Hotărârea nr. 400/2009

Hotărârea 400/2009 - Aprobarea P.U.Z., ansamblu cu funcţiunii mixte: servicii, birouri, comerţ, locuire, str. Porţelanului; beneficiară: SC M&M Oil SRL.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Ansamblu cu funcțiuni mixte : servicii, birouri, comerț, locuire, str Porțelanului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Ansamblu cu funcțiuni mixte: servicii, birouri, comerț, locuire, str Porțelanului, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 217939 din 28.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblu cu funcțiuni mixte: servicii, birouri, comerț, locuire, str Porțelanului;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 217939/628/22.01.2009, avizul de oportunitate nr. 90090/110460/18.09.2008 aprobat prin Hotărârea nr. 438/2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Ansamblu cu funcțiuni mixte: servicii, birouri, comerț, locuire, str Porțelanului, beneficiară S.C. M&M OIL S.R.L.

Prin P.U.Z. se stabilește încadrarea funcțională a teritoriului delimitat de Stația de transformare RENEL, incinta Spitalului municipal Cluj ana, str. Porțelanului și malul Someșului Mic, în zonele funcționale:

U.T.R. = H, cu regim de construire în front continuu, cu max. P+20E,

U.T.R. = S, cu regim de construire în front continuu cu max. P+l 0E, Se menține zona U.T.R. = V5, de protecție magistrale electrice/gaz.

Amplasarea pe parcelă se face cu respectarea normelor de distanță de la aliniamentele străzilor de diferite categorii și de min. 6,0 m. de la limitele laterale și posterioare. Față de culoarul LEA se rezervă retragerea conform normelor, de min. 20,0 m. din ax. Distanța de amplasare spre nord (spre Someș) este de min. 5,0 m. de la limita de proprietate, care face posibilă continuitatea unui spațiu verde și drum de mal, similar cu alte proiecte anterior avizate în zonă.

Parcarea auto aferentă funcțiunilor se va rezolva preponderent în subsol.

Indicii urbanistici: P.O.T. max. = 40%, C.U.T. max. = 4,1 și 3,9, (în medie 4 pe întreaga zonă). Spații verzi = 4150 m.p. (20,9%).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 217939/628/22.01.2009.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 400 din 8 septembrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)