Hotărârea nr. 399/2009

Hotărârea 399/2009 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială S+P+M, str. Teleorman nr. 66; beneficiară: SC Cerc şi Linie SRL.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială S+P+M, str. Teleorman nr. 66

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială S+P+M, str. Teleorman nr. 66 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 172842 din 28.08.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+M, str. Teleorman nr. 66, beneficiară: S.C. Cerc și Linie S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 161844/484 din 04.06.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+M, str. Teleorman nr. 66, beneficiară: S.C. Cerc și Linie S.R.L., prin care se reglementează amplasarea construcției aliniată la cele două străzi la min. 3,0 m. de la limita dinspre stradă a proprietății, similar cu alte clădiri de pe fronturile respective. Față de limita sudică distanța va fi de min. 0,6 m, respectând Codul Civil. Se menține accesul auto din str. Teleorman și se amenajează platformă de parcare în incintă.

Se aprobă indicii urbanistici; P.O.T. max. = 45 % și C.U.T. max. = 1,8. U.T.R. = CM3.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 161844/484 din 04.06.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DȘ ȘEDINȚĂ,


Dr. LăszlolAttilanicipiului,


Țărmure


Nr. 399 din 8 septembrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)