Hotărârea nr. 404/2009

Hotărârea 404/2009 - Aprobarea P.U.D., ansamblu de şase locuinţe unifamiliale înşiruite, S+P+E+M şi locuinţă unifamilială S+P+E+M, str. Mircea Eliade fn.; beneficiar: Paşca Iosif.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de șase locuințe unifamiliale înșiruite, S+P+E+M și locuință unifamilială S+P+E+M, str. Mircea Eliade fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de șase locuințe unifamiliale înșiruite, S+P+E+M și locuință unifamilială S+P+E+M, str. Mircea Eliade fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 144672 din 03.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu de șase locuințe unifamiliale înșiruite, S+P+E+M și locuință unifamilială S+P+E+M, str. Mircea Eliade fn., beneficiar: Pașca Iosif;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 110145/315 din 02.04.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu de șase locuințe unifamiliale


înșiruite, S+P+E+M și locuință unifamilială S+P+E+M, str. Mircea Eliade fn., beneficiar: Pașca Iosif, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă a ansamblului de locuințe retrase cu 5,0 m. de la traseul regularizat al străzii, la 5,0 m. de limita vestică și 6,0-6,5 m. de limita estică, unde se amplasează aleea de circulație. Locuința izolată se amplasează la 5,0 m. față de limita posterioară, la 3,0 m. de limitele laterale și la 11,5 m de locuințele înșiruite. Accesul auto și pietonal se asigură din str. Mircea Eliade pe o alee de min. 6,0 m. Se asigură locurile de parcare în garaje la locuințele înșiruite și pe platformă dalată, pentru locuința izolată.

în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea parcelei și înscrierea cu titlu dc "drum" a suprafeței necesare pentru regularizarea str. Mircea Eliade.

Se aprobă indicii urbanistici; P.O.T. max. = 35 % și C.U.T. max. = 0,9. U.T.R. = L3c. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 110145/315 din 02.04.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.

Nr. 404 din 8 septembrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

__ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ** A^\Dr. Lăszlo Ătțîla