Hotărârea nr. 402/2009

Hotărârea 402/2009 - Aprobarea P.U.D., casă unifamilială D+P+E, Calea Turzii – str. N. Corcheş; beneficiar: Gabor Luiza.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casă unifamilială D+P+E

Calea Turzii - str. N. Corcheș

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu casă unifamilială cu D+P+E, Calea Turzii - str. N. Corcheș - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 144892 din 01.09.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - casă unifamilială cu D+P+E, Calea Turzii - str. N. Corcheș, beneficiar: Gabor Luiza;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 103119/100356 din 30.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - casă unifamilială cu D+P+E, Calea

Turzii - str. N. Corcheș, beneficiar: Gabor Luiza, prin care se reglementează amplasarea pe teren în retragere de 4,0 m de la traseul regularizat al străzii, la min. 3,0 m de limita vestică și 5,0 m față de cea estică a parcelei, posterior se asigură min. 4,0 m. Se asigură acces auto și parcare la sol pe teren proprietate. Se asigură accesul auto pe parcelă dinspre str. N. Corcheș, pe str. “B” din ansamblul “Panorama”. în vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de drum a suprafețelor necesare pentru regularizarea sau trasarea circulațiilor.

Ocuparea terenului pe parcelă va fi: POTmax = 35 % și CUT max= 0,9 (L3c).


Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 103119/100356 din 30.07.2008.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 402 din 8 septembrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)