatorii pădurii care ies la sfârșitul saptamanii la picnic. Pentru aceștia se vor crea zone special amenajate cu infrastructura necesara pentru a menține zona curata si pentru a elimina efectele negative ale vizitatorilor asupra ecosistemului. In aceasta idee in partea de nord a pădurii se va amenaja o

arg^Navis


platforma din pavaje ecologice, care sa adaposteasca zona de picnic. Aceasta va fi dotata cu mese si banei de luat masa, toalete ecologice, apa curenta, locuri speciale pentru făcut foc si gătit si coșuri de gunoi cu eurosortare. Zona va fi amplasata in afara pădurii si va fi delimitată si separata de restul colinelor printr-o perdea verde de arbuști mari si copaci. Se vor monta panouri de informare cu privire la conduita necesara in zonele verzi. In afara zonei de picnic care va beneficia de o platforma din pavele ecologice, se vor realiza alei, poteci si cărări din cărămidă concasata, un material ecologic reciclat foarte potrivit pentru zone de agrement împădurite. Acestea vor fi delimitate de borduri din lemn reciclat si prelucrat din vechile traverse de calc ferata. Astfel aleile se vor integra perfect in arealul existent si nu vor afecta negativ mediul. Nu aleilor sau potecilor, acestea vor urma calea cărărilor existente. Aleile vor fi strict pentru pietoni si biciblete interzicandu-se accesul cu alte vehicule motorizate. Coșurile de gunoi vor fi amplasate in zona de picnic si in zonele de revenire de pe trasee, pentru a evita intrarea mașinilor colectoare in interiorul parcului. Se vor monta panouri de informare asupra metodelor de depozitarea gunoaielor si importanta menținerii unei păduri curate.

Se va realiza o instalație de iluminat care va folosi si echipamente fotovoltaice. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu lămpi cu halogenuri metalice care sa ofere o lumina “alba” si sa

ARG^MAVIS

creeze jocuri de lumini umbre si culori, evitandu-se iluminări excesive dar asigurând un sentiment de securitate si siguranța.

Spatiile verzi din localitati au o influenta puternica asupra calitatii vieții pentru cetățenii ei. Daca sunt bine administrate, spatiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate si scuarurile pot deveni locuri distincte si atactive din arealul de parc. De asemenea, spatiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localitati. Prin amenajarea acestora se creeaza oportunități astfel incat, locuitorii sa intre in contact cu diverse specii ale florei locale, si nu numai, iar conștientizarea cu privire la problemele de mediu sa creasca.

Impactul asupra mediului va fi unul pozitiv, spatiile verzi inscriindu-se ca unele dintre cele mai importante instrumente de imbunatatire a calitatii acrului, apei si solului.

Având in vedere cele menționate mai sus, s-a considerat ca reabilitarea acestei zone verzi trebuie sa pornească de următoarele principii funcționale si estetice:

 • •  Realizarea unor principii compoziționale la un inalt nivel calitativ

 • •  sistematizarea circulației pietonale prin creionarea de alei ecologice, legate de inserarea noilor funcțiuni, a unor noi puncte de interes

 • •  introducere mobilier de parc de calitate

 • •  pastrarea specificului zonei

 • •  igienizarea si dotarea parcului cu coșuri de gunoi moderne

 • •  introducere de echipamente de joaca de calitate

 • •  Introducerea unui sistem de irigații

 • •  Introducerea iluminatului public si folosirea de echipamente ecologice - fotovoltaice

 • •  Realizarea de WC-uri ecologice integrate in peisaj

In acest scop am considerat importante următoarele masuri:

Materialele propuse pentru reamenajare sunt cu precădere ecologice: lemn, piatra... Mobilierul de parc conține clemente de lemn,

Se vor identifica mai multe zone spcciice pe funcțiuni: zona destinata copiilor, zona de supraveghere a copiilor, si zona de odihna, zona de drumeție, zona reglementata de picnic.

Aleile ecologice ale parcului care vor face legătură intre zonele funcționale ale parcului vor fi tratate ca loc de promenada si odihna. Se vor folosi materiale ecologice care sa se integreze perfect in armonia parcului.

Pentru zonele cu circulație redusa se propune realizarea aleilor din cărămidă concasata, material deosebit prin aspectul lui ‘natural’, foarte bine adaptat în zonele de agrement. Aleea de cărămidă concasata este delimitată de un rând de borduri de lemn reciclat din traverse de cai ferate spre spatiile plantate si în zonele de intrare. Tehnicile sunt propuse pentru aspectul

lor ‘natural’, foarte bine adaptat in zonele de agrement.

Principalele etape în procesul de cxccu»ic al aleilor din cărămidă reciclata concasata:

 • 1. amestec de cărămidă concasata 0-6 cu ciment sau var (max 6%)

 • 2. reglarea nivelurilor

 • 3. compactarea

Structura propusa pt aleii din pavele ecologice va fi:

fundație din balast compactat lOcm;

strat suport din nisip 3cm

dale ecologice de beton 6 cm

Lucrările vor fi executate in următoarea ordine:

realizarea fundației de balast compactat

asterncrca stratului de pietriș

montajul dalelor ecologice umplerea rosturilor cu nisip transportul pământului rezultat din săpături, curățire, sânt, podeț.

Se va realiza o instalație de irigat automatizata.

Aspectul rectangular al aleilor va fi rupt de alveolele personalizate unde vor fi instalate locurile de odihna si de joaca pentru copii.

Materialele utilizate vor fi de cea mai buna calitate pentru a asigura un timp mai lung imaginea ansamblului, atat din punct de vedere estetic cat si al rezistentei.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

ARG0NAVIS

Spațiul de joaca va fi adus la standarde europene de securitate si calitate prin înlocuirea echipamentelor vechi si neconforme cu unele noi si realizarea suprafețelor de impact din materiale prietenoase. Echipamentele propuse se vor adresa copiilor de diferite vârste. Pentru iubitorii de sport caopii peste 12 ani sau insotitorii copiilor se vor monta echipamente de fitness Locurile de joaca conțin lemn iar platforma de joaca este alcatuita din lemn si nisip.

Creionat geometric spațiul de joaca, intr-o incinta bordata cu banei de odihna pentru părinți si cu instalații moderne de joaca, inundata de vegetație, va fi cu certitudine un punct de interes pentru copii. Zona de supraveghere a copiilor va fi dotata cu echipamente de fitness.

Zona destinata copiilor este amplasata in partea estica a parcului. Este o zona amenajata folosind materiale ecologice, lemn, piatra, nisip.

Echipamentele vor respecta standardele naționale si europene din domeniu:

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, Standardul European EN 1176 - 1177 SR EN 292-1:1996, SR EN 292-2+A1:1998, SR EN 719:1995, SR EN 1050:2000, PT R 19-2002, SR EN 1176-2:2002, SR SN 1176-3:2002, SR EN 1176-4:2002, SR EN 1176-5:2002, SR EN 1176-6, H.G. nr. 1102/2002, OG nr.21/1992.

Pentru montarea echipamentelor de joaca executantul trebuie sa respecte indicațiile proiectantului si specificațiile normei europene EN 1176 privitoare la spatiile de amplasament.

Ansamblu de joaca complex - Grupa de varsta 1-5 ani. Ansamblu de joaca, pe structura de lemn si panouri hpl, inaltimca totala intre 1,5 si 2 m, acesta trebuie sa aibe o suprafața cuprinsa intre 45-55 mp inclusiv zona de protecție. Trebuie sa fie compus din minim un topogan din inox, un loc de joaca alcătuit din bancuta cu spatar si acoperiș, scara de acces, ansamblu de minim 3 jocuri specifice grupei de varsta, nisipar cuva plastic multifuncționala. Fixarea stâlpilor se va face printr-un picior metalic care sa prevină contactul direct al lemnului cu solul, asigurrand o distanta de minim 60-80 mm intre stâlp si suprafața de siguranța. Fixarea se va face prin fundație betonata, la o adâncime minima de 40 cm.

Leagan cu 2 șezuturi, pe structura metalica din inox. Cei patru stâlpi de inox vor fi uniți printr-un tub de otel galvanizat. Leagănele au șezutul din cauciuc special, prinderea de cadru se face cu

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATI1 MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA. ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

ajutorul unor lanțuri din otel galvanizat, cu distanta intre zale mai mica de 9 mm, pentru a preveni aventuale accidente. Scaunele au șezutul de cauciuc normal. Dimensiunile leagănului va fi minim : lungime 330 cm, lățime 180cm si inaltime 220 cm. Suprafața de siguranța va fi intre 15 si 25 m. Înălțimea de cădere libera maxim admisa va fi maxim 120 cm.

în alte țări europene, amplasarea echipamentelor de fitness în parcuri, în aer liber este deja un lucru obișnuit. Daca spatiile de joaca clasice amenajate se adreseaza in exclusivitate unei grupe de varsta cuprinsa intre 3 si 14 ani acest spațiu se adreseaza unei game largi de beneficiari. Avantajul unei asemenea amenajari fata de o sala obișnuita de fitness, este faptul ca exercițiile fizice se desfasoara in aer liber.

Carcasele principale ale echipamentelor vor fi confecționate din materiale metalice cu diametru 165 mm si 5 mm grosime.

Carcasa principala si toate piesele legate in mod fix de carcasa vor fi sudate intre ele prin metoda sudare sub gaz. Toate materialele metalice vor fi asigurate impotriva ruginci prin procesare de cataforeza scufundare in forma masiva.

Piesele pentru așezare si rezemare vor fi confecționate din materiale din polyester, composit sau polietilena pentru a nu fi afectate de condițiile atmosferice. Vor fi rezistente la razele UV. Pe toate aparatele vor fi aplicate instrucțiuni de utilizare.

Echipament tip alergare: Aparatul va dispune de 1 punct de lucru dublu pentru extensie si mers si asigura utilizarea concomitenta de către 2 persoane prin funcționare armonioasa cu mișcări reciproce. Lacaselc pentru așezarea tălpilor vor fi confecționate din materiale turnate prevăzute astfel incat sa nu permită alunecarea piciorului.

Echipament tip intindere (extensie). Aparatul va dispune de 3 puncte de lucru (2 in picioare si 1 asezand), astfel va permite utlizarea concomitenta de către 3 persoane. Toate punctele de lucru din punctul de vedere al siguranței vor avea asigurate rotatii limitate la 55 de grade spre dreapta si stanga.

Echipament tip ridicare (intarire mușchi stomac si abdomen-spate). Aparatul va dispune de 1 punct de lucru pentru lucrarea mușchilor stomacului - abdomenului si I punct de lucru pentru lucrarea mușchilor spatelui, astfel va permite utilizarea concomitenta de către 2 persoane.

STUDIU OE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA. ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

1.7.3 Revitalizarea fondului dendrologic

Aspectul parcului va fi intregit de materialul dendrologic propus a se menține precum si al celui suplimentar astfel:

VEGETAȚIA ARBORESCENTA va fi reprezentata de abori din specii diferite. Specii autohtone sau aclimatizate precum: Stejar (Quercus sessilifora/pedunculata/pedunculiflora), Gorun (Quercus robur), Carpen (Carpinus betulus), Ulm (Ulmus campestris), Cer (Quercus cerris), Cireș sălbatic (Cerasus avium), Măr sălbatic (Malus silvestris), Tei de pădure (Tilia cordata), Plop (Populus nigra), Fag (Fagus silvatica), Mesteacăn (Betula verrucosa), Salcâm (Robinia pseudoacacid),

VEGETAȚIA ARBUSTIVA

Proiectul propune plantari cu specii de arbuști rezistenti la condițiile climatice aspre din zona: Porumbar (Prumis spinosâ), Alun (Corylus avellana), Păducel (Crataegus monogyna), Măceș (Roșa canina'), Soc (Sambuccus nigra),

Aceste specii vor crea o ambianta deosebita in parc, rupând orizontalitatea parcului.

Pe langa aceste specii, bine integrate in zona interioara a zonei de plimbare si odihna, vor fi plantați arbuști decorativi obisnuiti cum ar fi forthysia, syringa, kerria, cotinus, etc...

Proiectul propune plantarea de plante perene de tip flori sau plante agatatoare... Speciile sunt alese din considerente climatice si se plantele cu spini sau cele ocolite de acte de vandalism ca Păius (Festuca heterophylla), Iederă (Hedera helix), Clopoței (Campanula sibirica/ranunculus/glomerata), Păpădie (Taraxacum oficinalae), Viorea (Viola silvestris), Brândușa (Colchicum autumnalae)Xran<teS\v\\ “snow carpet”, achilea, gramince... si specii autohtone cum ar fi papavcr orientale, pennisetum orientale, lavandula .

Suprafețele ‘inierbate’ vor fi adaptate la condițiile climatice ale zonei.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA. ETAPA I - COLINELE BOIA. CLUJ NAPOCA


4304 l-t. Sil Ciulinului 31. Baia Mare

lei: ♦4 072-011.054 Email: aîgonavixsH^ginaiLtom

Se propune folosirea unui strat ierbaceu adaptat zonei, inspirat din compoziția naturala ale peisajelor de câmpie.

Peluza trebuie sa fie adaptata terenului plan si sa aiba o compoziție floristica formata din specii de ierburi mezofile combinate cu unele elemente stepice de uscăciune.

Materialele utilizate vor fi de cea mai buna calitate pentru a asigura un timp mai lung imaginea ansamblului, atat din punct de vedere estetic cat si al rezistentei.

Se vor planta trandafiri si alte plante ornamentale in rondourile si jardinierele existente si se vor amenaja alte spatii inflorate sub diferite forme geometrice si diferite nuanțe asigurandu-se zone inflorate in fiecare perioada: primavara va inccpc parada irisilor; vara va fi subliniata de coloritul vesel al Echinacea purpurea si al margaretelor, printre altele; spectacolul de culoare se va finaliza toamna, cu florile roz de sedum. Se dorește folosirea cu precădere a florilor ornamentale perene.

1.7.4 Instalații

 • 1.7.4.1 Instalații de irigare

Instalația de apa se refera la o instalație de irigații ingropata la 40cm adâncime in pamant, alimentata de la rețeaua orașului, aceasta fiind realizata din țevi de HDPE, dotate cu aspersoare. Rețeaua va fi complet automatizata in ideea aceasta se vor monta un controler, 6 electrovane, un senzor de ploaie. Aspersoarele vor fi de tip rotativ si vor fi dotate cu duze de unghiuri diferite. Legaturile de racord intre țeava si aspersor se va face cu legaturi flexibile care sa poata proteja aspersorul de șocuri si vibrații mecanice. Legaturile flexibile vor fi de 1/2" si 3/4".

Conductele HDPE pentru alimentarea cu apa vor respecta condițiile stipulate in ‘Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a rețelelor de alimentare cu apa si canalizare a localităților 122-99.

înainte de punerea in opera, țevile si fitingurile, vor fi supuse verificărilor de aspect si dimensiune.

Țevile vor fi drepte, cu culoare uniforma, cu suprafața interioara si exterioaa neteda, fara fisuri, arsuri sau cojeli. Dimensiunile tuburilor vor fi măsurate cu sublcrul, urmarindu-se valorile

STUDIU OE FEZABILITATE / ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA prescrise in normele interne ale producătorului. La achiziționarea țevilor se va urmări existenta certificatului de calitate al producătorului si agrementul tehnic.

Executarea săpăturii va incepc după complecta organizare a lucrărilor si aprovizionarea cu materiale si a utilaje de execuție (pentru sapat, transport, compactări, refacerea izolațiilor, proba de presiune, etc... ) impuse de furnizorul de materiale, pentru ca tranșeele sa stea deschise o perioada cat mai scurta de timp.

In timpul executării transeelor se va avea in vedere asigurarea stabilitatii pereților (prin sprijinire), evitandu-se crearea de depozite, de debleuri langa săpătură, pentru a putea asigura protecția persoanelor si a evita deteriorarea terenului inconjurator.

Latimea sântului se va face in funcție de diametrul conductei, respectând relația De + 40 cm, dar nu mai puțin de 60 cm. Saparea sântului se face conform cotelor specificate in planul de situație, astfel incat inaltimea umpluturii sa nu fie mai mica de 1 lOcm deasupra generatoarei superioare a tubului (adancimea de inghet).

Săpătură se va realiza cu pereți verticali sprijinita, protejata cu parapet de semnalizare pe timp de noapte. Realizarea sprijinirilor se va face respectând ‘Regulamentul privind protecția muncii in construcții ‘, cap. 19, art.567-590.

Sprijinirea malurilor se va executa cu dulapi metalici așezați orizontali in spatii limitate, avand latimea intre maluri pana la lm, cu adancimea maxima pena la 4m si interspatii intre dulapi de 0,2-0,6m.

Patul de pozare din nisip se realizează in grosime de 0,1-0,15 cm, cu o granulatie de l-7mm.

Zona de umplutura se realizează in straturi succesive, din materiale excavate cu grosimea de maxim 0,15m, avand 0,30m peste creasta, pe toata latimea sântului.

Zona de acoperire si patul de pozare sunt compactate la 95% cu granulatia 1-1 Omm, care sa asigure repartizarea uniforma a incarcarilor deasupra zonelor de rezemare, astfel incat sa nu aiba reazem liniar sau concentrat. Compactarea nu trebuie sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului, in special la tuburile dcformabile. Trebuie sa se compacteze in jurul tubului atat cat este necesar pt. Asigurarea stabilitatii conductei. Sunt interzise orice clemente care pot constitui reazeme concentrate pt. A evita concentrațiile locale ale forțelor de incovoicrc.

STUDIU OE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA, ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

 • 1.7.4.2. Instalații de canalizare

Parcurile au nevoie de facilitățile de care vizitatorii să se simtă încrezători, sa fie ușor de întreținut, și sa fie eficiente. Pentru a realiza acest lucru, grupurile sanitare trebuie să fie bine amplasate, bine concepute și eficient gestionate.

Instalația de canalizare se refera la o instalație care sa preia apele uzate de la grupul sanitar propus si sa le refuleze in fose septice vidanjabilc. Se vor folosi fose septice astfel dimensionate incat sa necesite maxim 3 goliri pe an. Grupurile de toalete vor fi realizate si din materiale ecologice (lemn si cărămidă reciclata). Se va prevedea un racord la rețeaua de alimentare cu apa a orașului.

 • 1.7.4.3. Instalații electrice

Instalația este menita sa asigure vizitatorilor un climat de securitate si siguranța. Având in vedere ca in zilele innorate de primavara si toamna in pădure vizibilitatea scade drastic după ora 18:00 s-a decis a se realiza un sistem de iluminat care sa nu descurajeze accesul in pădure in dupamieze si seara. Astfel parcul va putea fi vizitat si in cursul saptamanii, după orele de servici. Rețeaua de iluminat va ajuta municipalității sa desfasoare activitati de paza si patrulare a zonei.

Instalația de iluminat exterior se va realiza utilizând corpuri de iluminat specifice parcurilor cu o distribuție de 360° cu halogenuri metalice de 100W, montate pe stâlpi tip lampadar de 3-4m. Dar si cu echipamente de iluminat fotovoltaice destinate ghidajului vizual al pietonilor.

 • 2. Date tehnice ale lucrării

J 24/24*4^26.02.2009; CUI 25195366: Cont: RO69BRDE250SV3442I762500. BRD Ag. Aurora

A T) f                A A 7 f CZ                            4304 H. Srr. Colinului 31. Baia Mare

AKVjAJiN AV io                 .   •<j™h>.<>5-.

l'.nuil: argou.avi,.»<kagrnail.,om

2.1.Suprafața și situația juridică ale terenului care urmează să fie ocupat

Investiția este amplasata in intravilanul municipiului Cluj Napoca pe str. Tăietură Turcului f.n.,

mărginit de următoarele obiective:

N - drum (Parcul Etnografic Traian Vuia)

E - fanete

S - drum

V - drum; arabil.

Terenul pe care se propune realizarea lucrării “Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintarc parc Hoia, Etapa I - Colinele Hoia, Cluj Napoca” are o suprafața de 44200mp, se afla in intravilanul localității, si se regăsește in Titlul de proprietate 16175, Codul 054975 si in Anexa nr.l a acestuia la poziția 3 cu o suprafața totala de 18,9ha.

2.2.Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament
- topografia zonei

Județul Cluj este un județ așezat în partea central-vestică a României, în centrul provinciei istorice Transilvania. Se învecinează cu județele Sălaj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba și Bihor. A fost înființat în 1968, ca și continuator al fostei regiuni Cluj.

Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, având o suprafață de 179,5 km2. Situat în zona de legătură dintre Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei, orașul este plasat la intersecția paralelei 46° 46’ N cu meridianul 23° 36’ E. Se întinde pe văile râurilor Someșul Mic și Nadăș și, prin anumite prelungiri, pe văile secundare ale Popeștiului, Chintăului, Borhanciului și Popii. Spre sud-est, ocupă spațiul terasei superioare de pe versantul nordic al dealului Feleac, fiind înconjurat pe trei părți de dealuri și coline cu înălțimi între 500 și 825 metri. La sud orașul este străjuit de Dealul Feleac, cu altitudinea maximă de 825 m, în vârful

Măgura Sălicei. La est, în continuarea orașului, se întinde Câmpia Someșană, iar la nordul orașului se află dealurile Clujului, cu piscuri ca Vârful Lombului (684 m), Vârful Dealul Melcului (617 m), Techintău (633 m). înspre vest se află o suită de dealuri, cum ar fi Dealul

ARG0MAVIS

Hoia (506 m), Dealul Gârbăului (570 m) ș.a. Odinioară în afara orașului, acum în interior însă, se află dealul Calvaria dealul I loia și dealul Cetățuia.

Prin municipiul Cluj-Napoca trec râurile Someșul Mic și Nadăș, precum și câteva pâraie: Pârâul Țiganilor, Canalul Morilor, Pârâul Popești, Pârâul Nădășel, Pârâul Chintenilor. Pârâul Becaș, Pârâul Murătorii.

Zona din jurul orașului este în mare parte acoperită cu păduri și ierburi. Pot fi găsite plante rare cum ar fi papucul doamnei, stânjenclul, căpșunica, șerparița ș.a. Există două rezervații botanice cunoscute - Fănațele Clujului și Rezervația Valea Morii. în pădurile din jurul orașului (cum ar fi Pădurea Făget sau Pădurea Hoia) trăiește o faună diversificată cu specii precum porcul mistreț, bursucul, vulpea, iepurii, veverițele. în rezervația Fânațele Clujului trăiesc exemplare de viperă de fânață, o specie destul de rară. O floră foarte bogată se găsește și în interiorul orașului la Grădina Botanică, loc în care și-au găsit adăpostul și unele specii de animale.

Clima si fenomenele naturale specifice

Clima Clujului este plăcută, de tip continental moderată. Este influențată de vecinătatea Munților Apuseni, iar toamna și iarna resimte și influențele atlantice de la vest. Trecerea de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuală din aer este de cca 8,2 °C. Temp. medie in ianuarie este de - 3°C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Temp. minimă absolută a fost de - 34,5 °C (înregistrată în ianuarie 1963), iar maxima absolută, de 38,5 °C (înregistrată în august 1952). Media precipitațiilor anuale atinge 663 mm, cca mai ploioasă lună fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscată, februarie (26 mm). în ultimii ani, se observă faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori scad sub - 15°C și cu zăpadă din ce în ce mai puțină. Verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale (în care maxima depășește 30°C).

geologia si seismicitatea

Din punct de vedere seismic teritoriul se incadreaza la zona de calcul E cu perioada de revenire la 50 de ani. valoarea coeficientului ag=0,12 valoarea perioadei de colt Tc=0,7 sec conform normativului PI 00-1992.

argjSNavis

2.2.2. Adâncimea zonei de îngheț

Adâncimea de inghct în zona obiectivului analizat, conform STAS 6054/77 „Teren de fundare” este de -0,95 până la maxim -1,00 m față de cota terenului natural.

2.2.3. Adâncimea optima de fundare

Pentru amplasamentul construcțiilor este de 2,00 m față de cota terenului natural. Fundarea se va face pe un strat de argilă cu respectarea „instrucțiunilor tehnice pentru proiectarea și executarea construcțiilor fundate pe PUCM”, indicativ P70-979, prevăzute în Buletinul construcțiilor, voi. 4 (1979).

2.3. Caracteristicile principale ale obiectivului

2.3.1.Instalații electrice

Instalația de iluminat exterior se va realiza utilizând corpuri de iluminat specifice parcurilor cu o distribuție de 360° cu halogenuri metalice de 100W, montate pe stâlpi tip lampadar de 3-4m. Instalația prezintă trei circuite care se alimentează din rețeaua de iluminat stradala prin intermediul cutiei de distribuție TE. Cutia TE va fi prevăzută cu siguranțe de 32A pe fiecare faza. Rețeaua de alimentare va fi de tipul trifazat, corpurile fiind alimentate monofazat si echilibrate pe cele trei faze. Pentru circuite se va folosi cablu subteran de tip CYY 5x4mmp protejat in tuburi de protecție de PEHD cu diametru minim DN=1,5 x secțiunea cablului. Alimentarea se face prin sistemul “intrare-iesire”, stâlpii fiind echipați cu 4 cleme de legătură CL2.5-50.

Rețelele electrice vor fi amplasate conform normativ 17-2002 la 0,8 m adâncime pe pat de nisip 15 cm, semnalate cu folie avertizoare si protejate cu tub de protecție PVC DN90 la subtraversai. Cutia de distribuție va fi mascata de vagetatie. Cutia de distribuție CI va fi STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATH MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HDIA, CLUJ NAPOCA

argJÎNavis

alimentata din rețeaua existenta TYIR de folosința Orașul, iluminat si consumatori casnici, cu cleme universale CU25.

Se vor respecta distanțele minime prescrise de normativul PE 107/95 între cabluri și diversele rețele pozate în pământ și în aer;

Rezistența de dispersie a prizei de pământ Rp < 40 . în caz contrar se va completa cu electrozi până la atingerea acestei valori;

Pentru a echilibra consumul pe cele 3 faze, legarea corpurilor la cablul de alimentare se va face succesiv la fazele El, L2, L3 ;

Toate părțile metalice ale corpurilor de iluminat care sunt în clasa I de izolație se vor racorda la nulul de protecție din cablu ;

Pentru protecția personalului împotriva atingerilor indirecte în rețelele de joasă tensiune cu neutrul legat la pământ (T) se utilizează sistemul de protecție prin legarea la conductorul de protecție (PE), rcalizându-se o schemă (TN-C) ce asigură declanșarea în caz de defect într-un timp mai mic de 3 sec., în care funcțiile de neutru și de protecție sunt combinate într-un singur conductor pentru întreaga schemă (PEN).

In condițiile art. 3.1.1.13 din STAS 12604/5, în plus, se prevede o măsură suplimentară de protecție, legarea la pământ.

2.3.2. Instalații de irigare

Instalația de apa se refera la o instalație de irigații ingropata la 40cm adâncime in pamant, alimentata de la rețeaua orașului, aceasta fiind realizata din țevi de HDPE cu DN 40 si 50, dotata cu aspersoare. Rețeaua va fi complet automatizata in ideea aceasta se vor monta un controler, 6 electrovane, un senzor de ploaie si unul de vânt. Aspersoarele vor fi de tip rotativ si vor fi dotate cu duze de unghiuri diferite. Legaturile de racord intre țeava si aspersor se va face cu legaturi flexibile care sa poata proteja aspersorul de șocuri si vibrații mecanice. Legaturile flexibile vor fi de 1/2" si 3/4".

J24/244/26.02.2009: CUI 25195366; Cont: RO69BRDE250SV34421 ”62500. BRD Ag. Aurora

ARG0NAVIS

2.3.1. Alei

Majoritatea aleilor propuse vor fi alei pictonale, fiind admisa numai circulația pictonala cu role sau biciclete, fiind interzis accesul autovehiculelor, scuterelor sau a ATV-urilor. Accesul necesar pentru întreținerea parcului, evacuarea deșeurilor colectate pe platforma special prevăzute în acest sens si vidanjarea toaletelor ecologice se va face pe un traseu separat de cel de promenada.

Prin proiect se propune realizarea de alei pietonale pavate cu pavele ecologice, cu următoarele caracteristici:

§ latimea aleilor principale L = 2.00 m

§ latimea aleilor secundare I = 1,30 m

§ suprafața paltformei pentru colectarea deșeurilor Sp ~ 14 mp.

Aleile vor fi pavate cu pavele prefabricate ecologice de 3,5 cm, realizate din beton marca B 400, marca confirmata de încercările de laborator, așezate pe un strat de nisip. în scopul asigurării durabilității intervenției, pe marginea aleilor vor fi montate borduri ecologice de lemn din traverse de cale ferata.

Pentru asigurarea unui montaj corespunzător al pavajului, se va respecta următoarea succesiune tehnologica:

înlăturarea stratului vegetal de cca. 30 cm de pământ de pe suprafaaa pe care urmeaza sa se realizeze pavajul.

Aplicarea unui strat de pietriș de compactat cu utilaje mecanice. Pentru aleile necarosabile, cu circulație ocazionala a autovehiculelor ușoare, grosimea acestui strat ve fi de 15 - 20 cm.

Aplicarea apoi stratului de egalizare. Acesta consta dintr-un strat de nisip uscat (sort 0-3 mm) de 2-4 cm grosime, aplicat deasupra pietrișului în cazul pavajului autoblocat sau, în cazul dalelor patrate, dintr-un strat din sapa de beton.

Urmeaza apoi montarea pavelelor, ce consta în așezarea lor pe stratul de egalizare în forma dorita. Planeitatea pavelelor se asigura prin baterea cu un ciocan de cauciuc. Pentru o buna stabilitate a pavajului, acesta se montează între borduri.

în final se presără un strat de nisip fin (spalat si uscat) peste suprafața pavata, care este apoi curatata prin maturare.

întreținerea aleilor se va face astfel:

Aleile se vor matura periodic - recomandabil de 2 ori pe săptămână.

Frunzele uscate si deseurile nu vor fi arse pe suprafețele pavate.

Pavajul se va proteja de substanțele chimice (clor, acizi, sare).

Nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice pentru dezapezire.

Se va respecta gabaritul autovehiculelor de întreținere recomandat de către producător (3,5 tone pentru pavajele cu o grosime de 3,5 cm).

Pentru realizarea obiectivului “Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare parc Hoia, Etapa 1 - Colinele Hoia, Cluj Napoca” a fost propusa realizarea de alei pavate cu pavele prefabricate ecologice deoarece prezintă mai multe avantaje fata de soluția cu asfalt sau cărămidă reciclata concasata, si anume:

Au un aspect estetic deosebit.

Rezistenta la uzura este foarte buna datorita materialului dens, omogen, obtinut prin vibrare.

Refacerea suprafețelor pavate după intervenții la rețelele subterane sau în urma degradărilor diverse este rapida si se poate limita numai la zona afectata.

Pavelele se pot recupera aproape integral la desființarea pavajului (adoptarea unei alte soluții tehnice).

Pentru zonele cu circulație redusa se propune realizarea aleilor si a suprafeței centrale din cărămidă reciclata concasata, material deosebit prin aspectul lui ‘natural’, foarte bine adaptat în zonele de agrement. Cărămidă reciclata concasata este delimitată de un rând de bordure din traversa de cale ferata reciclate spre spatiile plantate si în zonele de intrare. Tehnicile sunt propuse pentru aspectul lor ‘natural’, foarte bine adaptat in zonele de agrement.

Principalele etape în procesul de execuție al aleilor din cărămidă reciclata concasata:

 • 1. cărămidă concasata granulatie 0-6 cu ciment sau var (6%)

 • 2. reglarea nivelurilor


  430'1 li. St». Guunului 31, Baiu Marc

  Tel: ♦4072-011,054

  Email: arg(>imvi».$(i^gmail.u<*m


 • 3. compactarea

2.4.Structura constructivă

2.4.1 Instalații de irigații

La realizarea rețelei de irigat se vor folosi materiale din HDPE, deoarece au o rezistenta mai buna la agenti chimici, oferă posibilități mai ușoare de imbinare si ușurința in manipulare.

Rețeaua publica asigurând o presiune de lucru de aprox 2 bari asigura debitul necesar irigațiilor pe suprafețe restrânse. Debitul necesar este de 7,2 mc/h care se va asigura de la rețeaua publica de alimentare cu apa. Se propune un sistem complet automatizat acționat prin intermediul unui calculator programabil responsabil cu alimentarea a 6 zone de irigații. Irigatul se va face succesiv in fiecare din cele 6 zone. Acestea vor fi acționate prin intermediul a 6 electrovane cuplate la calculator printr-o instalație de 12V.

2.4.2 Instalații dc canalizare toalete

Alegerea designului ar trebui să fie făcută, astfel incat sa permită o curățare ușoară și gestionare, rezistenta la vandalism, și sa necesite o întreținere redusă.

Toaletele trebuie să includă:

 • •       Facilități de spalare cu apă rece sau încălzită solar

 • •      Robinete cu temporizare pentru a evita pierderile de apă

 • •      Suprafețele fațadelor e de preferat sa se realizeze din elemente naturale, ecologice sau care necesita la fabricație un consum de resurse redus, de preferința cu protecție contra graffitiului sau a vandalismului

STUDIU OE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA. ETAPA I - COLINELE HDIA. CLUJ NAPOCA

arg^Navis

 • •      Coșuri de gunoi sanitar în toaletele pentru sex feminin, și in toaletele persoanelor cu handicap în cazul în care se realizează doar un modul unisex se solicita un singur coș de gunoi

 • •       Zona de intrare sa fie clar vizibila.

 • •      Utilizarea luminii naturale sau a energiei solare

 • •       Corpuri cu consum redus de energie și cronometre / senzori pe corpuri de iluminat (unde este necesar)

 • •       Ventilație naturală

 • •       Fitinguri comune pentru ușurința in înlocuire

 • •      Accesul persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele legale

 • •      Ușile vor fi prevăzute cu sisteme de blocare din interior

2.4.3. Instalații de iluminat

Se va dispune un sistem de iluminat hibrid. In zona inaccesibila rețelei de iluminat se vor dispune corpuri de iluminat cu panouri fotovoltaice capabile sa ofere o independenta de 100% fata de rețeaua de alimentare cu energie electrica. Scopul acestora va fi de ghidare vizuala.

Pentru instalația clasica de iluminat se vor folosi aparate de iluminat montate pe stâlpi metalici de inaltime de 3-4m asigurând o protcctic impotriva orbirii cat si un nivel de iluminare sub coronamentul arborilor. Amplasamentul lampadarilor este optim pentru o zona cu vegetație abundenta creând o ambianta plăcută pe timp de noapte.

Modelul ansamblului stalp+corp de iluminat intregeste gama de mobilier de parc fiind realizat special pentru spatii verzi.

2.5.Utilităti

>

Utilitățile se găsesc in amplasament, nefiind necesara asigurarea lor de către beneficiar.

arg.6navis

 • 3.Date privind forța de muncă ocupată după realizarea investiției

Total locuri de munca create 24 persoane.

3.1. Locuri de munca create pe perioada execuției (aproximativ 3 luni)

2 - locuri de munca pentru asigurarea pazei șantierului;

6 - instalatori calificați

6 - constructori calificați

8 - muncitori necalificati

2 - personal TESA

Total 24 locuri de munca create in perioada de execuție.

3.2. Locuri de muncă permanante nou-create

Locuri de munca:

2 locuri - Paza (existenti)

Total locuri de munca nou-create - 0 persoane


Sn. Gounului 31, Baia Mare

Tel: «4 072'011.054

Email: atgotnvtMd^gmailxvm


 • 4.Devizul general estimativ al investiției

Valoarea totală a investiției “Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare parc Hoia, Etapa I -Colinele Iloia, Cluj Napoca”, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale.

in RON / Euro la data de 14.07.2009

1 EURO =  4.2137 RON

Nr. crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare LEI/EURO

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

Euro

RON

RON

Euro

0

1

2

3

4

6

7

PARTEA I

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea ternului

1.2

Amenajarea terenului

14,045

3,333

2,669

16,714

3,966

1.3

Amenajări pentru protecția mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după finalizare lucrărilor

96,531

22,909

18,341

114,871

27,261

Subtotal Capitolul 1

110,576

26.242

21,009

131,585

31.228

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilitati (energie electrica, telecomunicații)

4,003

950

761

4,764

1,131

Subtotal Capitolul 2

4.003

950

761

4,764

1,131

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren, geologice, hidrologice si topografice

3.2

Obținerea de avize, acorduri, autorizații

3.3

Proiectare si enginecring

17,600

4,177

3,344

20,944

4,970

3.3.1 Studiu de fezabilitate

6,400

1,519

1,216

7,616

1,807

3.3.2 Proiect Tehnic + Caiete de sarcini

5,600

1,329

1,064

6,664

1,582

3.3.3 Detalii de execuție

5,600

1,329

1,064

6,664

1,582

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

3.5

Consultanta

12,300

2,919

2,337

14,637

3,474

3.6

Asistenta tehnica (inclusiv verificarea proiectului)

4.800

1.139

912

5,712

1,356

Subtotal Capitolul 3

34,700

8,235

6,593

41,293

9,800

ARG0MAVIS

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiții de baza

4.1

Construcții si instalații

1,700,776

403,630

323,147

2,023,923

480,320

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

4.5

Echipamente si dotări independente cu durata mare de exploatare

4.5.1 Dotari indicatoare de circulație, semnalizare, telecomunicații

4.5.2 Achiziții de mijloace informatice si software pentru monitorizarea proceselor de exploatare si controlul calitatii acestora

4.6

Active necorporale

Subtotal Capitolul 4

1,700,776

403,630

323.147

2,023,923

480,320

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier (max 5% din Cap. 1.2 + 1.3 +2.1+ 4.1 + 4.2)

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

22,110

5,247

22,110

5,247

5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale

22,110

5,247

22,110

5,247

5.2.1.1 Comision pentru Casa Sociala a Constructorilor (0.5%)

8,504

2,018

8,504

2,018

5.2.1.2 Controlul calitatii prin Inspecția de Stat in Constructii(0.1 %+0.7%)

13,606

3,229

13,606

3,229

5.2.2 Costul creditului (comisionul băncii finanțatoare) (0.5%)

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (max 5% din

Cap 1.2,1.3, 2, 3,4)

Subtotal Capitolul 5

22,110

5,247

22,110

5,247

Capitolul 6 -Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la recepție

Subtotal Capitolul 6

-

-

-

-

Total valoare PARTF.A 1

1,872,164

444,304

351,510

2,223,675

527,725

Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2)

1,815,354

430,822

344,917

2,160,272

512,678

PARTEA II

Valoarea ramasa de actualizat a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

-

PARTEA III

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de

ARG0NAVIS

producție

TOTAL GENERAL

1,872,164

444,304

351,510

2,223,675

527,725

Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 +

4-1 + 4.2)

1,815,354

430,822

.344,917

2,160,272

512,678

STUDIU OE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

arg^Navis

 • 4.1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare Parc Hoia, Etapa I - Colinele Hoia

Valoarea totala a investiției

Valori Cu TVA

Valori Fara TVA

LEI

EUR

LEI

EUR

Valoarea totala

2,223,674.68

527,724.96

1,872,164.37

444,304.14

din care C+M

2,160,271.60

512,678.07

1,815,354.28

430,821.91

Execuția lucrărilor pentru aceasta investiție se întinde pe o durata de 6 luni.

Durata de realizare

Durata totala estimata de realizare a obiectivului de investiții este de 8 luni.

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul de stat prin " Programul național de imbunatatire a

calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati " in valoare de:        1,998,674.68RON

si contribuție proprie in valoare de:                                               225,000.00 RON

4.1.2. LISTA ESTIMATIVA DE MATERIALE

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

0

2

3

4

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAT!

AMENAJAREA TERENULUI

1

Nivelarea teren

mc

214

2

Demolări, dezafectări

mc

8

AME

NAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

1

Degajarea terenului de corpuri straine/igienizare teren

mc

67

2

Transport reziduri groapa

mc

67

3

Realizare panouri informative privind protecția mediului

buc

2

4

Defrișări selective, inlaturare plante contaminate

mp

860

5

Fertilizare chimica

mp

4.820

6

Tratamente fitosanitarc

mp

6,200

CON CANr

ECTARTEA LA REȚELE EXTERIOARE (APA, ENERGIE, XLIZARE)

1

Bransamanet apa irigații

buc

1

MODELAREA RELIEFULUI

1

Araturi de plantare

mp

480

2

Replantari ale plantelor existente

buc

26

3

Tunderi de modelare si intretinere plante <20m

buc

36

4

Tunderi de modelare si intretinere plante >lm

- <5m

buc

48

5

Tunderi de modelare si intretinere plante <lm

buc

33

6

Ancorare, palisadare

buc

J24/244/26.02.2009: CUI 25195366: < xmi: l«X>9BRDE250SV34421762500, BRD Ag. Aurora

43IH14. Srr. Ciulinului 31, Baia Marc

Tel: <4 072-01).05*

Email: argoimvixsd^gmail.iom

78

7

Aport de material pamantos

mc

14

ALEI

1

Alei din cărămidă sparta

mp

2,024

2

Procurare si montare borduri ecologice traverse cf

ml

2.844

3

Alei pavele ecologice

mp

820

REA

LIZARE LUCRĂRI INSTALAȚII

1

Instalare Aspersor Spray si accesorii

buc

120

2

Instalare Țeava si accesorii

ml

589

3

Calculator programator si accesoriicu 6 zone

buc

1

4

Cămin Irigații

buc

1

5

Cablu comanda inclusiv montaj

ml

250

6

Electrovana

buc

6

7

Grup de toalete ecologice vidanjabile zidite

buc

2

REA

LIZARE LUCRĂRI ILUMINAT

1

Corp iluminat fotovoltaic pt ghidare vizuala

buc

42

2

Procurare si Montare corp iluminat Sandard

buc

30

3

Procurare si Montare tablou electric comanda

buc

1

4

Cablu electric CYY 5x4

ml

1,364

5

Realizare profil M

ml

1,168

6

Procurare si Montare instalație legare pamant

buc

6

7

încercări, verificări rețea electrica

buc

1

8

Conexiuni

buc

STUDIU OE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HDIA, CLUJ NAPOCA


ARG^AVIS

_

L 264

MOBILIER DE PARC SI ELEMENTE DECORATIVE

1

Procurare si montare banca Import Standard

buc

32

2

Procurare si montare cos gunoi eurosortare

buc

14

3

Procurare si montare Masa si Scaune Sah 4 locuri

buc

10

4

Geotextil

mp

47

5

Pietriș decorativ

mc

5

6

EcoContaincr pentru gunoi

buc

2

PLANTARI

1

Thuja Oricntalis 20-60cm

buc

21

2

Tamarix pentrada 40 -80cm

buc

31

3

Syringa vulgaris 40-60 cm

buc

42

4

Elcagnus angustifolia 60-80 cm

buc

33

5

Forthysia x intermedia

buc

28

6

Buddleia davidii 60-100cm

buc

38

7

Cornus alba 60-100cm

buc

31

8

Hedera helix

buc

43

9

Deutzia scabra 60-100 cm

buc

46

10

Roșa ’Snow carpet1

buc

99

11

Papaver orientale

buc

260

12

Fcstuca glauca

buc

67

13

Achilea

buc

78

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITĂȚII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIĂ, ETAPA I - COLINELE HDIA. CLUJ NAPOCA

argJ5Navis

14

Lavandula angustifolia 20-40 cm

buc

89

15

Pennisetum orientale

buc

74

16

Arbuști

buc

78

17

Gard viu Buxus

buc

3,320

18

Tilia platyphyllos

buc

35

19

Fraxinus excelsior 20 cm

buc

26

20

Platanus hybrida

buc

22

21

Magnolia 60-80 cm

buc

27

22

Carpinus betulus 40-80 cm

buc

22

23

Salicaccac Salix 40-80cm

buc

6

24

Arbori Foioase

buc

28

25

Arbori Rasinoase

buc

47

LOC JOACA

1

Procurare si montare echipament fitness alergare

buc

1

2

Procurare si montare echipament fitness întindere

buc

1

3

Procurare si montare echipament fitness ridicare

buc

1

4

Procurare si montare Leagan 2 locuri 3-5ani

buc

1

5

Procurare si montare Ansamblu joaca complex

1-5 ani

buc

1

arg^Navis

5 ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ

5.1. Evaluarea proiectului

Evaluarea proiectului de investiții, ca etapă, se regăsește în cadrul analizei proiectului și trebuie să respecte următoarele criterii uzuale :

■=> Coerență (internă) : logica intervenției, raționalitatea internă și capacitatea de a ține cont de complexitatea problemei de rezolvat;

Pertinență : adecvarea proiectului (obiectiv specific și rezultat) cu obiectivele și strategiile de dezvoltare ale țării, în ansamblul ei;

■=> Eficacitate : evaluarea calității și a productivității și a mijloacelor utilizate (gradul de utilizare a mijloacelor fixe, productivitatea muncii);

Eficiență : evaluarea rezultatelor și obiectivului specific al proiectului în corelație cu costurile;

Impact economic, social și de mediu: evaluarea efectelor globale ale proiectului asupra actorilor economici, beneficiari dirccți și ansamblul mediului exterior (analiza economică - analiză de impact) și relaționarea proiectului cu obiectivele globale și sectoriale de dezvoltare;

■=> Viabilitatea financiară, tehnică și instituțională: problema “după proiect” trebuie privită din trei puncte de vedere: instituțional, tehnic, financiar.

arg^Navis


430414. Sil Gtmntilui 31, Bau Marc

'Ici: «4 072 011.054

l.mail: atgonavi&.M!<2gmailxomfinanciară


---Costul proiectuluiConceptul de bază al proiectului este că, în urma realizării investițiilor asupra parcului din Cluj Napoca, facilitarea accesului locuitorilor la acest obiectv va avea un efect multiplicator și un caracter educativ, generator de civilizație.

Ipotezele de calcul (premisele economico-financiarc):

orizontul de timp de previziune este de 15 ani.

valoarea reziduală este considerată 0.

- rata de actualizare: 5,5%.

5.2.2. Strategia de contractare

Strategia de contractare a serviciilor și lucrărilor de construcții aferente investiției va respecta, pe de o parte, prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor publice de bunuri și servicii.

Proiectele finanțate prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități din Fondul pentru mediu, impun organizarea de licitații deschise, organizate la nivelul administrației locale.

ARG.6X’AVLS

Legislația românească aplicabilă în domeniul achizițiilor publice include (lista nu este exhaustivă):

 • a)   Legea nr. 337/17.06.2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/19.04.2006. publicată în Monitorul Oficial. Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006;

 • b)   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006;

 • c)   Hotărârea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 625 din 20 iulie 2001;

 • d)   Hotărârea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2005;

 • e)   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 365 din 26 aprilie 2006;

 • f)    Ordinul nr. 155/02.10.2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, publicat în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 894 din 02.11.2006.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

arg6navis

 • 5.2. IPOTEZE ÎN EVALUAREA ALTERNATIVELOR

5.2.1. Ipoteze de diferite niveluri

Ipotezele de calcul în evaluarea alternativelor se bazează pe următoarele previziune macroeconomice: evoluția prețurilor și a cursului de schimb; evoluția prețurilor producției industriale; evoluția veniturilor pe gospodărie atât la nivel național cât și la nivel regional; evoluția costului cu energia și combustibilul; evoluția costului cu mentenanța; evoluția costului muncii.

STUDIU OE FEZÂ8ILITĂTE / ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC H01A, ETAPA I - COLINELE HOIA. CLUJ NAPOCA


Creșterea preturilor producției industriale Decembrie^)ecembrie an anterior 25,0%


20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%'130-11 i. Su. Guiinului 31. Baia Mare

Tel: .4 0724111.054

Email: argi>uavo.>llp:grnail.<oin

Previziunile macroeconomice se bazează pe raportările Comisiei Naționale de Prognoză (Proiecția principalilor indicatori macroeconomici în perioada 2006-2010, Prognoza de toamnă - noiembrie 2007) și a BNR.

în evaluarea soluției tehnice s-a efectuat analiza multicritcrial a acesteia.

Scopul proiectului este acela de a oferi localității Cluj-Napoca, prin amenajarea unui parc orășenesc nou, un standard modern, capabil să răspundă tuturor exigentelor de mediu și urbanism.

Pentru implementarea proiectului s-au avut în vedere mai multe scenarii care au la bază fie descreșterea economiilor din costurile de operare, fie creșterea investiției, deoarece singurele variabile asupra cărora se putea acționa erau cele legate de:

 • •  Cheltuielile cu întreținerea curentă a parcului

 • •  Cheltuieli legate de realizarea investiției

stabilindu-se pentru fiecare caz în parte pragurile limită peste care proiectul nu mai este capabil să genereze valori pozitive ale VNA.

Scenariile posibile care puteau fi luate în considerare sunt scenariul “fără proiect” și scenariul “cu proiect”.

Scenariul “fără proiect” presupune ca proiectul să nu fie implementat, deci amenajarea parcului nou al localității Cluj-Napoca să nu se realizeze. în această situație nu vom avea ca structură a costurilor : întreținerea curentă și mici reparații periodice. Conform normativelor și STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITĂȚII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HDIA, CLUJ NAPOCA

standardelor în vigoare, micile reparații periodice nu vor mai fi realizate de către beneficiarul proiectului cu ritmicitate, o dată la 4 ani, iar in restul intervalului de previziune nu se vor mai efectua cheltuieli cu întreținerea curentă.

în varianta fără proiect vor fi luate în considerare două categorii de costuri de operare pe toată suprafața parcului: costuri de întreținere curentă și costuri de întreținere periodică.

în dimensionarea valorică a costurilor de întreținere curentă și a celor periodice pornim de la caracteristicile actuale ale parcului.

Astfel scenariul avut in vedere in analiza efectuata este scenariul “cu proiect”.

5.2.2. Ipoteze privind analiza economico - financiară

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifică cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor și veniturilor generate de proiect în faza operațională.

Obiectul analizei noastre finaciarc îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus.

Modelul aplicat este Modelul DCF - Discountcd Cash Flow - care cuatifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare.

Analiza are la bază următoarele elemente:

• Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive prudențiale, orizontul de timp nu trebuie să depășească durata de viață economică a proiectului.

ARG^AVIS

 • •  Valoarea reziduală a investiției

Reprezintă valoarea rămasă a investiției inițiale și a investițiilor realizate pe parcursul exploatării obiectivului investiției inițiale.

 • •  Factorul de actualizare

Procesul de discontare permite însumarea fluxurilor financiare în diferiți ani. Rata la care viitoarele valori financiare sunt discontatc în prezent este apropiată de costul oportun al capitalului. Literatura de specialitate pune în evidență un spectru larg al nivelului factorilor de actualizare, de la o valoare minimă de 3% la una maximă de 11%, cu o valoare medie de 5%.

Pentru consistență, factorul de actualizare utilizat în analiza economică este de 5,5%.

Indicatori de performanță luați în calcul în cadrul proiectului sunt:

 • •  Valoarea Actualizată Netă (VAN)

Indică valoarea actuală - la momentul zero - a implementării unui proiect care va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli. Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată faptul că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferențe anuale „aduse” în prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

 • •  Rata Internă de Rentabilitate (RIR)

R1R reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mica indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

 • •  Raportul Cost / Beneficiu (B/C)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției.

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Financiară (FRR)

STUDIU DE FEZABILITATE / ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - CDLINELE HDIA, CLUJ NAPOCA

FRR/C - rata internă a rentabilității financiare a investiției este calculată considerând costul total al investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de operare) și veniturile ca intrări. Acest indicator măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

FRR/K - rata internă a rentabilității financiare a capitalului investit este calculată considerând ca fluxuri de ieșire capitalul (public sau privat) statului membru atunci când este plătit, creditele atunci când sunt rambursate, dobânzile aferente și costurile de operare și veniturile pentru fluxuri de intrare.

5.3. EVOLUȚIA PREZUMATĂ A TARIFELOR (DACĂ ESTE CAZUL)

Analiza financiară a proiectului ia în considerare tarife comune si alte cheltuieli de întreținere ale căror valori în România sunt aliniate la nivelul celor practicate în UE.

Toate celelalte prețuri care ar fi putut aduce beneficii suplimentare în situația creșterii lor au fost considerate la nivelul anului 2007, analizându-se astfel indicatorii economici în ipoteze grele.

 • 5.4. EVOLUȚIA PREZUMATĂ A COSTURILOR DE OPERARE

Costuri de operare

Prezentul proiect de investiții are o particularitate importantă: nu generează venituri directe, dar generează în schimb venituri sociale. în acest scop, Consiliul local Cluj-Napoca alocă pentru acest obiectiv fonduri pentru întreținere și refacere. Aceste alocări sunt calculate la darea în exploatare a proiectului. Toate costurile de întreținere curentă și periodică vor fi calculate în conformitate cu standardele și practicile specifice acestui tip de proiect de investiții

Analiza financiară își propune să surprindă impactul global al proiectului prin evaluarea reducerilor înregistrate de diferitele categorii de costuri.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMEIUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA. CLUJ NAPOCA

ARG0NAVIS

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea construcției proiectului. în cazul prezentat, aceste costuri de operare constau în: întreținerea curentă a spațiului verde ;

întreținerea periodică (sezonieră) a spațiului verde;

Reparațiicapitale.

Am luat în considerare diferite tarife unitare (pe m 2 ), tarife ce au fost stabilite conform normelor tehnice aprobate de instituțiile abilitate din România. Deoarece analiza noastră este construită într-o ipoteză pesimistă, am presupus ca starea în care se află obiectivul este mai bună decât în realitate. Prin urmare, economiile potențiale de costuri de întreținere curentă generate de implementarea proiectului, vor fi mai mici.

Costurile de întreținere curentă cresc gradual până la momentul efectuării unei reparații periodice. După fiecare reparație periodică, costurile anuale de întreținere curentă sunt mai mari decât costurile corespunzătoare înregistrate înainte de precedenta reparație periodică.

5.5. EVOLUȚIA PREZUMATĂ A VENITURILOR (DACĂ ESTE CAZUL)

Acest obiectiv nu va genera venituri, indiferent dacă proiectul va fi sau nu implementat. Consiliul Local al localității Cluj-Napoca nu intenționează să perceapă taxe sau să obțină un venit financiar direct din această facilitate. în consecință, analiza financiară va reflecta faptul că beneficiarul oferă spre exploatare gratuită obiectivul investițional.

Avantajele aduse de implementarea proiectului nu sunt de natură financiară și au fost evaluate în subcapitolul „Rezultatele Analizei Economice”.

5.6. ANALIZA COS I - BENEFICIU

Realizarea calcului economico -financiar s-a întocmit în concordanță cu prevederile din „Ghidul analizei cost-beneficiu pentru proiectele de investiții”, aplicabil proiectelor finanțate din STUDIU OE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

fonduri europene, ghid întocmit de către Direcția Generală pentru Politici Regionale a Comisiei Europene.

S-a ținut seama și de recomandarea expresă conținută în Ghidul Solicitantului privind analiza financiară în cazul parcurilor si a spatiilor verzi pentru care nu există taxă, proiectul de amenajare a acestora din localitatea Cluj-Napoca încadrându-se în această categorie. Pentru aceasta componenta nu există deci venituri financiare.

Analiza cost beneficiu descrie impactul proiectului în întreaga economie, subliniind efectele asupra obiectivelor majore ale politicii economice (cum ar fi creșterea economică, distribuirea veniturilor regionale și sociale). Proiectul influențează mediul economic prin salarii, costuri de întreținere si cerere nouă de produse și servicii

Evaluarea economică demonstrează dacă proiectul de investiții propus duce la îmbunătățirea situației economice și sociale, atât în zona de implementare a proiectului, cât și a populației intregii localitati si implicit a județului.

Analiza economică arc ca obiectiv evidențierea impactului economic al proiectului, în principal în termeni calitativi.

Elemente ale analizei cost beneficiu:

COSTURI

Investiția

Costul estimativ al investiției pentru proiect

Costul investițiilor ulterioare

Investițiile ulterioare necesare pentru întreținerea parcului si a spatiilor verzi reabilitate, precum și realizarea de modernizări

costurile de operare

Costurile de operare necesare pentru desfășurarea activității de exploatare în condiții cât mai bune

BENEFICII

Beneficii directe

Financiare

Venituri directe după implementarea proiectului nu

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HDIA, CLUJ NAPOCA

pot fi identificate, accesul in parc fiind fara taxe.

Economice

Dezvoltarea locală ca urmare a implementării și exploatării investiției.

Sociale

Creștearea numărului de locuri de muncă, atât în perioada de implementare, cât și în perioada de exploatare a proiectului investițional.

Beneficii indirecte

Sănătate

înființarea sau reabilitarea și modernizarea spatiilor verzi si a parcului existent va avea un impact important asupra calității vieții, prin scăderea numărului dc accidente și reducerea poluării.

Mediu calitatea apei

calitatea Realizarea investiției, privită în contextul reabilitării

acrului calitatea solului

întregii structuri a spatiilor verzi existente din comuna, aduce o îmbunătățire substanțială a calității mediului în general.

 • 5.7. ANALIZA FINANCIARĂ

5.7.1. Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor generate de proiect în faza operațională.

Obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinația/sursa lor contabilă.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash FIow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe

STUDIU OE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA. ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

J24/294/26.02.2009: GUI 25195366: Cont: RO69BRDE250SV34421762500. BRD Ag. Aurora durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare în prezent, i.e. la un numitor comun.

Indicatori de evaluare a performanțelor:

Valoarea Actualizată Netă (VAN)

După cum o va demonstra matematic și formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală - la momentul zero - a

implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de


y CF' , VR r

+        (1 + Â:)'   10


VAN

venituri și cheltuieli.

Unde : CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul “t” - diferența dintre veniturile și cheltuielile efective

VRn= valoarea reziduală a investiției în ultimul an de analiză

Io= investiția necesară pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată făptui că veniturile viitoare vor excedc cheltuielile, toate aceste diferențe anuale „aduse” în prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata Internă de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri, stații de epurare, rețele de STUDIU OE FEZABILITATE / IM8UNATATIREA CALITĂȚII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA. ETAPA I - COLINELE ROIA. CLUJ NAPOCA canalizare, rețele de alimentare cu apă etc. Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitivă - același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio-economice.

Raportul Cost/Beneficiu (RCB)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea

RCB = ™ + ±=™L+l

G A

actuală a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției:

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este preferat cel care presupune o investiție inițială mai mica, chiar dacă celălalt proiect are VAN mai mare.

întrucât toți acești indicatori depind într-o foarte mare măsură de rata de actualizare, se impune prezentarea, în continuare, a unei scurte justificări a valorii alese.

5.7.1.2. Rata de actualizare

Analiza financiară a fost efectuată pe o perioadă de 15 de ani. în conformitate cu prevederile Ghidului „Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții pregătite pentru Comisia Europeană”.

Rata de actualizare utilizată în analiză este de 5,5%.

5.7.1.3. Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive prudențiale, orizontul de timp nu trebuie să depășească durata de viață economicș a proiectului.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HDIA, CLUJ NAPOCA

Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiții propus, cât și principiul de prudențialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiză, previziunile noastre vor acoperi o perioada de 15 de ani.

5.7.1.4. Conceptul de incremental

Atât veniturile cât și cheltuielile vor fi ajustate după conceptul incremental - i.e. viabilitatea proiectului nu ar trebui să ia în considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent dacă proiectul ar fi fost sau nu implementat.

Analiza financiară, împreună cu analiza economică, reprezintă cele mai puternice argumente în favoarea deciziei de investiție. în concluzie, nu ne putem aștepta ca un investitor să „plătească” pentru rezultatele care ar fi fost obținute oricum, fără investiția sa.

Metoda incrementală se bazează pe comparația dintre scenariile „cu proiect” și „fără proiect”. Această diferență dintre cele două cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizează în fiecare an și este comparată cu valoarea prezentă a investiției, pentru a se stabili dacă valoarea actualizată netă (VAN) a proiectului are o valoare pozitivă sau negativă.

5.7.2. Rezultatele analizei financiare (VAN, RIR, B/C)

Analiza financiară va evidenția economiile la costurile de întreținere ca urmare a implementării proiectului.

Din punct de vedere al analizei financiare, variabilele cheie ale proiectului sunt:

Total economii din costurile de operare (variabila financiară)

Costul investiției (variabila de implementare)

Atâta vreme cât proiectul nu generează venituri, scopul este acela de a menține totalul economiilor din costurile de operare pozitive.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE ROIA. CLUJ NAPOCA

J24/244/26.02.2009: CUI 25195366: Corn: RO698RDE250SV34421762500. BRD Ag. Aurora

ARG0NAVIS

Ca urmare a faptului că proiectul propus nu va genera venituri, ținta pentru R1R și VAN nu va fi atinsă. Totuși, proiectul propus este capabil să creeze un „surplus de avere”, din moment ce economiile de costuri sunt pozitive pe tot orizontul de previziune.

 • 5.7.3. Rezultatele analizei economice

5.7.3.1. Factori extra - monetari

Metodologia folosită în analiza socio-economică este cea recomandată de Uniunea Europeană în Ghidul analizei Cost-Benefciu a proiectelor de investiții, pregătit pentru Unitatea de Evaluare. Direcția Generală pentru Politici Regionale, Comisia Europeană.

Prețurile curente aferente fluxurilor de intrare și de ieșire nu reflectă cu acuratețe valoarea lor socială, datorită distorsiunilor pieței, cum ar fi regimul de monopol, îngrădirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere și ofertă etc.

 • 5.8. RISCURI ASUMATE (TEHNICE, FINANCIARE, INSTITUȚIONALE,

LEGALE)

Riscurile principale care pot afecta proiectul sunt următoarele:

5.8.1. Riscuri interne

Riscurile interne sunt direct legate de proiect și se referă în principal la:

Executarea defectuasă a lucrărilor de reabilitare si reamenajare

întreținere și lucrări de intervenției defectuase

Supradimensionarea personalului ce va fi implicat în exploatarea investiției Incapacitatea financiară a Beneficiarului de a susține costurile de întreținere Nerespectarea graficului de implementare a investiției

STUDIU DE FEZABILITATE / ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA. CLUJ NAPOCA

- Neîndeplinirca cerințelor cuprinse în Autorizația de Mediu

Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor

5.8.2. Riscuri externe

Riscurile externe nu sunt direct legate de proiect și vizează următoarele aspecte:

Creșterea costurilor de operare

Nerespectarea graficului de transfer de fonduri

5.8.3. Măsuri de administrare a riscurilor

Pentru a preveni / diminua riscurile, se impune luarea în considerare a unui set suplimentar de măsuri atât pe perioada execuției proiectului, cât și pe perioada exploatării investiției.

Astfel, va fi implementat un sistem strict de verificare a derulării execuției lucrărilor, care va stabili ca fiecare lucrare executată să fie finalizată printr-un proces verbal de acceptare a diferitelor etape de execuție, așa cum se va stabili în caietele de sarcini. Un astfel de sistem de verificare va urmări:

elementele de calitate și de respectare a termenelor de execuție

respectarea reglementărilor legate de protecția mediului

testarea investițiilor înainte de predarea lor finală

5.8.4. Indicatori de monitorizare

Pentru a putea monitoriza eficient modul de desfășurare a lucrărilor de reabilitare din perioada de implementare, am stabilit un indicator relevant de monitorizare cantitativă: volumul de lucrări/lună realizat pentru obiectivul parc.

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALIIATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HOIA, CLUJ NAPOCA

în concordanță cu graficul de implementare a investiției, va fi monitorizat următorul indicator:

 • ■  Metrii patrati de parc orășenesc existent reabilitați/lună

în paralel cu monitorizarea cantitativă, trebuie desfășurată și o monitorizare calitativă.

Aspectele calitative ce trebuie monitorizate pe parcursul perioadei de implementare se reflectă în:

 • ■  certificatele de calitate pentru diverse materiale;

 • ■  testele materiilor prime și materialelor;

 • ■  îndeplinirea parametrilor de calitate prevăzuți pentru proiect, etc..

în plus, o serie de alte modalități vor fi utilizate ca instrumente de control de către Unitatea de Supervizare și Monitorizare. Aceste instrumente sunt vitale în înțelegerea corectă a situației reale și stau Ia baza procesului decizional:

 • ■  Rapoarte lunare analizate/verificate de către specialiștii USM.- experți tehnici sau ingineri; se vor corela cu proiectul inițial;

 • ■   Grafice de activități;

 • ■   Facturi, evidențe cantitative;

 • ■   Inspecții în teren;

 • ■  Diagrame cu evoluția lucrărilor;

 • ■   Certificate de calitate, etc.

Toate aceste instrumente, împreună cu alte rapoarte și situații realizate de constructor sau furnizori vor fi corelate și analizate în faza elaborării rapoartelor intermediare.

STUDIU DE FEZABILITATE / IM8UNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HOIA, ETAPA I - COLINELE HOIA. CLUJ NAPOCA

Din punct de vedere al analizei de senzitivitate, variabilele cheie ale proiectului sunt:

Total economii din costuri de operare (variabila financiară)

Costul investiției (variabila de implementare)

Sumar, analiza noastră de senzitivitate a condus la următoarele rezultate :

Cea mai mare sensibilitate a fost înregistrată la variațiile costurilor de investiție;

întrucât proiectul nu este direct generator de venituri, veniturile indirecte (economiile de costuri) nu afectează în mod substanțial valoarea indicatorilor analizei financiare, ci doar pe cei ai analizei economice.

5.10. INDICATORI CALITATIVI

Obiectivul proiectului îl constituie înființarea parcului din localitatea Cluj-Napoca. Implementarea proiectului va permite înlăturarea efectelor negative generate de imposibilitatea accesării arealului in actualele condiții. Din aceste considerente, investiția este oportună, având efecte benefice asupra întregului areal.

Indicatorii calitativi care permit evaluarea gradului de îndeplinire a acestui obiectiv sunt următorii:

Calitatea mediului inconjurator

Dezvoltarea umana și dezvoltarea durabilă zonala

Chiar dacă proiectul nu generează venituri, deoarece pentru utilizarea parcului respectiv nu se percep taxe, este în măsură să asigure impulsionarea activității zonale prin generarea de noi locuri de muncă pe perioada implementării proiectului.

5.10.1. Beneficii socio - economice așteptate

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA. ETAPA 1 - COLINELE HDIA. CLUJ NAPOCA

argS^avis


430414. Ser. Guunului 31, Bau Marc

Tel: «4 072-011.054

Email: atgonavi>.>«kr>grnstil.vorrt


Implementarea proiectului va genera efecte pozitive asupra piețelor secundare prin scăderea ratei șomajului și utilizarea eficientă a resurselor locale.

Beneficiile socio-economice așteptate sunt ilustrate în cadrul analizei multiscop.

Analiza multiscop:

Scop

Obiective incluse

Performante economice

 • - Maximizarea beneficiului net

 • - Maximizarea încrederii in viitorul zonei Cluj-Napoca

 • -  Minimizarea efectelor negative asupra economiei locale/regionale

încadrarea    in    limitele    resurselor

guvernamentale disponibile la aplicarea strategiilor privind dezvoltarea regionala

Impactul social si efectele asupra mediului înconjurător

 • -  Minimizarea  efectelor  negative  asupra

posibilităților de recreere

 • -  Minimizarea  efectelor  negative  asupra

mediului

 • -  Minimizarea  efectelor  negative  asupra

calitatii apei si aerului

 • - Maximizarea posibilităților de reamenajare si de imbunatatire a zonelor urbane existente

Planificare

Furnizarea facilităților de recreere, turistice, de agrement conform cererii previzionate

Flexibilitate si robustețe

Minimizarea     efectelor     negative     in

eventualitatea ca:

 • - cererea nu va atinge nivelul previzionat

 • - rata de creștere a cererii nu va atinge nivelul

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA, ETAPA I - COLINELE HDIA, CLUJ NAPOCA

previzionat

 • - creșterea cererii va depăși rata previzionata

 • - întârzieri in furnizarea facilităților si a altor

elemente de mediu

Optimizarea capacitatii de cazare

Performante financiare

Maximizarea EVNA in sectorul public

Maximizarea probabilității ca programele majore finanțate prin fonduri structurale si de coeziune sa fie financiar viabile

5.10.2. Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi sunt ușor comensurabili și reflectă dacă și în ce măsură proiectul realizează rezultatele și efectele așteptate. Pe lângă beneficiile de ordin calitativ, infiintarea parcului existent din localitatea Cluj-Napoca, va determina o serie de aspecte pozitive

Indicatorii cantitativi sunt ușor de comensurat și reflectă în ce măsură proiectul realizează rezultatele și efectele așteptate.

întocmit

Ing. Canpean Radu

STUDIU DE FEZABILITATE / IMBUNATATIREA CALITĂȚII MEDIULUI PRIN ÎNFIINȚARE PARC HDIA. ETAPA I - COLINELE HOIA. CLUJ NAPOCA