Hotărârea nr. 405/2009

Hotărârea 405/2009 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 172551/43/28.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

1. 134891/618/23.07.2009-Casa Corpului Didactic Cluj

Extindere construcție și reglementare juridică a ocupării terenului, str. Septimiu Albini nr. 91-93;

2.119487/627/12.08.2009 - GROSS NITZAN

Modificare soluție constructivă la documentație autorizată cu A.C. nr. 29536/1003/1993 și AC nr. 1938/2003, str. Eftimie Murgu nr. 4;

  • 3. 45816/631/12.08.2009 - URUK CONSTRUCT SRL Reamplasare parcări aferente mansardării blocului, str. Tazlău nr. 5;

  • 4. 182953/632/12.08.2009 - ANTONI IULIU LUDOVIC Extindere și etajare/mansardare locuință, Calea Mănăștur nr. 56;

5.151002/634/12.08.2009 - NUȚ MARJA ANTONIA Reabilitare și etajare apartament în corp construcție parter (etapa I), str. Horea nr. 37-39.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 405 din 8 septembrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)