Hotărârea nr. 398/2009

Hotărârea 398/2009 - Aprobarea P.U.D., amenajări aferente pentru mansardarea blocului V9, str. Dunării nr. 71; beneficiar: Asociaţia de proprietari.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajări aferente pentru mansardarea blocului V9, str. Dunării nr. 71

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajări aferente pentru mansardarea blocului V9, str. Dunării nr. 71 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 173968 din 01.09.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -amenajări aferente pentru mansardarea blocului V9, str. Dunării nr. 71, beneficiară: Asociația de proprietari;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 148181/131 din 19.02.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu — amenajări aferente pentru


mansardarea blocului V9, str. Dunării nr. 71, beneficiară: Asociația de proprietari, prin care se reglementează amenajarea parcărilor în zona învecinată blocului. Mansardarea se va realiza pe întregul bloc, respectând H.C.L. nr. 695/2005, normele tehnice, juridice și sanitare în vigoare.

U.T.R. = L5a.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 148181/131 din 19.02.2009

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 398 din 8 septembrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)