Hotărârea nr. 403/2009

Hotărârea 403/2009 - Aprobarea P.U.D., imobil pentru servicii medicale S+D+P+3E, str. Ploieşti nr. 8; beneficiară: SC Dr. Petre Mureşan SRL.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil pentru servicii medicale S+D+P+3E, str. Ploiești nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil pentru servicii medicale S+D+P+3E, str. Ploiești nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 172843 din 28.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil pentru servicii medicale S+D+P+3E, str. Ploiești nr. 8, beneficiară: S.C. Dr. Petre Mureșan S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 62861/309 din 02.04.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil pentru servicii medicale

S+D+P+3E, str. Ploiești nr. 8, beneficiară: S.C. Dr. Petre Mureșan S.R.L., prin care se reglementează amplasarea construcției cuplată cu clădirea de la nr. 6 și aliniată la 3,6 m de la limita dinspre stradă a proprietății, paralel cu axul străzii, la 3,0 m. de limita laterală est și cca. 13,0 m. de limita posterioară.

Se amenajează platformă de parcare pentru trei mașini, la sol și patru mașini în garajul din subsol.

Se mențin indicii urbanistici; P.O.T. max. = 40 % și C.U.T. max. = 0,8.

U.T.R. = CP4.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 62861/309 din 02.04.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 403 din 8 septembrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)