Hotărârea nr. 401/2009

Hotărârea 401/2009 - Aprobarea P.U.D., locuinţe unifamiliale D+P+E, Calea Turzii – str. N. Corcheş; beneficiari: Retegan Liviu şi asociaţii.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuințe familiale cu D+P+E în regim cuplat Calea Turzii - str. N. Corcheș

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuințe familiale cu D+P+E în regim cuplat, Calea Turzii - str. N. Corcheș - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 103665 din 29.06.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe familiale cu D+P+E în regim cuplat, Calea Turzii - str. N. Corcheș, beneficiari: Retegan Liviu și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 90337/10.001 din 28.05.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuințe familiale cu D+P+E în regim cuplat, Calea Turzii - str. N. Corcheș, beneficiari: Retegan Liviu și asociații, prin care se reglementează amplasarea pe teren a clădirilor cuplate propuse, retrase cu 5,0 m. de la stradă, spre limita posterioară se păstrează 5,0 m., spre limitele laterale min. 3,0 m. iar între construcții min. 5,0 m. Se asigură accesul auto pe fiecare parcelă dinspre str. N. Corcheș, pe str. “B” din ansamblul “Panorama”, locuri de parcare și garaje în fiecare incintă. în vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de drum a suprafețelor necesare pentru regularizarea sau trasarea circulațiilor.

Ocuparea terenului pe parcelă va fi: POT = 35 % și CUT = 0,74.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 90337/10.001 din 28.05.2008.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 401 din 8 septembrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)